výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Prís 30, 1-33

1 Slová Agúra, syna Jakeho, z rodu Massa. Takto hovorí muž Itielovi, Itielovi a Ukalovi. 2 Je isté, že som nerozumnejší než obyčajný človek a nemám rozumnosti iných ľudí. 3 Ani som sa nenaučil múdrosti, ale známosť Najsvätejšieho znám. 4 Kto vystúpil hore na nebesia i sostúpil? Kto sobral vietor do svojich hrstí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto postavil všetky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš? 5 Každá reč Božia je čistá jako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k nemu. 6 Nepridaj k jeho slovám, aby ťa neskáral, a bol by si postihnutý v lži. 7 Dvoje si žiadam od teba, neodriekni mi toho, prv ako zomriem: 8 márnosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohatstva mi nedaj; živ ma pokrmom podľa mojej potreby, 9 aby som sa nenasýtil a nezaprel a nepovedal: Kto je Hospodin? Alebo aby som neschudobnel a neukradol a nesiahol na meno svojho Boha. 10 Neosoč sluhu pred jeho pánom, aby ti nezlorečil, a ty by si sa prehrešil! 11 Je pokolenie, ktoré zlorečí svojmu otcovi a nedobrorečí svojej materi. 12 Je pokolenie, ktoré je čisté vo svojich očiach, a predsa nie je umyté od svojej nečistoty. 13 Je pokolenie, oj, aké vysoké sú jeho oči, a jeho riasy sú povznesené! 14 Je pokolenie, ktorého zuby sú jako meče a jeho črenové zuby jako nože, aby zožieralo chudobných zo zeme a biednych zpomedzi ľudí. 15 Pijavica má dve dcéry, ktoré hovoria: Daj, daj! Tieto tri veci sa nenasýtia, štyri, ktoré nepovedia: Dosť: 16 peklo a život neplodnej; zem sa nenasýti vody, a oheň nepovie: Dosť. 17 Oko, ktoré sa vysmieva otcovi a pohŕda poslušnosťou matky, vykľujú potoční havrani, a zožerú ho orlíčatá. 18 Tieto tri veci sú nevystihnuteľné pre mňa a štyri, ktorých neznám: 19 cesty orla v povetrí, cesty hada na skale, cesty lode prostred mora a cesty muža pri panne. 20 Taká je cesta cudzoložnej ženy: jie a utrie svoje ústa a povie: Nepáchala som neprávosti. 21 Pod tromi vecmi sa trasie zem a pod štyrmi, ktorých nemôže uniesť: 22 pod sluhom, keď kraľuje, a pod bláznom, keď sa nasýti chleba, 23 pod nenávidenou ženou, keď sa vydá, a pod dievkou, keď dedične zaujme miesto svojej panej. 24 Štyri veci sú ináče malými na zemi, ale sú nadmier múdre: 25 mravci, ľud nie silný, ktorí však v lete pripravujú svoj pokrm; 26 králici, ľud nie mocný, ktorí však staväjú svoj dom v skale; 27 kobylky nemajú kráľa; avšak vychádzajú po čatách všetky; 28 pavúk pracuje rukami a býva na palácoch kráľových. 29 Toto troje statne vykračuje a štvoro chodí strmo: 30 lev, hrdina medzi zvieratami, ktorý neustúpi pred ničím; 31 prepásaný na bedrách kôň alebo kozol a kráľ, s ktorým kráča voj. 32 Ak si sa dopustil bláznovstva povyšujúc sa a jestli si myslel na zlé, ruku na ústa, 33 lebo tlak na smotanu vyvodí maslo, a tlak na nos vyvodí krv, a tlak do hnevu vyvodí svár.

Prís 30, 1-33

Verš 32
Ak si sa dopustil bláznovstva povyšujúc sa a jestli si myslel na zlé, ruku na ústa,
Jób 21:5 - Pozrite na mňa a predeste sa a položte ruku na ústa.

