výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Rim 4, 1-25

1 ועתה מה נאמר על אברהם אבינו מה זה השיג לפי הבשר׃ 2 כי אם נצדק אברהם מתוך המעשים לו התהלה אך לא לפני האלהים׃ 3 כי הכתוב מה הוא אמר והאמן אברהם ביהוה ויחשבה לו צדקה׃ 4 הנה הפעל לא יחשב לו שכרו על פי החסד כי אם על פי החוב׃ 5 אבל לאשר איננו פעל כי אם מאמין במצדיק את הרשע אמונתו תחשב לו לצדקה׃ 6 כאשר גם דוד מאשר את האדם אשר האלהים יחשב לו צדקה בלא מעשים באמרו׃ 7 אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃ 8 אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון׃ 9 ועתה האשור הזה העל המילה הוא אם גם על הערלה הלא אמרנו כי לאברהם נחשבה אמונתו לצדקה׃ 10 ואין נחשבה לו אם בהיותו מהול או בעודנו ערל הן לא בהיותו מהול כי אם בערלתו׃ 11 ואות המילה קבל לחותם צדקת האמונה אשר היתה לו בערלתו להיות לאב לכל המאמינים והם ערלים למען אף להם תחשב הצדקה׃ 12 ולהיות לאב גם למולים אך לא לאשר הם נמולים לבד כי אם גם הלכים בעקבות האמונה שהיתה לו לאברהם בעודנו בערלתו׃ 13 כי לא על ידי תורה באה ההבטחה לאברהם ולזרעו להיותו ירש העולם כי אם על ידי צדקת האמונה׃ 14 כי אלו לבני התורה הירשה האמונה לריק תהיה וההבטחה בטלה׃ 15 כי התורה מביאה קצף כי באשר אין תורה גם אין שם עברה׃ 16 על כן מתוך אמונה למען לפי חסד למען תחיה ההבטחה קימת לכל זרעו לא לבני התורה לבדם כי גם לבני אמונת אברהם אשר הוא אב לכלנו׃ 17 ככתוב כי אב המון גוים נתתיך והוא האמין בהביט אל אל המחיה את המתים והקורא את אשר לא היה כמו הוה׃ 18 באשר אין תקוה קוה ויאמן למען אשר יהיה לאב המון גוים כמו שנאמר כה יהיה זרעך׃ 19 ולא רפתה אמונתו ולא התבונן אל גופו שכבר נפוג בהיותו כבן מאת שנה ואל בלות רחם שרה׃ 20 ולא חלק לבו בהבטחת האלהים כחסר האמונה כי אם התחזק באמונתו ויתן כבוד לאלהים׃ 21 וידע בלבב שלם כי את אשר הבטיח גם יכל לעשותו׃ 22 על כן גם נחשבה לו לצדקה׃ 23 ולא לבד למענו כתובה זאת שנחשבה לו׃ 24 כי אם גם למעננו אשר עתידה להחשב לנו המאמינים במי שהעיר את ישוע אדנינו מן המתים׃ 25 אשר נמסר בעבור פשעינו ונעור לבעבור צדקנו׃

Rim 4, 1-25

Verš 1
ועתה מה נאמר על אברהם אבינו מה זה השיג לפי הבשר׃
Iz 51:2 - הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו׃

Verš 3
כי הכתוב מה הוא אמר והאמן אברהם ביהוה ויחשבה לו צדקה׃
Gn 15:6 - והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה׃
Gal 3:6 - כאשר האמין אברהם באלהים ותחשב לו לצדקה׃
Jak 2:23 - וימלא הכתוב האמר והאמן אברהם ביהוה ותחשב לו לצדקה ויקרא אהב יהוה׃

Verš 7
אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃
Ž 32:1 - לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃

Verš 11
ואות המילה קבל לחותם צדקת האמונה אשר היתה לו בערלתו להיות לאב לכל המאמינים והם ערלים למען אף להם תחשב הצדקה׃
Gn 17:11 - ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם׃

Verš 14
כי אלו לבני התורה הירשה האמונה לריק תהיה וההבטחה בטלה׃
Gal 3:18 - כי אם תבוא הנחלה מתוך התורה לא תבוא עוד מתוך ההבטחה אבל את אברהם חנן האלהים על ידי הבטחה׃

Verš 15
כי התורה מביאה קצף כי באשר אין תורה גם אין שם עברה׃
Jn 15:22 - לולא באתי ודברתי אליהם לא היה בהם חטא ועתה לא יוכלון להתנצל על חטאתם׃
Rim 5:20 - אבל התורה נכנסה למען ירבה הפשע ובאשר רבה החטא עדף ממנו החסד׃
Rim 7:8 - וימצא החטא סבה לו במצוה לעורר בקרבי כל חמוד כי מבלעדי התורה החטא מת הוא׃
Gal 3:19 - אם כן התורה מה היא מפני הפשעים נוספה עד כי יבוא הזרע אשר לו ההבטחה ותושם התורה על ידי המלאכים וביד סרסר׃

Verš 16
על כן מתוך אמונה למען לפי חסד למען תחיה ההבטחה קימת לכל זרעו לא לבני התורה לבדם כי גם לבני אמונת אברהם אשר הוא אב לכלנו׃
Iz 51:2 - הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו׃

Verš 17
ככתוב כי אב המון גוים נתתיך והוא האמין בהביט אל אל המחיה את המתים והקורא את אשר לא היה כמו הוה׃
Gn 17:4 - אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים׃

Verš 18
באשר אין תקוה קוה ויאמן למען אשר יהיה לאב המון גוים כמו שנאמר כה יהיה זרעך׃
Gn 15:5 - ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך׃
Heb 11:12 - על כן מאחד אשר כמעט מת גופו יצאו ככוכבי השמים לרב וכחול על שפת הים אשר לא יספר׃

Verš 20
ולא חלק לבו בהבטחת האלהים כחסר האמונה כי אם התחזק באמונתו ויתן כבוד לאלהים׃
Jn 8:56 - אברהם אביכם שש לראות את יומי וירא וישמח׃
Heb 11:11 - באמונה שרה גם היא קבלה הכח להזריע ותלד אחרי בלתה כי חשבה לנאמן את המבטיח׃
Heb 11:18 - אשר נאמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע׃

Verš 21
וידע בלבב שלם כי את אשר הבטיח גם יכל לעשותו׃
Ž 115:3 - ואלהינו בשמים כל אשר חפץ עשה׃

Verš 23
ולא לבד למענו כתובה זאת שנחשבה לו׃
Rim 15:4 - כי כל אשר נכתב מלפנים ללמדנו נכתב למען תהיה לנו תקוה בסבלנות ובתנחומות הכתובים׃

Rim 4,3 - Gn 15, 6.

Rim 4,7-8 - Ž 32, 1–2.

Rim 4,10 - Abrahám bol ospravedlnený vierou, a to ešte prv, ako prijal obriezku.

Rim 4,17 - Gn 17, 5.

Rim 4,18 - Gn 15, 5.

Rim 4,24-25 - Boh v Kristovi vstúpil do dejín sveta. Dejiny spásy vrcholia v Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní. Preto treba veriť v Boha nielen ako stvoriteľa sveta, ale aj ako pôvodcu našej spásy. Dielo vykúpenia sa tu predstavuje z dvoch strán: negatívnej – Kristova smrť, ktorá ničí hriechy –, a pozitívnej – zmŕtvychvstanie, ktoré vykúpeným dáva nový život osláveného Krista.