výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 1, 1-6

1 Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. 2 Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. 3 A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. 4 Nie tak bezbožní, ale tí budú jako plevy, ktoré rozháňa vietor. 5 Preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici v shromaždení spravedlivých. 6 Lebo Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie.

Ž 1, 1-6

Verš 1
Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí.
Ž 26:4 - Nesedávam s muži márnosti a nevchádzam do rady s pokrytcami.
Prís 1:10 - Môj synu, keby ťa nahovárali hriešnici, neprivoľ!
Prís 1:15 - Môj synu, nechoď na cestu s nimi; zdrž svoju nohu od ich chodníka!
Prís 4:14 - Nevchádzaj na stezku bezbožných ani nekráčaj cestou zlostníkov.
1Kor 15:33 - Nedajte sa zvádzať! Zlé reči kazia dobré mravy.
Ef 5:11 - A nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte.

Verš 2
Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou.
Dt 6:6 - A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci.
Dt 17:19 - A bude u neho a bude v ňom čítať po všetky dni svojho života, aby sa učil báť sa Hospodina, svojho Boha, nato, aby ostríhal všetky slová tohoto zákona a tieto ustanovenia, aby ich činil,
Joz 1:8 - Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne i vnoci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdre a rozumne.
Ž 119:1 - Alef. Blahoslavení bezúhonní čo do svojej cesty, tí, ktorí chodia v zákone Hospodinovom.

Verš 3
A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.
Jer 17:8 - A bude jako strom, zasadený nad vodami, a ktorý zapustil svoje korene nad riekou; nebude sa báť, keď prijde horúčava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok ani neprestane rodiť ovocie.

Verš 4
Nie tak bezbožní, ale tí budú jako plevy, ktoré rozháňa vietor.
Jób 21:18 - Kedy bývajú ako slama pred vetrom a jako plevy, ktoré ukradne víchor?
Ž 35:5 - Nech sú jako plevy pred vetrom a anjel Hospodinov ten, ktorý ich honí.
Iz 17:13 - Ľudstvá dunia ako dunenie mnohých vôd. Ale Hospodin to okríkne, a každý bude utekať ešte zďaleka a bude honený jako plevy na vrchoch pred vetrom a jako krútňava prachu pred víchrom.
Iz 29:5 - Množstvo tvojich cudzincov bude jako drobný prach, a jako plevy, ktoré ta idú, množstvo ukrutníkov, a to sa stane rýchle, tak, čo sa nenazdáš.
Oz 13:3 - Preto budú jako ranný oblak a jako rosa, ktorá ide ta skoro za rána, jako plevy, uchvátené víchrom z humna, a jako dym z komína.

Z 1 - Tento žalm je anonymný. Je v ňom narážka na proroka Jeremiáša (17,5-8) a Ezechiela (47,12). Ako to vystihli sv. Bazil a sv. Hieronym, svojím obsahom je ako stvorený za úvod do celého Žaltára. Ozajstné šťastie človeka spočíva v spojení človeka s Bohom a v zachovávaní Božieho zákona.