výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Prís 20, 1-30

1 Víno je drzoun a pivo křikloun; kdo za ním vrávorá, nezmoudří. 2 Jako když lev řve, král hrůzu nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej popudí. 3 Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup. 4 Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně. 5 Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat. 6 Svou vlastní oddaností se kdekdo holedbá, věrného muže však aby pohledal. 7 Spravedlivý je, kdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomci! 8 Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. 9 Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil? 10 Dvojí metr a dvojí závaží - Hospodinu se hnusí obojí. 11 I na dětech se podle chování pozná, jak čistá a upřímná je jejich povaha. 12 Slyšící ucho, vidoucí oko - obojí učinil Hospodin. 13 Nemiluj spánek, ať nezchudneš; otevři oči, ať se nasytíš. 14 "Špatné, moc špatné," říká, kdo kupuje, a jen co popojde, už si pochvaluje. 15 Někdo má zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré rty. 16 Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. 17 Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení. 18 Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj. 19 Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí; s tlučhubou neměj co do činění. 20 Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě. 21 Rychlé zbohatnutí na začátku, žádné požehnání na konci. 22 Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina - ten ti pomůže. 23 Dvojí závaží se Hospodinu hnusí; falešné váhy se mu nelíbí. 24 Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí? 25 Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel. 26 Moudrý král se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod koly. 27 Hospodinovou svící je duch člověka - vše, co je skryté, prozkoumá. 28 Láska a věrnost ať opatrují krále, jeho trůn ať podpírá laskavost. 29 Chloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců šediny. 30 Modřiny a boule vydrhnou špatnost, rány zasáhnou hluboko do nitra.

Prís 20, 1-30

Verš 2
Jako když lev řve, král hrůzu nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej popudí.
Prís 16:14 - Králova zloba je posel smrti, moudrý člověk ji ale utiší.
Prís 19:12 - Králova zlost - to je lví řev, jeho přízeň - rosa na trávě.

Verš 3
Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup.
Prís 17:14 - Začátek hádky je protržení hráze - raději přestaň, než spor propukne!

Verš 5
Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat.
Prís 18:4 - Hluboká voda jsou slova úst některých, zurčící potok, pramen moudrosti.

Verš 8
Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání.
Prís 20:26 - Moudrý král se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod koly.

Verš 9
Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil?
1Kr 8:46 - Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na ně rozhněval a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do nepřátelské země, daleké či blízké,
Jób 14:4 - Kdo umí nečisté v čisté obrátit? Ani jediný!
Ž 51:5 - Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli.
Kaz 7:20 - Na zemi není jediný spravedlivý, který by konal dobro a nehřešil.
1Jn 1:8 - Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.

Verš 10
Dvojí metr a dvojí závaží - Hospodinu se hnusí obojí.
Prís 20:23 - Dvojí závaží se Hospodinu hnusí; falešné váhy se mu nelíbí.
Dt 25:13 - Neměj ve váčku dvojí závaží, jedno těžší a jedno lehčí.
Prís 11:1 - Falešné váhy se Hospodinu hnusí, poctivé závaží jej potěší.

Verš 12
Slyšící ucho, vidoucí oko - obojí učinil Hospodin.
Ex 4:11 - "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než já, Hospodin?
Ž 94:9 - Ten, který stvořil ucho - copak neslyší? Ten, kdo zformoval oko - copak nevidí?

Verš 13
Nemiluj spánek, ať nezchudneš; otevři oči, ať se nasytíš.
Prís 19:15 - Lenost ukolébá člověka k spánku; kdo je váhavý, zůstane o hladu.

Verš 15
Někdo má zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré rty.
Prís 3:14 - Přináší lepší zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato.

Verš 16
Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu.
Prís 11:15 - Se zlou se potáže, kdo za cizího ručí, slibům se vyhýbat je vždycky jistější.
Prís 27:13 - Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu.

Verš 17
Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení.
Prís 9:17 - "Kradená voda je tak sladká, zakázaný pokrm tolik příjemný!"

Verš 19
Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí; s tlučhubou neměj co do činění.
Prís 11:13 - Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.

Verš 20
Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě.
Ex 21:17 - Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít."
Lv 20:9 - Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a matce - jeho krev ať padne na něj!
Dt 27:16 - "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
Mt 15:4 - "Bůh řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.'

Verš 21
Rychlé zbohatnutí na začátku, žádné požehnání na konci.
Prís 13:11 - Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne.
Prís 28:20 - Věrného člověka požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnout, trestu neujde.

Verš 22
Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina - ten ti pomůže.
Dt 32:35 - Má je pomsta, já zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitý, den jejich pohromy blíží se, jejich úděl už je pro ně připraven!"
Prís 17:13 - Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům už nikdy neopustí zlo.
Prís 24:29 - Neříkej: "Zachovám se k němu jak on ke mně, každému jeho skutky oplatím!"
Rim 12:17 - Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro.
1Sol 5:15 - Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás, tak pro všechny.
1Pt 3:9 - Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.

Verš 23
Dvojí závaží se Hospodinu hnusí; falešné váhy se mu nelíbí.
Prís 20:10 - Dvojí metr a dvojí závaží - Hospodinu se hnusí obojí.

Verš 24
Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí?
Jób 31:4 - Copak Bůh nehledí na mé cesty, copak nepočítá všechny mé kroky?
Ž 37:23 - Kroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho cestu schvaluje.
Ž 139:2 - Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám!
Jer 10:23 - Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po ní jdoucí své kroky neřídí.

Verš 29
Chloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců šediny.
Prís 16:31 - Korunou krásy jsou šediny - kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží.

Verš 30
Modřiny a boule vydrhnou špatnost, rány zasáhnou hluboko do nitra.
Prís 10:13 - Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda nerozumného patří hůl.

Pris 20,16 - Veriteľ má právo, keď mu dlžník nevracia dlh, odškodniť sa na zaručovateľovi.

Pris 20,26 - Obraz príslovia je vzatý z mlatby na Východe. Mlátilo sa tak, že po obilných klasoch prechádzal voz a kolesami vydrvoval zrno, ktoré potom bolo treba viatím zbaviť pliev.