výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Rim 16, 1-27

1 והנני מזכיר לכם לטוב את פובי אחותנו שהיא משמשת הקהלה אשר בקנכרי׃ 2 אשר תקבלוה באדנינו כראוי לקדושים ותעזרו לה בכל אשר תצטרך לכם כי היתה גם היא עזרת לרבים וגם לעצמי׃ 3 שאלו לשלום פריסקלא ועקילס שהם חברי בעבודת המשיח ישוע׃ 4 ואשר מסרו את צוארם בעד נפשי ולא אני לבדי אודה להם כי גם כל קהלות הגוים וגם לשלום הקהלה בביתם׃ 5 שאלו לשלום אפינטוס חביבי שהוא ראשית אכיא למשיח׃ 6 שאלו לשלום מרים שעמלה עמל רב בעבורנו׃ 7 שאלו לשלום אנדרוניקוס ויוניס שהם קרובי ואסורים אתי ולהם שם בשליחים ולפני היו במשיח׃ 8 שאלו לשלום אמפליאס חביבי באדנינו׃ 9 שאלו לשלום אורבנוס חברנו בעבודת המשיח ולשלום אסטכים חביבי׃ 10 שאלו לשלום אפליס הבחון במשיח שאלו לשלום בני ביתו של אריסטובלוס׃ 11 שאלו לשלום הורודיון קרובי שאלו לשלום בני ביתו של נרקיסוס אשר הם באדנינו׃ 12 שאלו לשלום טרופינה וטרופסה העמלות באדנינו שאלו לשלום פרסיס החביבה שעמלה עמל רב באדנינו׃ 13 שאלו לשלום רופוס הנבחר באדנינו ולשלום אמו שהיא כאם לי׃ 14 שאלו לשלום אסונקריטוס ופליגון והרמס ופטרובס יהרמיס והאחים אשר אתם׃ 15 שאלו לשלום פילולוגוס ויוליא נירוס ואחותו ואולומפס וכל הקדושים אשר אתם׃ 16 שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה קהלות המשיח שאלות לשלומכם׃ 17 ואני מזהיר אתכם אחי לשום פניכם בעשי מחלקות ומכשולים לנגד הלקח אשר למדתם וסורו מהם׃ 18 כי אנשים אשר כאלה אינם עבדים את אדנינו ישוע המשיח כי אם את כרשם ובאמרי נעם ושפת חלקות יתעו את לב הפתאים׃ 19 כי משמעתכם נודעת לכל לכן אני שמח עליכם אך חפצתי היתכם חכמים להטיב ותמימים לבלתי הרע׃ 20 ואלהי השלום הוא ידכא את השטן במהרה תחת רגליכם חסד אדנינו ישוע המשיח עמכם׃ 21 טימותיוס חברי ולוקיוס ויסון וסוספטרוס קרובי שאלים לשלומכם׃ 22 אני טרטיוס כותב האגרת הזאת שאל לשלומכם באדנינו׃ 23 גיוס המארח אותי ואת כל הקהלה שאל לשלומכם ארסטוס סכן העיר וקורטוס אחינו שאלים לשלומכם׃ 24 חסד אדנינו ישוע המשיח עם כלכם אמן׃ 25 ולאשר יכל לחזק אתכם כבשורתי וכקריאת ישוע המשיח כפי גלוי הסוד אשר היה מכסה מימות עולם׃ 26 ועתה נתפרסם ונודע על ידי כתבי הנביאים כמצות אלהי עולם לכל הגוים להביאם למשמעת האמונה׃ 27 לאלהים החכם לבדו לו הכבוד בישוע המשיח לעולמים אמן׃

Rim 16, 1-27

Verš 3
שאלו לשלום פריסקלא ועקילס שהם חברי בעבודת המשיח ישוע׃
Sk 18:2 - וימצא יהודי נולד בפונטוס ומשו עקילס אשר בא מקרוב מן איטליא הוא ואשתו פריסקלה מפני אשר צוה קלודיוס את כל היהודים לסור מעיר רומי׃
Sk 18:26 - והוא החל לקרא בבית הכנסת בבטחון לבב וישמעו אתו עקילס ופריסקלה ויקחהו אליהם ויוסיפו להגיד לו את דרך האלהים באר היטב׃

