výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 20, 1-30

1 Víno je posmievač a opojný nápoj výtržník, nie je múdry nik, koho premôžu. 2 Hrozba kráľa je ako rev mladého leva, ten, kto ho rozhnevá, hreší proti sebe samému. 3 Pre človeka je cťou vyvarovať sa sporu, no každý blázon vybuchne. 4 Lenivcovi sa nechce orať na jeseň, ale cez žatvu žobre a nič nemá. 5 Zámery v srdci človeka sú hlboké vody, rozumný človek z nich čerpá. 6 Mnoho ľudí sa chváli svojou vernosťou, ale ktože nájde spoľahlivého muža? 7 Spravodlivý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal. 8 Kráľ, čo sedí na sudcovskej stolici, preosieva svojím zrakom všetko zlé. 9 Kto môže povedať: Ja som si srdce očistil, som čistý od hriechu? 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera — oboje sa protiví Hospodinovi. 11 Už chlapec svojimi skutkami dáva najavo, či je čisté a správne jeho konanie. 12 Aj počúvajúce ucho, aj vidiace oko utvoril Hospodin. 13 Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, ale maj oči otvorené a nasýtiš sa chlebom. 14 Zlé, je to zlé!, vraví, kto kupuje, no keď odíde, už sa tým chváli. 15 Jestvuje síce zlato a veľa rubínov, drahocenným skvostom sú však pery plné poznania. 16 Zadrž odev toho, kto sa zaručuje za cudzinca, a od toho, čo za cudzinku, vezmi zálohu! 17 Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku. 18 Plány pripravuj po porade, boj veď s rozvahou! 19 Vyzrádza tajnosti, kto chodí a ohovára, nezačínaj si preto s tárajom. 20 Kto zlorečí otcovi alebo matke, tomu zhasne jeho lampa v hustej tme. 21 Majetok na začiatku rýchlo nadobúdaný napokon nebude požehnaný. 22 Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina a zachráni ťa. 23 Dvojaké závažie sa Hospodinovi protiví, falošná váha nie je dobrá. 24 Kroky muža vedie Hospodin, ako môže človek svojej ceste rozumieť? 25 Pascou pre človeka je nerozvážne vyrieknuť: Je to sväté!, a iba potom zvažovať sľuby. 26 Múdry kráľ preosieva bezbožníkov a drví ich mlátiacim kolesom. 27 Hospodin stráži dych človeka, skúma všetky zákutia vnútra. 28 Milosrdenstvo a vernosť ochraňujú kráľa, milosrdenstvom podopiera svoj trón. 29 Ozdobou mladých je ich sila, okrasou starcov sú šediny. 30 Zraňujúce údery vyčistia zlo a rany zákutia vnútro.

Prís 20, 1-30

Verš 2
Hrozba kráľa je ako rev mladého leva, ten, kto ho rozhnevá, hreší proti sebe samému.
Prís 16:14 - Kráľov hnev je posol smrti, múdry muž ho uzmieri.
Prís 19:12 - Kráľov hnev je ako rev mladého leva, no ako rosa na tráve je jeho priazeň.

Verš 3
Pre človeka je cťou vyvarovať sa sporu, no každý blázon vybuchne.
Prís 17:14 - Začiatok zvady je ako vypustenie vôd, a tak zanechaj hádku skôr, ako vybuchne.

Verš 5
Zámery v srdci človeka sú hlboké vody, rozumný človek z nich čerpá.
Prís 18:4 - Slová z ľudských úst sú hlboké vody, prameň múdrosti je rozvodnený potok.

Verš 8
Kráľ, čo sedí na sudcovskej stolici, preosieva svojím zrakom všetko zlé.
Prís 20:26 - Múdry kráľ preosieva bezbožníkov a drví ich mlátiacim kolesom.

Verš 9
Kto môže povedať: Ja som si srdce očistil, som čistý od hriechu?
1Kr 8:46 - Ak by proti tebe zhrešili — lebo nieto človeka, ktorý by nezhrešil — a ty sa na nich nahneváš a vydáš ich nepriateľovi, takže ich nepriatelia odvlečú ako zajatcov do ďalekej či blízkej nepriateľskej krajiny,
Jób 14:4 - Kto urobí z nečistého čisté? Nikto!
Ž 51:5 - Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli.
Kaz 7:20 - Niet totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobre a nehreší.
1Jn 1:8 - Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy.

Verš 10
Dvojaké závažie a dvojaká miera — oboje sa protiví Hospodinovi.
Prís 20:23 - Dvojaké závažie sa Hospodinovi protiví, falošná váha nie je dobrá.
Dt 25:13 - Nemaj vo svojom mešci dvojaké závažie, väčšie a menšie.
Prís 11:1 - Falošná váha sa protiví Hospodinovi, záleží mu na presnom závaží.

