výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Prís 25, 1-28

1 Zde jsou další Šalomounova přísloví, shromážděná na dvoře judského krále Ezechiáše: 2 Slávou Boží je věc tajit, slávou králů je věc prozkoumat. 3 Jak výšku nebe a hlubiny země, tak srdce králů nelze vystihnout. 4 Když se od stříbra odloučí struska, zlatníkovi se ukáže ryzí kov. 5 Když od krále odloučí darebáka, spravedlností se zpevní jeho trůn. 6 Před králem se nedělej důležitým, mezi významné lidi nestav se. 7 Je lepší být vyzván: "Pojď výše," než být před urozenými ponížen. I když něco spatříš na vlastní oči, 8 nepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby tě tvůj bližní k hanbě přivedl? 9 Spor se svým bližním když vyřizuješ, neodhaluj cizí tajemství. 10 Ten, kdo to uslyší, potom potupí tě, tvá špatná pověst tě už nepustí! 11 Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas. 12 Zlatá náušnice, klenot z ryzího kovu je moudrá výtka pro vnímavý sluch. 13 Chladivým sněhem uprostřed léta je věrný posel těm, kdo jej vyslali; duši svých pánů jistě občerství! 14 Oblaka, vítr - a žádný déšť! Chvástavé sliby - samé chyby! 15 Trpělivostí si i vůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí. 16 Najdeš-li med, jez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej. 17 Navštěvuj svého přítele jen vzácně, jinak se přesytí a znenávidí tě. 18 Kdo proti bližnímu křivě svědčí, je jako kyj, jak meč, jak ostrý šíp. 19 Jak vyražený zub, jak vykloubená noha je důvěra ve zrádce v těžký den. 20 Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je truchlivému zpívat písničky. 21 Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. 22 Na hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatí. 23 Severní vítr s sebou nese liják, tajné řeči pak zlobné pohledy. 24 Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. 25 Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá novina ze země daleké. 26 Zakalený je pramen, studna zkažená, když spravedlivý před ničemou kolísá. 27 Jíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být neslavné. 28 Bezbranné město, zborcená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá.

Prís 25, 1-28

Verš 2
Slávou Boží je věc tajit, slávou králů je věc prozkoumat.
Rim 11:33 - Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty! Vždyť:

Verš 5
Když od krále odloučí darebáka, spravedlností se zpevní jeho trůn.
Prís 20:8 - Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání.
Prís 20:28 - Láska a věrnost ať opatrují krále, jeho trůn ať podpírá laskavost.

Verš 7
Je lepší být vyzván: "Pojď výše," než být před urozenými ponížen. I když něco spatříš na vlastní oči,
Lk 14:7 - Když si všiml, jak si hosté vybírají přední místa, vyprávěl jim toto podobenství:

Verš 8
nepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby tě tvůj bližní k hanbě přivedl?
Prís 18:17 - První, kdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod druhého jej ale prověří.

Verš 13
Chladivým sněhem uprostřed léta je věrný posel těm, kdo jej vyslali; duši svých pánů jistě občerství!
Prís 13:17 - Ničemný vyslanec upadne do neštěstí, spolehlivý posel je jako lék.

Verš 15
Trpělivostí si i vůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí.
Prís 15:1 - Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv.
Prís 16:14 - Králova zloba je posel smrti, moudrý člověk ji ale utiší.

Verš 18
Kdo proti bližnímu křivě svědčí, je jako kyj, jak meč, jak ostrý šíp.
Ž 11:2 - Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na upřímné!
Ž 57:4 - Z nebe pošle, aby mě zachránil, mé pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi!
Ž 59:7 - Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají.
Ž 120:4 - Šípy bojovníka přeostré, řeřavé uhlí z jalovce!
Prís 12:18 - Unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je ale jako lék.

Verš 20
Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je truchlivému zpívat písničky.
Rim 12:15 - Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

Verš 21
Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít.
Rim 12:20 - Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí."
Ex 23:4 - Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátky.

Verš 24
Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům.
Prís 21:9 - Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům.
Prís 21:19 - Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se.

Verš 28
Bezbranné město, zborcená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá.
Prís 16:32 - Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.

Pris 25,1 - Redaktori tejto zbierky Šalamúnskych prísloví ich vypísali z iných zbierok, ktoré boli známe. Ezechiáš, preslávený tým, že dvíhal náboženský život, odstraňoval z neho neporiadky, vydal príkaz svojim pomocníkom, aby zozbierali Šalamúnske porekadlá, roztratené v rozmanitých menších zvitkoch, a aby ich napísali na spoločný väčší zvitok.

Pris 25,7 - Porov. Lk 14,8–11.

Pris 25,10 - Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Láska a priateľstvo činia človeka slobodným;zachovávaj si ich, abys’ nebol naprotiveň."

Pris 25,20 - Polverš 20a nie je v LXX. Kritika v ňom vidí glosu, alebo sa žiada k nemu na doplnok ďalší polverš, aby vznikla štvorveršová sloha. – Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Ako škodí rúchu moľ a drevu črviak,takto škodí smútok srdcu ľudskému."

Pris 25,22 - Porov. 1 Sam 24,13–14.

Pris 25,27 - Nezrozumiteľný hebrejský text v druhom polverši je doplnený podľa LXX.