Verš 16
שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה קהלות המשיח שאלות לשלומכם׃
1Kor 16:20 - האחים כלם שאלים לשלומכם שאלו לשלום איש את רעהו בנשקה הקדושה׃
2Kor 13:12 - ]31-21[ שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה הקדושים כלם שאלים לשלומכם׃
1Sol 5:26 - שאלו לשלום כל האחים בנשיקה הקדשה׃
1Pt 5:14 - שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקת אהבה שלום לכלכם אשר במשיח ישוע אמן׃

Verš 17
ואני מזהיר אתכם אחי לשום פניכם בעשי מחלקות ומכשולים לנגד הלקח אשר למדתם וסורו מהם׃
Kol 2:8 - הזהרו פן יוליך איש אתכם שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ויסדות העולם ולא על פי המשיח׃
Tít 3:10 - ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם ושתים שטה מעליו׃
2Jn 1:10 - כל הבא אליכם ולא יביא את התורה הזאת לא תאספו אתו הביתה ולא תשאלו לו לשלום׃
Mt 18:17 - ואם לא ישמע אליהם הגד אל הקהל ואם לא ישמע גם אל הקהל והיה לך כגוי וכמוכס׃
2Sol 3:6 - והננו מצוים אתכם אחים בשם אדנינו ישוע המשיח אשר תבדלו מכל אח מעקש דרכיו ואיננו מתהלך על פי הקבלה אשר קבל מאתנו׃
2Tim 3:5 - ואשר דמיון חסידות להם ומכחשים בכחה ואתה סור מאלה׃

Verš 18
כי אנשים אשר כאלה אינם עבדים את אדנינו ישוע המשיח כי אם את כרשם ובאמרי נעם ושפת חלקות יתעו את לב הפתאים׃
Flp 3:19 - כי רבים המתהלכים אשר עליהם אמרתי לכם פעמים הרבה ועתה גם בבכי אני אמר כי הם איבי צלב המשיח׃
Ez 13:18 - ואמרת כה אמר אדני יהוה הוי למתפרות כסתות על כל אצילי ידי ועשות המספחות על ראש כל קומה לצודד נפשות הנפשות תצודדנה לעמי ונפשות לכנה תחיינה׃

Verš 19
כי משמעתכם נודעת לכל לכן אני שמח עליכם אך חפצתי היתכם חכמים להטיב ותמימים לבלתי הרע׃
Mt 10:16 - הנני שלח אתכם ככבשים בין הזאבים לכן היו ערומים כנחשים ותמימים כיונים׃
1Kor 14:20 - אחי אל תהיו ילדים בבינה רק לרע היו עללים ובבינה היו שלמים׃

Verš 21
טימותיוס חברי ולוקיוס ויסון וסוספטרוס קרובי שאלים לשלומכם׃
Sk 16:1 - ויבא אל דרבי ואל לוסטרא והנה שם תלמיד אחד ושמו טימותיוס והוא בן אשה יהודית מאמנת ואביו יוני׃
Flp 2:19 - וקויתי בישוע אדנינו לשלח במהרה אליכם את טימותיוס למען תנוח דעתי בהודע לי דבר מעמדכם׃
Kol 1:1 - פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים וטימותיוס אחינו׃
1Sol 3:2 - ונשלח את טימותיוס אחינו ומשרת האלהים ועזרנו בבשורת המשיח לחזק ולהזהיר אתכם על דבר אמונתכם׃
1Tim 1:2 - אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו׃
Sk 13:1 - ואנשים נביאים ומלמדים היו באנטיוכיא בקהלה אשר בה בר נבא ושמעון הנקרא ניגר ולוקיוס הקוריני ומנחם אשר גדל עם הורדוס שר הרבע ושאול׃
Sk 17:5 - ויקנאו הסוררים שביהודים ויקחו להם אנשי בליעל מבטלני השוק ויקבצו המון ויהמו את העיר ויסבו על בית יסון ויבקשו להביאם חוצה אל העם׃
Sk 20:4 - וילכו אתו עד לאסיא סופטרוס הברואי ומן התסלוניקים ארסטרכוס וסקונדוס וגיוס הדרבי וטימותיוס ומן אסיא טוכיקוס וטרופימוס׃

Verš 23
גיוס המארח אותי ואת כל הקהלה שאל לשלומכם ארסטוס סכן העיר וקורטוס אחינו שאלים לשלומכם׃
Sk 19:22 - וישלח שנים מן המשרתים אתו את טימותיוס ואת ארסטוס אל מקדוניא והוא התמהמה עוד ימים באסיא׃
2Tim 4:20 - ארסטוס נשאר בקורנתוס ואת טרופימוס הנחתי חולה במילטוס׃

