výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Prís 20, 1-30

1 Víno je posmievač, opojný nápoj nepokojný, a preto nikto, kto blúdi v ňom, nebude múdry. 2 Hrôza kráľova je ako revanie mladého ľva; ten, kto vyvolá jeho hnev, hreší proti svojej duši. 3 Na česť je človekovi sedieť preč od sporu; ale každý blázon, kto sa pletie. 4 Leňoch neorie pre zimu, a potom žiada v žatve, ale nieto. 5 Rada v srdci muža je ako hlboké vody; ale umný muž ju vyváži. 6 Mnohý človek sa stretne s mužom, ktorý mu preukáže nejaké milosrdenstvo; ale verného muža spoľahlivého kto najde? 7 Spravedlivý chodí vo svojej bezúhonnosti; blahoslavení sú jeho synovia po ňom. 8 Kráľ sediac na súdnej stolici rozháňa svojimi očima všetko zlé. 9 Kto môže povedať: Očistil som svoje srdce, som čistý od svojho hriechu? 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohavnosťou Hospodinovi. 11 Už i chlapča sa pozná po svojich skutkoch, či je čisté alebo či je spravedlivé jeho dielo. 12 Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje učinil Hospodin. 13 Nemiluj spánku, aby si neschudobnel; otvor svoje oči a nasýť sa chleba. 14 Zlé je, zlé, hovorí ten, kto kupuje, a keď odíde, vtedy sa chváli. 15 Je zlato a množstvo periel; ale rty známosti sú drahocennou nádobou. 16 Vezmi jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzieho, a za cudzozemku, vezmi od neho záloh. 17 Chutný je človekovi chlieb falše; ale potom sa jeho ústa naplnia štrkom. 18 Úmysly stoja, keď sú podoprené radou, a múdrym riadením veď vojnu. 19 Pletichár túlajúc sa odkrýva tajomstvo, a preto s tým, kto príliš otvára svoje rty, sa nepleť. 20 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej materi, toho svieca zhasne v najväčšej tme. 21 Dedičstvo nadobudnuté na počiatku chvatom, nebýva na koniec požehnané. 22 Nepovedz: Odplatím zlé! Očakávaj na Hospodina, a pomôže ti. 23 Ohavnosťou je Hospodinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dobrá. 24 Od Hospodina sú kroky muža; ale čo rozumie človek svojej ceste?! 25 Osídlom je človekovi nerozmyslene vyriecť: Sväté, a po daných sľuboch vyhľadávať. 26 Múdry kráľ rozptyľuje bezbožníkov a uvodí na nich kolo. 27 Dych človeka je sviecou Hospodinovou, ktorá zpytuje všetky vnútornosti jeho života. 28 Milosť a pravda strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón. 29 Ozdobou mládencov je ich sila a okrasou starcov šediny. 30 Modriny rán sú liečivou masťou na zlého a údery vnútornosti života.

Prís 20, 1-30

Verš 2
Hrôza kráľova je ako revanie mladého ľva; ten, kto vyvolá jeho hnev, hreší proti svojej duši.
Prís 16:14 - Prudký hnev kráľov hotoví poslovia smrti; ale múdry muž ho mieri.
Prís 19:12 - Hnev kráľov je ako revanie mladého ľva; ale jeho láskavosť ako rosa na bylinu.

Verš 3
Na česť je človekovi sedieť preč od sporu; ale každý blázon, kto sa pletie.
Prís 17:14 - Počiatok zvady je, ako keď pretŕha voda hať; preto prv, ako by sa rozmohol, nechaj spor.

Verš 5
Rada v srdci muža je ako hlboké vody; ale umný muž ju vyváži.
Prís 18:4 - Slová úst muža sú jako hlboké vody, rozvodnený potok prameň múdrosti.

Verš 8
Kráľ sediac na súdnej stolici rozháňa svojimi očima všetko zlé.
Prís 20:26 - Múdry kráľ rozptyľuje bezbožníkov a uvodí na nich kolo.

Verš 9
Kto môže povedať: Očistil som svoje srdce, som čistý od svojho hriechu?
1Kr 8:46 - Keby zhrešili proti tebe (lebo veď nieto človeka, ktorý by nehrešil), a rozhneval by si sa na nich a vydal by si ich nepriateľovi, a ich jatci by ich zajali do zeme nepriateľa, už či ďalekej a či blízkej,
Jób 14:4 - Kto môže vydať čisté z nečistého? Nikto! -
Ž 51:5 - lebo ja znám svoje prestúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou.
Kaz 7:20 - Lebo niet spravedlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobré a nehrešil.
1Jn 1:8 - Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy.

Verš 10
Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohavnosťou Hospodinovi.
Prís 20:23 - Ohavnosťou je Hospodinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dobrá.
Dt 25:13 - Nebudeš mať vo svojom miešku rôzneho závažia, väčšieho a menšieho.
Prís 11:1 - Falošná váha je ohavnosťou Hospodinovi, ale spravedlivé závažie sa mu ľúbi.

