výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 2, 1-22

1 Syn môj, ak prijmeš moje výroky, ak budeš zachovávať moje prikázania 2 a napínať ucho za múdrosťou, prikláňať svoje srdce za rozumnosťou, 3 keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať rozumnosti, 4 ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, 5 potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie. 6 Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. 7 Poskytne pomoc statočným, bude štítom tým, čo konajú čestne, 8 ustráži chodníky práva a bude dohliadať na cestu zbožných. 9 Potom porozumieš spravodlivosti a právu, statočnosti a všetkému, čo vedie k dobru, 10 lebo múdrosť ti vojde do srdca a poznanie ti oblaží dušu. 11 Rozvaha bude nad tebou bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť, 12 aby ťa uchránila od zlej cesty, od človeka, čo vraví zvrátenosti. 13 Od tých, čo zanechali priame chodníky a vykročili na temné cesty, 14 čo sa tešia z konania zla a radostne jasajú nad najhoršími zvrátenosťami. 15 Od tých, ktorých cesty sú pokrivené a krivolaké sú ich chodníky; 16 zachráni ťa od cudzej ženy a od cudzinky s líškavými rečami, 17 ktorá zanechala priateľa svojej mladosti a zabudla na zmluvu svojho Boha. 18 Jej dom sa nakláňa k smrti, jej cesty vedú k duchom mŕtvych. 19 Nevráti sa nikto z tých, čo zašli k nej, nevkročia viac na chodníky života. 20 Preto sa uberaj cestou dobrých a drž sa chodníka spravodlivých. 21 Veď len statoční budú bývať v krajine a čestní v nej zostanú, 22 no bezbožníci budú vyťatí z krajiny a neverní budú z nej vykorenení.

Prís 2, 1-22

Verš 16
zachráni ťa od cudzej ženy a od cudzinky s líškavými rečami,
Prís 5:3 - Pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú slizkejšie než olej,
Prís 6:24 - uchránia ťa od zlej ženy a od úlisného jazyka cudzinky.
Prís 7:5 - a uchráni ťa od cudzej ženy, od cudzinky s úlisnými rečami.

Verš 22
no bezbožníci budú vyťatí z krajiny a neverní budú z nej vykorenení.
Jób 18:17 - Jeho pamiatka na zemi vyhynula, jeho meno je široko-ďaleko neznáme.
Ž 104:35 - Kiež vyhynú hriešnici na zemi! Kiežby už nebolo bezbožných! Dobroreč Hospodinovi, moja duša! Haleluja!

Verš 4
ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi,
Mt 13:44 - Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole.

Verš 21
Veď len statoční budú bývať v krajine a čestní v nej zostanú,
Ž 37:29 - Spravodliví budú vlastniť krajinu, budú v nej bývať naveky.

Verš 6
Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť.
1Kr 3:9 - Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol spravovať tento taký mohutný ľud?!
1Kr 3:12 - urobím teda podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a rozvážne srdce, takže tebe podobnému nebolo pred tebou a nebude ani po tebe.
Jak 1:5 - Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.

Pris 2,1-4 - Tu sa mudrc usiluje nakloniť si čitateľovu priazeň a prebudiť v ňom opravdivé chcenie múdrosti. Srdce značí tie duševné schopnosti, čo má každý človek od prírody (v. 2); treba sa jej dovolávať priam, bo nerozhodný záujem jej nestačí (v. 3); ba tak ju treba namáhavo hľadať ako drahý kov a poklad (v. 4).

Pris 2,5 - Porov. 1,7.

Pris 2,16-17 - Porov. Mal 2,14 n. Zmluva sinajská tiež uzákoňovala manželskú vernosť, veď obsahuje príkaz platný pre mužov i ženy: "Nescudzoložíš!" (Ex 20,14). Za manželskú neveru bol trest smrti pre obidve stránky, ktoré sa prehrešili (Lv 20,10; Dt 22,22). – Porov. 7,5b.

Pris 2,20-22 - Krajinu, zem zasľúbenú, Palestínu, dal Boh Židom do nájmu, a preto bývať v tejto zemi značí priateľské a úzke obcovanie s Bohom, dobrotu a lásku Božiu: naproti tomu však byť z nej vytrhnutý značí zavrhnutie Božie, vytvorenie z jeho milosti a z jeho Kráľovstva. Toto stihne všetkých odpadlíkov od Boha.