výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Prís 25, 1-28

1 Aj toto sú príslovia Šalamúnove, ktoré sobrali mužovia Ezechiáša, judského kráľa. 2 Slávou Božou je ukryť vec, a slávou kráľov je vyzkúmať vec. 3 Nebesia čo do výšky a zem čo do hĺbky a srdce kráľov sú nevyzpytateľné. 4 Odstrániť trosky zo striebra, a vyjde čistá nádoba slievačovi; 5 odstrániť bezbožníka pred kráľom, a jeho trón bude stáť pevne v spravedlivosti. 6 Nerob sa slávnym pred kráľom a nestoj na mieste veľkých. 7 Lebo je lepšie, aby ti povedali: Vystúp sem, než aby ťa ponížili pred kniežaťom, ktoré videly tvoje oči. 8 Nepúšťaj sa náhle do sporu, aby si napokon neprišiel do úzkosti, čo robiť, keďby ťa zahanbil tvoj blížny. 9 Pokonaj svoju pravotu so svojím blížnym a tajomstvo druhého človeka nevyjav, 10 aby ťa nepotupil ten, kto by to počul, a tvoja zlá povesť by sa nevrátila. 11 Zlaté jablká v strieborných pletienkoch dobré slovo, povedané v svoj čas. 12 Zlatou náušnicou a ozdobou z rýdzeho zlata je múdry kárateľ na ucho, ktoré čuje. 13 Jako chlad snehu v deň žatvy je verný posol tým, ktorí ho posielajú, a občerstvuje dušu svojich pánov. 14 Vystupujúce pary oblačné a vietor bez dažďa, taký je človek, ktorý sa chváli lživým darom. 15 Trpezlivosťou býva nahovorené knieža, a mäkký jazyk láme kosti. 16 Našiel si med; jedz toľko, čo ti je dosť, aby si sa ho nepresýtil a vyvrátil by si ho. 17 Zdržuj svoju nohu od domu svojho blížneho, aby sa ťa nenasýtil a vzal by ťa v nenávisť. 18 Kyjak, meč a ostrá strela, taký je človek, ktorý hovorí proti svojmu blížnemu, falošný svedok. 19 Vylomený zub a vytknutá noha nádej v neverného v deň úzkosti. 20 Ten, kto vyzlieka odev za studeného dňa; ten, kto leje ocot na sanitru, a ten, kto spieva pesničky smutnému srdcu, sú jedno. 21 Ak je lačný ten, kto ťa nenávidí, nakŕm ho chlebom; ak je smädný, napoj ho vodou, 22 lebo tak shrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu, a Hospodin ti odplatí. 23 Severný vietor plodí dážď a hnevlivú tvár jazyk, ktorý tajne škodí. 24 Lepšie je bývať voľakde v kúte na streche ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. 25 Studená voda čerstvá na vypráhlu dušu a dobrá zvesť z ďalekej zeme. 26 Pošliapaný prameň a zkazený zdroj, to je spravedlivý, ktorý sa kláti pred bezbožným. 27 Jesť mnoho medu nie je dobre, tak vyhľadávať vlastnú slávu nie je slávou. 28 Preborené mesto, bez múru, je muž, ktorý neovláda svojho ducha.

Prís 25, 1-28

Verš 2
Slávou Božou je ukryť vec, a slávou kráľov je vyzkúmať vec.
Rim 11:33 - Ó, hlbino bohatstva a múdrosti a známosti Božej! Aké nevyzpytateľné sú jeho súdy a nevystihnuteľné jeho cesty!

Verš 5
odstrániť bezbožníka pred kráľom, a jeho trón bude stáť pevne v spravedlivosti.
Prís 20:8 - Kráľ sediac na súdnej stolici rozháňa svojimi očima všetko zlé.
Prís 20:28 - Milosť a pravda strážia kráľa, a milosťou podopiera svoj trón.

