výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Rim 16, 1-27

1 A odporúčam vám našu sestru Fojbu, služobnicu sboru v Kenchreách, 2 aby ste ju prijali v Pánovi hodne svätých a boli jej napomocní, v akejkoľvek veci by vás potrebovala, lebo aj ona mnohým pomáhala, aj mne samému. 3 Pozdravte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi, 4 ktorí za môj život podložili svoj vlastný krk; ktorým nie len ja sám všeličo ďakujem, ale i všetky sbory pohanov; 5 a pozdravte i sbor, ktorý je v ich dome. Pozdravte Epajneta, môjho milovaného, ktorý je prvotinou Achaje pre Krista. 6 Pozdravte Máriu, ktorá mnoho pracovala pre nás. 7 Pozdravte Andronika a Júnia, mojich príbuzných a mojich spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi, ktorí aj predo mnou boli v Kristu. 8 Pozdravte Amplia, môjho milovaného v Pánovi. 9 Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristu i Stacha, môjho milovaného. 10 Pozdravte Apellu, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte tých, ktorí sú z Aristobulových. 11 Pozdravte Heródióna, môjho príbuzného. Pozdravte tých, ktorí sú z Narcisových, ktorí sú v Pánovi. 12 Pozdravte Tryfajnu a Tryfózu, pracovavšie v Pánovi. Pozdravte Prezídu, milovanú, ktorá mnoho pracovala v Pánovi. 13 Pozdravte Rúta, vyvoleného v Pánovi, i jeho matku i moju. 14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa i bratov, ktorí sú s nimi. 15 Pozdravte Filologa a Júliu, Nerea a jeho sestru aj Olympasa aj všetkých svätých, ktorí sú s nimi. 16 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky sbory Kristove. 17 A prosím vás, bratia, žeby ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili, a stráňte sa ich. 18 Lebo takí ľudia neslúžia nášmu Pánu Ježišu Kristovi, ale svojmu vlastnému bruchu a dobrými a peknými rečami zvádzajú srdcia tých, ktorí nemyslia na zlé. 19 Lebo sa všetci dopočuli o vašej poslušnosti, a preto sa vám radujem; ale chcem, aby ste boli múdri na dobré a prostí na zlé. 20 A Bôh pokoja skoro skrúši satana pod vaše nohy. Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je s vami! Ameň. 21 Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, aj Lucius i Jázon i Sozipatros, moji príbuzní. 22 Pozdravujem Vás ja Tercius, ktorý som písal tento list, v Pánovi. 23 Pozdravuje vás Gájus, môj hostiteľ i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, správca dôchodkov mesta, i brat Kvartus. 24 Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami, Ameň. 25 A tomu, ktorý vás môže upevniť podľa môjho evanjelia a podľa kázne Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva, zamlčaného cez večné časy, 26 ale zjaveného teraz a oznámeného skrze prorocké písma podľa nariadenia večného Boha cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národami - 27 jedinému, múdremu Bohu skrze Ježiša Krista sláva na veky vekov. Ameň.

Rim 16, 1-27

Verš 3
Pozdravte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi,
Sk 18:2 - A keď našiel istého Žida, menom Akvilu, rodom z Pontu, ktorý bol nedávno prišiel z Itálie, a Priscillu, jeho ženu, pretože bol rozkázal Klaudius, aby všetci Židia odišli z Ríma, pripojil sa k nim
Sk 18:26 - A ten započal prosto a smele hovoriť v synagóge. A keď ho počuli Priscilla a Akvila, prijali ho k sebe a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu.

Verš 16
Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky sbory Kristove.
1Kor 16:20 - Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom.
2Kor 13:12 - Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
1Sol 5:26 - Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom.
1Pt 5:14 - Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristu Ježišovi. Ameň.

Verš 17
A prosím vás, bratia, žeby ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili, a stráňte sa ich.
Kol 2:8 - Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista;
Tít 3:10 - Sektárskeho človeka po jednom a po druhom upravení odby
2Jn 1:10 - Ak ide niekto k vám a nenesie toho učenia, neprijímajte ho do domu ani ho nepozdravujte.
Mt 18:17 - A keby ich nepočúvnul, povedz to cirkvi; a keby nepočúvnul ani cirkvi, nech ti je ako pohan a publikán.
2Sol 3:6 - A prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý sa neriadne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás.
2Tim 3:5 - ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň.

Verš 18
Lebo takí ľudia neslúžia nášmu Pánu Ježišu Kristovi, ale svojmu vlastnému bruchu a dobrými a peknými rečami zvádzajú srdcia tých, ktorí nemyslia na zlé.
Flp 3:19 - ktorých koniec je zahynutie, ktorých bohom je brucho a sláva v ich hanebnosti, ktorí myslia na zemské veci.
Ez 13:18 - A povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Beda tým, ktoré sošívajú obväzky na všetky kĺby rúk a robia čapice na hlavu každej postavy, aby lovily duše. Či budete loviť duše môjho ľudu a živiť svoje duše?

Verš 19
Lebo sa všetci dopočuli o vašej poslušnosti, a preto sa vám radujem; ale chcem, aby ste boli múdri na dobré a prostí na zlé.
Mt 10:16 - Hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Tedy buďte opatrní jako hadi a prostí jako holubi.
1Kor 14:20 - Bratia, nebuďte deťmi rozumom, lež zlobou buďte nedospelými, ale rozumom buďte dokonalí.