Verš 4
Kto vystúpil hore na nebesia i sostúpil? Kto sobral vietor do svojich hrstí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto postavil všetky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?
Jób 38:4 - Kde si bol, keď som zakladal zem? Oznám, akže znáš rozum?
Ž 104:3 - ktorý si kleníš na vodách svoje paláce; ktorý si učinil oblaky svojím vozom; ktorý sa vznášaš na krýdlach vetra;
Iz 40:12 - Kto zmeral vody svojou hrsťou a nebesia vymeral piaďou, sobral, merajúc, prach zeme do tretiny mierky a odvážil vrchy na váhe a brehy na vážkach?

Verš 5
Každá reč Božia je čistá jako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k nemu.
Ž 12:6 - Pre útisk biednych, pre vzdychanie chudobných teraz už povstanem, hovorí Hospodin; zachránim toho, na koho bezbožník pyšne fúka.
Ž 18:30 - Lebo v tebe prebehnem vojskom a vo svojom Bohu preskočím múr.
Ž 19:8 - Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu; svedoctvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym.
Ž 119:140 - Tvoja reč je veľmi dokázaná v ohni, a tvoj služobník ju miluje.

Verš 6
Nepridaj k jeho slovám, aby ťa neskáral, a bol by si postihnutý v lži.
Dt 4:2 - Nepridáte k slovu, ktoré vám ja prikazujem, ani neujmete ničoho z neho, ostríhajúc prikázania Hospodina, svojho Boha, ktoré vám ja prikazujem.
Dt 12:32 - Každé slovo, ktoré vám ja prikazujem, to budete ostríhať, aby ste ho činili; nepridáš k nemu ničoho ani neodnímeš od neho.
Zjv 22:18 - Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slová proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Bôh pridá rán, napísaných v tejto knihe;

Verš 13
Je pokolenie, oj, aké vysoké sú jeho oči, a jeho riasy sú povznesené!
Prís 6:17 - vysoké oči, lživý jazyk a ruky, ktoré vylievajú nevinnú krv;

Verš 14
Je pokolenie, ktorého zuby sú jako meče a jeho črenové zuby jako nože, aby zožieralo chudobných zo zeme a biednych zpomedzi ľudí.
Prís 12:18 - Niekto hovorí nerozvážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múdrych je hotovým liekom.

Verš 25
mravci, ľud nie silný, ktorí však v lete pripravujú svoj pokrm;
Prís 6:8 - pripravuje v lete svoj chlieb; shromažďuje svoju potravu včas žatvy.

Verš 31
prepásaný na bedrách kôň alebo kozol a kráľ, s ktorým kráča voj.
Jób 39:19 - Či ty dáš koňovi silu? Či odeješ jeho šiju hrivou?

Pris 30,1 - Táto ďalšia krátka zbierka múdrych výrokov sa pripisuje Agurovi, ktorý nie je bližšie známy. – Massa bola pôvodne vlasť arabského kmeňa, ktorý odvádzal svoj pôvod od Izmaela (Gn 25,14). Agur vystupuje ako ctiteľ Jahveho, a to by hádam naznačovalo, že Massu neskôr zaujali Židia.

Pris 30,11-14 - Agur líči vari pokolenie svojich vrstovníkov. Porov. 20,20; 20,9; 6,17.

Pris 30,15-16 - Verš 15ab a 16a sú v pôvodine veľmi poškodené.

Pris 30,17 - Na nepochovanom, vyhodenom tele kŕmili sa havrany. Porov. 1 Sam 17,44; 1 Kr 14,11; 16,4.

Pris 30,20 - Verš je bez súvisu s ostatnými číselnými prísloviami. Azda je len neúplnou vsuvkou; chýba polverš 20b.

Pris 30,31 - Celý verš je v pôvodine veľmi poškodený.

Pris 30,32-33 - Pôvodný text je ťažko zrozumiteľný. Len toto sa dá z neho vyčítať, že človeku sa treba chrániť vyzývavosti a radšej mlčať, než by vybúšili vyprovokované vášne.