výhody registrácie

1. list Korintským

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Kor 1, 1-31

1 Pavel, povolaný apoštol Ježiša Krista skrze vôľu Božiu, a brat Sostenes 2 cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom: 3 milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 4 Ďakujem vždycky svojmu Bohu vzhľadom na vás pre milosť Božiu, ktorá vám je daná v Kristu Ježišovi, 5 že ste v ňom obohatení všetkým, každým slovom i každou známosťou, 6 tak ako je svedoctvo Kristovo upevnené medzi vami, 7 takže nemáte nedostatku v niktorom dare milosti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Krista, 8 ktorý vás aj upevní a zachová až do konca, bezúhonných v deň našeho Pána Ježiša Krista. 9 Verný je Bôh, skrze ktorého ste povolaní v obecenstvo jeho Syna Ježiša Krista, našeho Pána. 10 Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, žeby ste všetci hovorili jedno a to isté, a že by nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonalí v jednej a v tej istej mysli a v jednej a v tej istej mienke. 11 Lebo mi je oznámené o vás, moji bratia, od domácich Chloy, že sú medzi vami zvady. 12 A hovorím toto, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov, ja Apollov, ja Kéfašov a ja Kristov. 13 Či je Kristus rozdelený? Či azda bol Pavel ukrižovaný za vás? Alebo či ste pokrstení v meno Pavlovo? 14 Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nekrstil okrem Krispa a Gája, 15 aby niekto nepovedal, že som krstil vo svoje meno. 16 No, krstil som i dom Štefanov; viacej neviem, či som niekoho iného krstil. 17 Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale kázať evanjelium, a to nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený kríž Kristov. 18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. 19 Lebo je napísané: Zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. 20 Kde je múdry? Kde učený v zákone? Kde dišputant tohoto sveta? Či Bôh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznovstvo? 21 Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich. 22 Keďže i Židia žiadajú znamenia, i Gréci hľadajú múdrosť, 23 my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo; 24 ale tým istým, povolaným, Židom i Grékom, Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia. 26 Lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie mnoho múdrych podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených. 27 Ale bláznivé u sveta si vyvolil Bôh, aby zahanbil múdrych, a slabé u sveta si vyvolil Bôh, aby zahanbil to, čo je silné, 28 a neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Bôh, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečim, 29 aby sa pred Bohom nechválilo niktoré telo. 30 A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravedlivosťou i posvätením i vykúpením, 31 aby bolo, jako je napísané: Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom.

1Kor 1, 1-31

Verš 2
cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom:
Jn 17:19 - A ja za nich posväcujem sám seba, aby aj oni boli posvätení v pravde.
Sk 15:9 - a neurobil nijakého rozdielu medzi nami a medzi nimi očistiac vierou ich srdcia.
1Sol 4:7 - Lebo nepovolal nás Bôh nato, aby sme žili v nečistote, ale v posvätení.
Rim 1:7 - všetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím povolaným svätým: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
Ef 1:1 - Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou, svätým, ktorí sú v Efeze, a verným v Kristu Ježišovi:
2Tim 2:22 - Ale pred žiadosťami mladosti utekaj a žeň sa za spravedlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čistého srdca.

Verš 3
milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Rim 1:7 - všetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím povolaným svätým: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
2Kor 1:2 - milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Ef 1:2 - milosť vám a pokoj od Boha, našeho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Pt 1:2 - vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca v posvätení Ducha k poslušnosti a k pokropeniu krvou Ježiša Krista: milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží!

Verš 5
že ste v ňom obohatení všetkým, každým slovom i každou známosťou,
Kol 1:9 - Preto aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, žeby ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou,

Verš 7
takže nemáte nedostatku v niktorom dare milosti očakávajúc zjavenie nášho Pána Ježiša Krista,
Flp 3:20 - Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista,
Tít 2:13 - očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista,

Verš 8
ktorý vás aj upevní a zachová až do konca, bezúhonných v deň našeho Pána Ježiša Krista.
1Sol 3:13 - aby upevnil vaše srdcia bezúhonné v svätosti pred naším Bohom a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými jeho svätými.
1Sol 5:23 - A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus.