Verš 21
Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, aj Lucius i Jázon i Sozipatros, moji príbuzní.
Sk 16:1 - A prišiel aj dolu do Derby a do Lystry. A hľa, bol tam nejaký učeník, menom Timoteus, syn nejakej veriacej ženy Židovky a otca Gréka,
Flp 2:19 - Ale nadejem sa v Pánu Ježišovi, že vám skoro pošlem Timotea, aby som i ja okrial zvediac, ako sa máte a čo robíte.
Kol 1:1 - Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou, a brat Timoteus
1Sol 3:2 - a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho a svojho spolupracovníka v evanjeliu Kristovom, aby vás upevnil a potešil vás dotyčne vašej viery,
1Tim 1:2 - Timoteovi, svojmu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha, nášho Otca, a od Krista Ježiša, nášho Pána.
Sk 13:1 - A boli v Antiochii, v tamojšom sbore, niektorí proroci a učitelia, Barnabáš a Šimon, zvaný Niger, a Lucius Cyrenenský a Manahen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Heródesom a Saul.
Sk 17:5 - Ale neveriaci Židia zapálení súc závisťou pribrali si niekoľko po trhu sa potulujúcich zlých mužov, sohnali zástup a pobúrili mesto urobiac útok na dom Jázonov hľadali ich vyviesť pred ľud.
Sk 20:4 - A išiel s ním až do Ázie Sopater, syn Pyrrov, Berean, a z Tesaloničanov Aristarchus a Sekundus a Gájus Derbiansky a Timoteus a Áziania Tychikus a Trofimus.

Verš 23
Pozdravuje vás Gájus, môj hostiteľ i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, správca dôchodkov mesta, i brat Kvartus.
Sk 19:22 - A poslal do Macedonie dvoch z tých, ktorí mu posluhovali, Timotea a Erasta, a sám sa zdržal ešte nejaký čas v Ázii.
2Tim 4:20 - Erastus zostal v Korinte. A Trofima som zanechal v Miléte nemocného.

Verš 25
A tomu, ktorý vás môže upevniť podľa môjho evanjelia a podľa kázne Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva, zamlčaného cez večné časy,
Ef 3:20 - A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo rozumieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás,
Ef 1:9 - oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti, ktorú si preduložil v sebe
Ef 3:9 - a osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista,
Kol 1:26 - tajomstvo, skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým,
2Tim 1:10 - ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium,
Tít 1:2 - na nádeji večného života, ktorý zasľúbil neklamný Bôh pred večnými časy
1Pt 1:20 - predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri posledku časov pre vás,

Rim 16,1 - Féba bola v službách lásky (porov. 1 Tim 3, 11) v kenchrejskej cirkvi. Nepochybne ona niesla rímskym kresťanom tento list. Kenchry – korintský východný prístav.

Rim 16,3 - Priska a Akvila, manželia. Pozri Sk 18, 1–4. 18. 26. Boli to kresťania z Ríma, ktorí spolupracovali s Pavlom v Korinte a v Efeze. V rokoch 49–50 cisár Klaudius vyhnal Židov z Ríma, a tak sa aj mnohí židokresťania dostali do Grécka a Malej Ázie.

Rim 16,5 - Epainetos, prvotina Ázie v Kristovi, t. j. ktorý pravdepodobne ako prvý v Ázii uveril v Krista.

Rim 16,7 - Andronikus a Juniáš sa tu nazývajú apoštolmi v širšom zmysle. Azda boli ozajstní pokrvní apoštola Pavla, teda nielen súkmeňovci.Podľa povesti sa Andronikus stal biskupom v Sirmiu v Panónii (je to dnešný Srijem). Biskupstvo v Srijeme bolo založené v 4. storočí, ale po dobytí a spustošení Avarmi roku 582 zaniklo. A pretože v 9. storočí obnovil pápež túto metropolu pre sv. Metoda (so sídlom na Velehrade), prvý moravský arcibiskup sa v cirkevnoslovanskej literatúre označuje ako Andronikov nástupca. Dnes je biskupstvo v Djakove.

Rim 16,13 - Nie je vylúčené, že Rúfus bol synom Šimona z Cyrény, o ktorom je reč v Mk 15, 21. Rúfusova matka sa matersky starala aj o Pavla.

Rim 16,16 - "Svätý bozk" – porov. 1 Kor 16, 20; 2 Kor 13, 12; 1 Sol 5, 26. Pobozkanie zvyčajné u ľudí Východu sa stalo u kresťanov výrazom bratskej lásky a prešlo i do bohoslužieb (osculum pacis – bozk pokoja). "Všetky cirkvi", t. j. cirkevné obce, spoločenstvá. Táto formulácia, nezvyklá u Pavla, poukazuje na úctu, akou bola obklopená rímska cirkev.

Rim 16,17 - Ide tu o židovčiacich kazateľov, ktorí znepokojovali pohanokresťanov najmä tým, že aj pre nich zdôrazňovali nevyhnutnosť Mojžišovho zákona.

Rim 16,21 - Pozdravy niektorých Pavlových spolupracovníkov.

Rim 16,22 - Milá je vložka Tercia, ktorý písal tento list a nepremeškal príležitosť, aby sám za svoju osobu pozdravil rímskych bratov. Pavol zvyčajne listy diktoval pisárom. Niekedy pridal sám pár slov vlastnou rukou (2 Sol 3, 17 a inde).

Rim 16,23 - Gájus – pozri 1 Kor 1, 14. Pavol býval v Korinte uňho.

Rim 16,24 - Tento verš v starej Vulgáte znie: "Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami. Amen." Neovulgáta ho vynecháva, lebo sa nenachádza v mnohých rukopisoch. Je opakovaním v. 20. V Neovulgáte je v. 23 rozdelený aj na v. 24 od slov: "Pozdravuje vás Erastus …"

Rim 16,25-27 - Slávnostný záver zodpovedá úvodnému pozdravu (1,1–7).