výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Rim 16, 1-27

1 Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve v Kenchrejích. 2 Přijměte ji v Pánu, jak se sluší mezi věřícími, pomáhejte jí, kdyby vás v něčem potřebovala, neboť i ona byla pomocnicí mnohým i mně samému. 3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Krista Ježíše, 4 kteří pro mne nasadili život; jsem jim zavázán vděčností nejen já sám, ale i všechny církve z pohanských národů. 5 Pozdravujte také shromáždění v jejich domě. Pozdravujte Epaineta, mně velmi drahého, který se jako první v provincii Asii oddal Kristu. 6 Pozdravujte Marii - tolik se pro vás napracovala! 7 Pozdravujte Andronika a Junia, původem židy jako já a kdysi spoluvězně, apoštoly, kteří se těší zvláštní vážnosti a uvěřili v Krista dříve než já. 8 Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu. 9 Pozdravujte Urbana, mého spolupracovníka v díle Kristově, a Stachya, mně velmi drahého. 10 Pozdravujte Apella, osvědčeného v Kristu. Pozdravujte ty, kteří jsou z domu Aristobulova. 11 Pozdravujte mého krajana Herodiona. Pozdravujte ty z domu Narcisova, kteří se oddali Pánu. 12 Pozdravujte Tryfainu a Tryfósu, které pracují v díle Páně. Pozdravujte Persidu, mně velmi drahou; horlivě pracovala v díle Páně. 13 Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, která i mně byla matkou. 14 Pozdravujte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patrobia, Hermia i bratry, kteří jsou s nimi. 15 Pozdravujte Filologa a Julii, Nerea a jeho sestru, Olympia a všecky věřící, kteří jsou s nimi. 16 Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všecky církve Kristovy. 17 Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim! 18 Takoví lidé totiž neslouží Kristu, našemu Pánu, nýbrž svému prospěchu a snaží se krásnými a pobožnými řečmi oklamat mysli bezelstných lidí. 19 Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost a přeji si, abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve zlu. 20 Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost Ježíše, našeho Pána, buď s vámi. 21 Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus i Lucius a Jáson a Sosipatros, moji krajané. 22 Pozdravuji vás já Tercius, písař tohoto dopisu. 23 Pozdravuje vás Gaius, který svůj dům otevřel mně i veškeré církvi. Pozdravuje vás Erastos, správce městské pokladny, a bratr Kvartus. 24 --- 25 Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, 26 nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. 27 Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen.

Rim 16, 1-27

Verš 3
Pozdravujte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Krista Ježíše,
Sk 18:2 - Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscillou z Itálie, protože císař Klaudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi sblížil,
Sk 18:26 - Začal neohroženě vystupovat v synagóze. Když ho uslyšeli Priscilla a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu vyložili Boží cestu.

Verš 16
Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všecky církve Kristovy.
1Kor 16:20 - Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením.
2Kor 13:12 - Pozdravují vás všichni bratří.
1Sol 5:26 - Pozdravte všecky bratry svatým políbením.
1Pt 5:14 - Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.

Verš 17
Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!
Kol 2:8 - Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
Tít 3:10 - Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni;
2Jn 1:10 - Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho;
Mt 18:17 - Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.
2Sol 3:6 - Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.
2Tim 3:5 - budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

Verš 18
Takoví lidé totiž neslouží Kristu, našemu Pánu, nýbrž svému prospěchu a snaží se krásnými a pobožnými řečmi oklamat mysli bezelstných lidí.
Flp 3:19 - jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně.
Ez 13:18 - Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Běda těm, které šijí kouzelné váčky na každé zápěstí a dělají kukly na hlavu každé velikosti, aby lovily duše. Lovíte duše mého lidu a svou duši chcete zachovat naživu?

Verš 19
Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost a přeji si, abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve zlu.
Mt 10:16 - Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.
1Kor 14:20 - Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.

Verš 21
Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus i Lucius a Jáson a Sosipatros, moji krajané.
Sk 16:1 - Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus; jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan.
Flp 2:19 - Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi.
Kol 1:1 - Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus
1Sol 3:2 - a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v evangeliu Kristově, aby vás utvrdil a povzbudil ve vaší víře,
1Tim 1:2 - Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.
Sk 13:1 - V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul.
Sk 17:5 - To však naplnilo Židy hněvem a závistí. S pomocí několika ničemných lidí z ulice vyvolali srocení davu a tak pobouřili celé město. Pak napadli Jásonův dům a chtěli Pavla a Silase postavit před shromáždění.
Sk 20:4 - Doprovázel ho Sopatros, Pyrrhův syn z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a Trofimos z Asie.