Verš 9
Verný je Bôh, skrze ktorého ste povolaní v obecenstvo jeho Syna Ježiša Krista, našeho Pána.
1Kor 10:13 - Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Bôh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť.
1Sol 5:24 - Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní.
Jer 32:40 - A učiním s nimi večnú smluvu, že sa neodvrátim od nich zpät, aby som im nečinil dobrého, a dám svoju bázeň do ich srdca, aby neodstúpili odo mňa.
Jn 15:5 - Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť.
Gal 2:20 - S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa.
1Jn 1:3 - teda čo sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami. A naše obecenstvo je s Otcom a jeho Synom, Ježišom Kristom.

Verš 10
Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, žeby ste všetci hovorili jedno a to isté, a že by nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonalí v jednej a v tej istej mysli a v jednej a v tej istej mienke.
Rim 12:16 - jedno a to isté navzájom naproti sebe smýšľajúci; nie mysliaci na vysoké veci, ale nízke nech vás zaujíma.
Rim 15:5 - A Bôh trpezlivosti a potešenia nech vám dá myslieť na jedno a na to isté medzi sebou podľa Krista Ježiša,
Flp 2:2 - a tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli sťa jedna duša, aby ste jedno mysleli
Flp 3:16 - Avšak k čomu sme už dospeli, v tom istom pravidle aj kráčať, to isté myslieť.
1Pt 3:8 - A konečne buďte všetci rovnako smýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyseľní a pokorní,

Verš 12
A hovorím toto, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov, ja Apollov, ja Kéfašov a ja Kristov.
1Kor 3:4 - Lebo keď hovorí niekto: Ja som Pavlov, a iný: Ja Apollov, či azda nie ste telesní?
Sk 18:24 - A nejaký Žid, menom Apollo, rodom z Alexandrie, muž výrečný a mocný v písmach, prišiel do Efezu.
1Kor 16:12 - A čo sa týka brata Apolla, mnoho ráz som ho prosil, žeby išiel s bratmi k vám, lež nebolo nijakej vôle, aby prišiel teraz, ale prijde, keď bude mať príhodný čas.

Verš 14
Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nekrstil okrem Krispa a Gája,
Sk 18:8 - A Krispus, predstavený synagógy, uveril Pánovi s celým svojím domom, i mnohí z Korinťanov počúvajúc verili a dávali sa pokrstiť.
Rim 16:23 - Pozdravuje vás Gájus, môj hostiteľ i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, správca dôchodkov mesta, i brat Kvartus.

Verš 16
No, krstil som i dom Štefanov; viacej neviem, či som niekoho iného krstil.
1Kor 16:15 - Ale vás prosím, bratia, viete o dome Štefanovom, že je prvotinou Achaje, a že sa postavil do služby svätým,
1Kor 16:17 - A radujem sa príchodu Štefana a Fortunáta a Achajského, lebo to, čo ste mi vy chýbali, oni nahradili.

Verš 17
Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale kázať evanjelium, a to nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený kríž Kristov.
1Kor 2:1 - A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti zvestujúc vám svedoctvo Božie.
1Kor 2:4 - A moja reč a moja kázeň nezáležala v presviedčavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze Ducha a moci,
2Pt 1:16 - Lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale jako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva.

Verš 18
Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.
Rim 1:16 - Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi.

Verš 19
Lebo je napísané: Zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem.
Jób 5:12 - Marí úmysly chytrákov, takže ich ruky nevykonajú ničoho,
Iz 29:14 - preto hľa, i ja učiním ešte iné divné veci s týmto ľudom, divné a predivné, a zahynie múdrosť jeho múdrych, a rozumnosť jeho rozumných sa skryje.

Verš 20
Kde je múdry? Kde učený v zákone? Kde dišputant tohoto sveta? Či Bôh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznovstvo?
Iz 33:18 - Tvoje srdce bude rozmýšľať o niekdajšom strachu a povieš: Kde je ten, kto zapisuje? Kde je, kto váži daň? Kde ten, kto počíta veže?

Verš 21
Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich.
Mt 11:25 - Toho času odpovedal Ježiš a riekol: Ďakujem Ti, Otče, Pane neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám,
Lk 10:21 - V tú hodinu zaplesal Ježiš v duchu a povedal: Chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo.

Verš 22
Keďže i Židia žiadajú znamenia, i Gréci hľadajú múdrosť,
Mt 12:38 - Vtedy mu povedali niektorí zo zákonníkov a z farizeov a povedali: Učiteľu, chceme od teba vidieť znamenie.
Mt 16:1 - A pristúpili k nemu farizeovia a sadúceovia a pokúšajúc žiadali ho, žeby im ukázal znamenie z neba.
Jn 4:48 - A Ježiš mu povedal: Ak neuvidíte divov a zázrakov, neuveríte.

