výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Prís 12, 1-28

1 Milovník poznání miluje poučení, jen tupý mezek si nedá domluvit. 2 Dobrotivého zahrne Hospodin přízní, lstivého člověka však odsoudí. 3 Darebáctví nikomu jistotu neposkytne, kořen spravedlivých však nikdo nevyrve. 4 Znamenitá žena je korunou svého muže, hanebná je ale jako kostižer. 5 Úmysly poctivých jsou spravedlivé, rady darebáků však zákeřné. 6 Slova darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč. 7 Když darebáci padnou, je s nimi konec, dům spravedlivých ale obstojí. 8 Čím je kdo rozumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé povahy však bude pohrdnut. 9 Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důležitě a nemít na chleba. 10 Spravedlivý cítí i s dobytčetem, srdce darebáků je ale bezcitné. 11 Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny. 12 Darebák závidí kořist zlosynovi, kořeny spravedlivých však plody přináší. 13 Hříšné rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý však ujde trápení. 14 Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí. 15 Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, dá si poradit. 16 Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky. 17 Pravdomluvný člověk svědčí o pravdě, křivopřísežník podvádí. 18 Unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je ale jako lék. 19 Pravdomluvné rty obstojí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik. 20 Zlomyslní mají v srdci jen faleš, mírumilovní žijí v radosti. 21 Spravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí. 22 Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. 23 Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly. 24 Pracovitým rukám bude svěřena vláda, zahálčivost však vede k porobě. 25 Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí. 26 Spravedlivý najde i pro bližního cestu, cesta darebáků ale končí blouděním. 27 Lenoch si žádný úlovek neupeče, píle je pro člověka cenný majetek. 28 Život je na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke smrti.

Prís 12, 1-28

Verš 3
Darebáctví nikomu jistotu neposkytne, kořen spravedlivých však nikdo nevyrve.
Prís 10:25 - Když přejde vichr, je s darebákem konec, spravedliví však mají věčné základy.

Verš 4
Znamenitá žena je korunou svého muže, hanebná je ale jako kostižer.
1Kor 11:7 - Muž si nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou svého muže.

Verš 6
Slova darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč.
Prís 1:11 - "Pojď s námi, budem ze zálohy vraždit, někoho nevinného jen tak přepadnem,
Prís 1:18 - Tihle však na sebe smrtelnou léčku strojí, na vlastní duši číhají.
Prís 11:9 - Ústa bezbožných ubližují bližním, spravedlivé zachrání jejich vědění.

Verš 7
Když darebáci padnou, je s nimi konec, dům spravedlivých ale obstojí.
Ž 37:36 - Pominul ale - hle, už není, když jsem ho hledal, nic jsem nenašel!
Prís 11:21 - Zlý zcela jistě neunikne trestu, símě spravedlivých však vyvázne.

Verš 9
Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důležitě a nemít na chleba.
Prís 13:7 - Někdo nemá nic, a chová se bohatě, jiný má spoustu peněz, a dělá chuďase.

Verš 10
Spravedlivý cítí i s dobytčetem, srdce darebáků je ale bezcitné.
Dt 25:4 - Mlátícímu dobytčeti nedáš náhubek.

Verš 11
Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny.
Prís 28:19 - Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, bídy se nasytí, kdo honí vidiny.

Verš 13
Hříšné rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý však ujde trápení.
Prís 10:14 - Moudří své vědění dobře střeží, ústa hlupáka přitahují záhubu.
Prís 18:7 - Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnou.

Verš 14
Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí.
Prís 13:2 - Ovocem svých úst se každý hojně nají a duši proradných nasytí násilí.

Verš 15
Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, dá si poradit.
Prís 3:7 - Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla!

Verš 17
Pravdomluvný člověk svědčí o pravdě, křivopřísežník podvádí.
Prís 14:5 - Čestný svědek nepromluví lživě, křivopřísežník ale šíří klam.

Verš 18
Unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je ale jako lék.
Ž 57:4 - Z nebe pošle, aby mě zachránil, mé pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi!
Ž 59:7 - Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají.
Prís 16:27 - Ve špíně se hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plál.

Verš 23
Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly.
Prís 13:16 - Rozvážně chová se každý, kdo má rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmysly.
Prís 15:2 - Jazyk moudrých zpříjemňuje poznání, tupci z úst chrlí samé nesmysly.

Verš 24
Pracovitým rukám bude svěřena vláda, zahálčivost však vede k porobě.
Prís 10:4 - Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství.

Verš 25
Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí.
Prís 15:13 - Radostné srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha ubíjí.

Pris 12,3 - Porov. 10,25.

Pris 12,4 - Porov. 1 Kr 11,7–8; 31,10 n. Porov. naše porekadlo: "Koho chce Boh potrestať, dá mu planú ženu."

Pris 12,12 - Preklad verša s opravami pôvodného textu.

Pris 12,19 - Lož má krátke nohy.

Pris 12,26 - Spravodlivý dôjde k cieľu. – Preklad v prvom polverši je s korektúrou textu.