Verš 23
Pozdravuje vás Gaius, který svůj dům otevřel mně i veškeré církvi. Pozdravuje vás Erastos, správce městské pokladny, a bratr Kvartus.
Sk 19:22 - Poslal do Makedonie dva ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, a sám se ještě nějaký čas zdržel v Asii.
2Tim 4:20 - Erastos zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože byl nemocen.

Verš 25
Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno,
Ef 3:20 - Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit,
Ef 1:9 - když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
Ef 3:9 - a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil:
Kol 1:26 - tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu.
2Tim 1:10 - a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.
Tít 1:2 - aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas
1Pt 1:20 - byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.

Rim 16,1 - Féba bola v službách lásky (porov. 1 Tim 3, 11) v kenchrejskej cirkvi. Nepochybne ona niesla rímskym kresťanom tento list. Kenchry – korintský východný prístav.

Rim 16,3 - Priska a Akvila, manželia. Pozri Sk 18, 1–4. 18. 26. Boli to kresťania z Ríma, ktorí spolupracovali s Pavlom v Korinte a v Efeze. V rokoch 49–50 cisár Klaudius vyhnal Židov z Ríma, a tak sa aj mnohí židokresťania dostali do Grécka a Malej Ázie.

Rim 16,5 - Epainetos, prvotina Ázie v Kristovi, t. j. ktorý pravdepodobne ako prvý v Ázii uveril v Krista.

Rim 16,7 - Andronikus a Juniáš sa tu nazývajú apoštolmi v širšom zmysle. Azda boli ozajstní pokrvní apoštola Pavla, teda nielen súkmeňovci.Podľa povesti sa Andronikus stal biskupom v Sirmiu v Panónii (je to dnešný Srijem). Biskupstvo v Srijeme bolo založené v 4. storočí, ale po dobytí a spustošení Avarmi roku 582 zaniklo. A pretože v 9. storočí obnovil pápež túto metropolu pre sv. Metoda (so sídlom na Velehrade), prvý moravský arcibiskup sa v cirkevnoslovanskej literatúre označuje ako Andronikov nástupca. Dnes je biskupstvo v Djakove.

Rim 16,13 - Nie je vylúčené, že Rúfus bol synom Šimona z Cyrény, o ktorom je reč v Mk 15, 21. Rúfusova matka sa matersky starala aj o Pavla.

Rim 16,16 - "Svätý bozk" – porov. 1 Kor 16, 20; 2 Kor 13, 12; 1 Sol 5, 26. Pobozkanie zvyčajné u ľudí Východu sa stalo u kresťanov výrazom bratskej lásky a prešlo i do bohoslužieb (osculum pacis – bozk pokoja). "Všetky cirkvi", t. j. cirkevné obce, spoločenstvá. Táto formulácia, nezvyklá u Pavla, poukazuje na úctu, akou bola obklopená rímska cirkev.

Rim 16,17 - Ide tu o židovčiacich kazateľov, ktorí znepokojovali pohanokresťanov najmä tým, že aj pre nich zdôrazňovali nevyhnutnosť Mojžišovho zákona.

Rim 16,21 - Pozdravy niektorých Pavlových spolupracovníkov.

Rim 16,22 - Milá je vložka Tercia, ktorý písal tento list a nepremeškal príležitosť, aby sám za svoju osobu pozdravil rímskych bratov. Pavol zvyčajne listy diktoval pisárom. Niekedy pridal sám pár slov vlastnou rukou (2 Sol 3, 17 a inde).

Rim 16,23 - Gájus – pozri 1 Kor 1, 14. Pavol býval v Korinte uňho.

Rim 16,24 - Tento verš v starej Vulgáte znie: "Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami. Amen." Neovulgáta ho vynecháva, lebo sa nenachádza v mnohých rukopisoch. Je opakovaním v. 20. V Neovulgáte je v. 23 rozdelený aj na v. 24 od slov: "Pozdravuje vás Erastus …"

Rim 16,25-27 - Slávnostný záver zodpovedá úvodnému pozdravu (1,1–7).