Verš 23
my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo;
Mt 11:6 - a blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na mne.
Jn 6:60 - Vtedy mnohí z jeho učeníkov počujúc to povedali: To je tvrdá reč; kto ju môže počúvať?!
Jn 6:66 - Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.

Verš 24
ale tým istým, povolaným, Židom i Grékom, Krista Božiu moc a Božiu múdrosť.
Kol 2:3 - v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti.

Verš 26
Lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie mnoho múdrych podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených.
Jn 7:48 - Či azda niekto z kniežat uveril v neho, alebo z farizeov?
Jak 2:5 - Počujte, moji milovaní bratia! Či si Bôh nevyvolil chudobných tohoto sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú?

Verš 30
A vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravedlivosťou i posvätením i vykúpením,
Jer 23:5 - Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že vzbudím Dávidovi spravedlivý výrastok, a bude kraľovať ako kráľ a bude rozumne robiť a bude činiť súd a spravedlivosť na zemi.
Jn 17:19 - A ja za nich posväcujem sám seba, aby aj oni boli posvätení v pravde.

Verš 31
aby bolo, jako je napísané: Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom.
Iz 65:16 - takže ten, kto si bude dobrorečiť na zemi, bude si dobrorečiť v Bohu nezvratnej vernosti, a ten, kto bude prisahať na zemi, bude prisahať na Boha nezvratnej vernosti, lebo sa zabudnú predošlé súženia, a to preto, že budú ukryté zpred mojich očí.
Jer 9:23 - Takto hovorí Hospodin: Nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou, ani nech sa nechváli udatný muž silný svojou silou, nech sa nechváli bohatý svojím bohatstvom!
2Kor 10:17 - Ale ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom.

1Kor 1,1 - Pavol pravdepodobne diktoval list Sostenovi. Bol jeho spolupracovníkom. Je dosť možné, že je totožný s tým, ktorého spomínajú Sk 18, 17 ako predstaveného synagógy v Korinte.

1Kor 1,2 - Niektorí prekladajú: "ktorí vzývajú na všetkých miestach ich i nášho Pána."

1Kor 1,6 - Svedectvo o Kristovi je evanjelium (porov. 2, 1).

1Kor 1,7 - Zjavenie Ježiša Krista a jeho deň (v. 8) je jeho slávny príchod na konci čias (porov. Flp 3, 20; Tít 2, 13).

1Kor 1,11 - Chloe je neznáma osoba.

1Kor 1,12 - Apollo podľa Skutkov apoštolov bol kresťan židovského pôvodu z Alexandrie (Sk 18, 24). Jeho vzdelanosť sa prejavila aj pri hlásaní evanjelia, takže časť kresťanov išla za ním. Kéfas je apoštol Peter (Jn 1, 42); možno navštívil osobne korintskú cirkev (porov. 9, 5), alebo tam síce nikdy nebol, ale mnohí veriaci sa dovolávali jeho autority ako hlavy Cirkvi. Korintskí kresťania si obľúbili jednotlivých hlásateľov evanjelia, a tak sa tvorili skupiny. Niektorí sa nad tým pohoršovali a povedali, že sa oni držia jednoducho Krista, a kazateľov nepotrebujú.

1Kor 1,14 - Krispus je bývalý predstavený židovskej synagógy (Sk 18, 8). O Gájovi je v Rim 16, 23.

1Kor 1,16 - O Stefanasovi pozri 16, 15–16.

1Kor 1,17 - Pavol tu nepodceňuje dôležitosť vysluhovania krstu. Krst sa udelil až po prijatí viery, ktorá je zasa ovocím hlásania evanjelia. A tomuto sa Pavol z Kristovho poverenia venoval. A tak krstom poveroval svojich spolupracovníkov.

1Kor 1,19 - Iz 29, 14.

1Kor 1,21 - Božia múdrosť sa prejavila v Božích dielach, kde ju mal človek vybadať a spoznať (Rim 1, 19–20).

1Kor 1,22 - Židia dávali prednosť Mesiášovi (porov. Mt 12, 38; Jn 4, 48), tvorcovi verejných divov, kým Gréci sa strácali vo filozofii (porov. Sk 17, 12 n.).

1Kor 1,31 - Voľné citovanie Jer 9, 22 n.