Verš 12
Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje učinil Hospodin.
Ex 4:11 - Na to mu riekol Hospodin: Ktože dal ústa človekovi alebo kto môže učiniť nemým alebo hluchým alebo vidiacim alebo slepým? Či azda nie ja Hospodin?
Ž 94:9 - Či azda ten, ktorý vsadil ucho, nepočuje? Alebo či ten, ktorý utvoril oko, nevidí?

Verš 13
Nemiluj spánku, aby si neschudobnel; otvor svoje oči a nasýť sa chleba.
Prís 19:15 - Lenivosť ponoruje v hlboký spánok, a nedbalá duša bude lačnieť.

Verš 15
Je zlato a množstvo periel; ale rty známosti sú drahocennou nádobou.
Prís 3:14 - Lebo jej zisk je lepší ako zisk striebra a jej dôchodok lepší ako výborné zlato.

Verš 16
Vezmi jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzieho, a za cudzozemku, vezmi od neho záloh.
Prís 11:15 - Veľmi si škodí človek, keď sa zaručuje za cudzieho; ale ten, kto nenávidí rukojemstva, je bezpečný.
Prís 27:13 - Vezmi jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzieho a za cudzozemku, vezmi jeho záloh.

Verš 17
Chutný je človekovi chlieb falše; ale potom sa jeho ústa naplnia štrkom.
Prís 9:17 - Ukradnutá voda je sladká a pokútny chlieb je chutný.

Verš 19
Pletichár túlajúc sa odkrýva tajomstvo, a preto s tým, kto príliš otvára svoje rty, sa nepleť.
Prís 11:13 - Pomluvač túlajúc sa odkrýva tajomstvo, ale človek verného ducha zakrýva vec.

Verš 20
Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej materi, toho svieca zhasne v najväčšej tme.
Ex 21:17 - Aj ten, kto by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej materi, istotne zomrie.
Lv 20:9 - Lebo ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej materi, istotne zomrie; zlorečil svojmu otcovi a svojej materi; jeho krv bude na ňom.
Dt 27:16 - Zlorečený, kto by si zľahčil svojho otca alebo svoju mať. A všetok ľud povie; Ameň.
Mt 15:4 - Lebo veď Bôh prikázal a povedal: Cti svojho otca i svoju mať, a: Kto by zlorečil otcovi alebo materi, nech zomrie!

Verš 21
Dedičstvo nadobudnuté na počiatku chvatom, nebýva na koniec požehnané.
Prís 13:11 - Majetok, hriešne nadobudnutý, sa bude umenšovať; ale ten, kto sbiera rukou, rozmnoží.
Prís 28:20 - Verný človek dosiahne mnoho rôzneho požehnania; ale ten, kto sa ponáhľa zbohatnúť, nebude bez viny.

Verš 22
Nepovedz: Odplatím zlé! Očakávaj na Hospodina, a pomôže ti.
Dt 32:35 - Moja je pomsta i odplata, hotová na čas, keď klesne ich noha. Lebo je blízko deň ich záhuby, a spiecha, čo im je prihotovené.
Prís 17:13 - Kto odpláca zlým za dobré, z domu toho človeka neuhne zlé.
Prís 24:29 - Nepovedz: Ako mi urobil, tak i ja urobím jemu; odplatím človekovi podľa jeho skutku.
Rim 12:17 - Nebuďte rozumní sami u seba, nikomu neodplacujúc zlého za zlé, premýšľajúc o tom, čo je dobré pred všetkými ľuďmi.
1Sol 5:15 - Hľaďte, aby niekto neoplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žeňte za tým, čo je dobré i pre vás navzájom i pre všetkých.
1Pt 3:9 - neodplacujúci zlého za zlé alebo nadávky za nadávku, ale naopak, žehnajte vediac, že ste nato povolaní, aby ste zdedili požehnanie.

Verš 23
Ohavnosťou je Hospodinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dobrá.
Prís 20:10 - Dvojaké závažie a dvojaká miera, to je oboje ohavnosťou Hospodinovi.

Verš 24
Od Hospodina sú kroky muža; ale čo rozumie človek svojej ceste?!
Jób 31:4 - Či on azda nevidí mojich ciest? A počíta všetky moje kroky?
Ž 37:23 - Od Hospodina sú staväné kroky muža, a jeho cesta sa mu ľúbi.
Ž 139:2 - Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie; rozumieš mojej myšlienke zďaleka.
Jer 10:23 - Viem, ó, Hospodine, že cesta človeka nie je v jeho moci, nie je v moci muža, ktorý chodí, jako ani to, aby pevne postavil svoje kroky.

Verš 29
Ozdobou mládencov je ich sila a okrasou starcov šediny.
Prís 16:31 - Ozdobnou korunou sú šediny; najde sa na ceste spravedlivosti.

Verš 30
Modriny rán sú liečivou masťou na zlého a údery vnútornosti života.
Prís 10:13 - Vo rtoch rozumného nachodí sa múdrosť, ale palica na chrbát toho, kto je bez rozumu.

Pris 20,16 - Veriteľ má právo, keď mu dlžník nevracia dlh, odškodniť sa na zaručovateľovi.

Pris 20,26 - Obraz príslovia je vzatý z mlatby na Východe. Mlátilo sa tak, že po obilných klasoch prechádzal voz a kolesami vydrvoval zrno, ktoré potom bolo treba viatím zbaviť pliev.