Verš 25
ולאשר יכל לחזק אתכם כבשורתי וכקריאת ישוע המשיח כפי גלוי הסוד אשר היה מכסה מימות עולם׃
Ef 3:20 - ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃
Ef 1:9 - והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃
Ef 3:9 - ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃
Kol 1:26 - את הסוד אשר היה נסתר מעולמים ומדור ודור ועתה נגלה לקדושיו׃
2Tim 1:10 - ועתה נגלה בהראות מושיענו ישוע המשיח אשר בטל את המות ויוצא לאור על ידי הבשורה את החיים ואת אשר איננו עובר׃
Tít 1:2 - עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר׃
1Pt 1:20 - הנודע מראש לפני מוסדות תבל ונגלה באחרית הימים למענכם׃

Rim 16,1 - Féba bola v službách lásky (porov. 1 Tim 3, 11) v kenchrejskej cirkvi. Nepochybne ona niesla rímskym kresťanom tento list. Kenchry – korintský východný prístav.

Rim 16,3 - Priska a Akvila, manželia. Pozri Sk 18, 1–4. 18. 26. Boli to kresťania z Ríma, ktorí spolupracovali s Pavlom v Korinte a v Efeze. V rokoch 49–50 cisár Klaudius vyhnal Židov z Ríma, a tak sa aj mnohí židokresťania dostali do Grécka a Malej Ázie.

Rim 16,5 - Epainetos, prvotina Ázie v Kristovi, t. j. ktorý pravdepodobne ako prvý v Ázii uveril v Krista.

Rim 16,7 - Andronikus a Juniáš sa tu nazývajú apoštolmi v širšom zmysle. Azda boli ozajstní pokrvní apoštola Pavla, teda nielen súkmeňovci.Podľa povesti sa Andronikus stal biskupom v Sirmiu v Panónii (je to dnešný Srijem). Biskupstvo v Srijeme bolo založené v 4. storočí, ale po dobytí a spustošení Avarmi roku 582 zaniklo. A pretože v 9. storočí obnovil pápež túto metropolu pre sv. Metoda (so sídlom na Velehrade), prvý moravský arcibiskup sa v cirkevnoslovanskej literatúre označuje ako Andronikov nástupca. Dnes je biskupstvo v Djakove.

Rim 16,13 - Nie je vylúčené, že Rúfus bol synom Šimona z Cyrény, o ktorom je reč v Mk 15, 21. Rúfusova matka sa matersky starala aj o Pavla.

Rim 16,16 - "Svätý bozk" – porov. 1 Kor 16, 20; 2 Kor 13, 12; 1 Sol 5, 26. Pobozkanie zvyčajné u ľudí Východu sa stalo u kresťanov výrazom bratskej lásky a prešlo i do bohoslužieb (osculum pacis – bozk pokoja). "Všetky cirkvi", t. j. cirkevné obce, spoločenstvá. Táto formulácia, nezvyklá u Pavla, poukazuje na úctu, akou bola obklopená rímska cirkev.

Rim 16,17 - Ide tu o židovčiacich kazateľov, ktorí znepokojovali pohanokresťanov najmä tým, že aj pre nich zdôrazňovali nevyhnutnosť Mojžišovho zákona.

Rim 16,21 - Pozdravy niektorých Pavlových spolupracovníkov.

Rim 16,22 - Milá je vložka Tercia, ktorý písal tento list a nepremeškal príležitosť, aby sám za svoju osobu pozdravil rímskych bratov. Pavol zvyčajne listy diktoval pisárom. Niekedy pridal sám pár slov vlastnou rukou (2 Sol 3, 17 a inde).

Rim 16,23 - Gájus – pozri 1 Kor 1, 14. Pavol býval v Korinte uňho.

Rim 16,24 - Tento verš v starej Vulgáte znie: "Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami. Amen." Neovulgáta ho vynecháva, lebo sa nenachádza v mnohých rukopisoch. Je opakovaním v. 20. V Neovulgáte je v. 23 rozdelený aj na v. 24 od slov: "Pozdravuje vás Erastus …"

Rim 16,25-27 - Slávnostný záver zodpovedá úvodnému pozdravu (1,1–7).