Verš 7
Lebo je lepšie, aby ti povedali: Vystúp sem, než aby ťa ponížili pred kniežaťom, ktoré videly tvoje oči.
Lk 14:7 - A pozvaným povedal podobenstvo pozorujúc, ako si vyberali predné miesta, a riekol im:

Verš 8
Nepúšťaj sa náhle do sporu, aby si napokon neprišiel do úzkosti, čo robiť, keďby ťa zahanbil tvoj blížny.
Prís 18:17 - Spravedlivým sa vidí ten, kto je prvý vo svojom spore; ale keď prijde jeho blížny, ide mu na dno.

Verš 13
Jako chlad snehu v deň žatvy je verný posol tým, ktorí ho posielajú, a občerstvuje dušu svojich pánov.
Prís 13:17 - Bezbožný posol padne do zlého, ale verný zvest je lekárstvom.

Verš 15
Trpezlivosťou býva nahovorené knieža, a mäkký jazyk láme kosti.
Prís 15:1 - Krotká odpoveď odvracia prchlivosť; ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.
Prís 16:14 - Prudký hnev kráľov hotoví poslovia smrti; ale múdry muž ho mieri.

Verš 18
Kyjak, meč a ostrá strela, taký je človek, ktorý hovorí proti svojmu blížnemu, falošný svedok.
Ž 11:2 - Lebo hľa, bezbožníci natiahli luk; položili svoje šípy na tetivu, aby vo tme strieľali na tých, ktorí sú úprimného srdca.
Ž 57:4 - Pošle z nebies a zachráni ma, potupí toho, ktorý dychtí, aby ma pohltil. Sélah. Bôh pošle svoju milosť a svoju pravdu.
Ž 59:7 - Večer sa vracajú, brechajú ako pes a chodia okolo mesta.
Ž 120:4 - Je podobný ostrým strelám udatného bojovníka a uhliu z jalovca.
Prís 12:18 - Niekto hovorí nerozvážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múdrych je hotovým liekom.

Verš 20
Ten, kto vyzlieka odev za studeného dňa; ten, kto leje ocot na sanitru, a ten, kto spieva pesničky smutnému srdcu, sú jedno.
Rim 12:15 - Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi;

Verš 21
Ak je lačný ten, kto ťa nenávidí, nakŕm ho chlebom; ak je smädný, napoj ho vodou,
Rim 12:20 - A tak keď je hladný tvoj nepriateľ, nakŕm ho; keď je smädný, napoj ho; lebo to robiac shrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu.
Ex 23:4 - Keby si nadišiel na vola svojho nepriateľa alebo na jeho osla, ktorý zablúdil, vrátiš ho a dovedieš mu ho zpät.

Verš 24
Lepšie je bývať voľakde v kúte na streche ako so svárlivou ženou v spoločnom dome.
Prís 21:9 - Lepšie je bývať v kúte na streche ako so svárlivou ženou v spoločnom dome.
Prís 21:19 - Lepšie je bývať v pustej zemi ako so svárlivou ženou a mrzutou.

Verš 28
Preborené mesto, bez múru, je muž, ktorý neovláda svojho ducha.
Prís 16:32 - Lepší ten, kto je pomalý do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojím duchom, ako ten, kto zaujal mesto.

Pris 25,1 - Redaktori tejto zbierky Šalamúnskych prísloví ich vypísali z iných zbierok, ktoré boli známe. Ezechiáš, preslávený tým, že dvíhal náboženský život, odstraňoval z neho neporiadky, vydal príkaz svojim pomocníkom, aby zozbierali Šalamúnske porekadlá, roztratené v rozmanitých menších zvitkoch, a aby ich napísali na spoločný väčší zvitok.

Pris 25,7 - Porov. Lk 14,8–11.

Pris 25,10 - Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Láska a priateľstvo činia človeka slobodným;zachovávaj si ich, abys’ nebol naprotiveň."

Pris 25,20 - Polverš 20a nie je v LXX. Kritika v ňom vidí glosu, alebo sa žiada k nemu na doplnok ďalší polverš, aby vznikla štvorveršová sloha. – Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Ako škodí rúchu moľ a drevu črviak,takto škodí smútok srdcu ľudskému."

Pris 25,22 - Porov. 1 Sam 24,13–14.

Pris 25,27 - Nezrozumiteľný hebrejský text v druhom polverši je doplnený podľa LXX.