Verš 12
Aj počúvajúce ucho, aj vidiace oko utvoril Hospodin.
Ex 4:11 - Hospodin mu však odpovedal: Kto dal človekovi ústa a kto ho robí nemým či hluchým, vidiacim alebo slepým? Nie som to azda ja, Hospodin?
Ž 94:9 - Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko?

Verš 13
Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, ale maj oči otvorené a nasýtiš sa chlebom.
Prís 19:15 - Lenivosť pohružuje do hlbokého spánku, ten, čo zaháľa, bude hladovať.

Verš 15
Jestvuje síce zlato a veľa rubínov, drahocenným skvostom sú však pery plné poznania.
Prís 3:14 - Veď získať ju je lepšie, než vlastniť striebro, jej zisk je nad rýdze zlato.

Verš 16
Zadrž odev toho, kto sa zaručuje za cudzinca, a od toho, čo za cudzinku, vezmi zálohu!
Prís 11:15 - Kto sa zaručí za cudzieho, veľmi si uškodí, ale kto nenávidí záruky, je v bezpečí.
Prís 27:13 - Šaty zadrž tomu, čo sa zaručí za cudzieho, ak za cudziu ženu, vezmi od neho záloh!

Verš 17
Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku.
Prís 9:17 - Ukradnutá voda je sladká, jedlo požívané v skrytosti je chutné.

Verš 19
Vyzrádza tajnosti, kto chodí a ohovára, nezačínaj si preto s tárajom.
Prís 11:13 - Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe.

Verš 20
Kto zlorečí otcovi alebo matke, tomu zhasne jeho lampa v hustej tme.
Ex 21:17 - Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť.
Lv 20:9 - Ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Preklial totiž svojho otca alebo svoju matku, sám nesie vinu za svoju krv.
Dt 27:16 - Prekliaty, kto zneuctí svojho otca alebo svoju matku. Všetok ľud nech povie: Amen!
Mt 15:4 - Veď Boh povedal: Cti svojhootca aj matku! A: Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť.

Verš 21
Majetok na začiatku rýchlo nadobúdaný napokon nebude požehnaný.
Prís 13:11 - Nečestne nadobudnutý majetok sa stráca, no tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší.
Prís 28:20 - Spoľahlivý človek bude zahrnutý požehnaním, ale toho, kto chce rýchle zbohatnúť, neminie trest.

Verš 22
Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina a zachráni ťa.
Dt 32:35 - Moja pomsta a odplata sa prejaví vtedy, keď sa im podlomí noha. Deň ich záhuby je blízko, náhle prichádza, čo má na nich prísť.
Prís 17:13 - Nešťastie neopustí dom toho, kto sa za dobré odpláca zlým.
Prís 24:29 - Nehovor: Ako urobil mne, tak urobím aj ja jemu, každému odplatím podľa jeho skutkov.
Rim 12:17 - Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí.
1Sol 5:15 - Hľaďte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým.
1Pt 3:9 - Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania.

Verš 23
Dvojaké závažie sa Hospodinovi protiví, falošná váha nie je dobrá.
Prís 20:10 - Dvojaké závažie a dvojaká miera — oboje sa protiví Hospodinovi.

Verš 24
Kroky muža vedie Hospodin, ako môže človek svojej ceste rozumieť?
Jób 31:4 - Vari sa on nepozerá na moje cesty a všetky moje kroky nepočíta?
Ž 37:23 - |TU(mém)|Tu Hospodin upevňuje kroky človeka, v jeho ceste má záľubu.
Ž 139:2 - Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam, i môj zámer zďaleka poznáš.
Jer 10:23 - Viem, Hospodin, že človek nemá v moci svoju cestu, že nikto, kto chodí, neusmerňuje svoje kroky.

Verš 29
Ozdobou mladých je ich sila, okrasou starcov sú šediny.
Prís 16:31 - Šediny sú nádherná koruna, získava sa čestným správaním.

Verš 30
Zraňujúce údery vyčistia zlo a rany zákutia vnútro.
Prís 10:13 - Na perách rozumného je múdrosť, na chrbte nerozumného však palica.

Pris 20,16 - Veriteľ má právo, keď mu dlžník nevracia dlh, odškodniť sa na zaručovateľovi.

Pris 20,26 - Obraz príslovia je vzatý z mlatby na Východe. Mlátilo sa tak, že po obilných klasoch prechádzal voz a kolesami vydrvoval zrno, ktoré potom bolo treba viatím zbaviť pliev.