výhody registrácie

List Rimanom

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Rim 16, 1-27

1 Odporúčam vám Fébu, našu sestru, diakonisu v cirkevnom zbore v Kenchreách, 2 aby ste ju prijali v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a boli jej na pomoci vo všetkom, čokoľvek by od vás potrebovala. Veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému. 3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi, 4 ktorí vlastné hrdlá nastavili za môj život. Nielen ja sám som im vďakou zaviazaný, ale aj všetky cirkevné zbory z bývalých pohanov. 5 Pozdravujte aj cirkevný zbor v ich dome. Pozdravujte môjho milovaného Epaineta, ktorý prvý v Ázii uveril v Krista. 6 Pozdravujte Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás. 7 Pozdravujte Andronika a Juniasa, mojich súkmeňovcov a spoluväzňov, apoštolom pochvalne známych, ktorí sa predo mnou stali kresťanmi. 8 Pozdravujte Ampliáta, môjho milovaného v Pánovi. 9 Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, a môjho milovaného Stachysa. 10 Pozdravujte Apela, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte domácich Aristobulových. 11 Pozdravujte Herodiona, môjho súkmeňovca. Pozdravujte domácich Narcisových, ktorí sú v Pánovi. 12 Pozdravujte Tryfajnu a Tryfózu, ktoré sa mnoho ustávali v Pánovi. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa mnoho ustávala v Pánovi. 13 Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá aj mne bola matkou. 14 Pozdravujte Asynkrita, Flegona, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. 15 Pozdravujte Filológa a Júlia Nérea a jeho sestru, Olympa i všetkých svätých, ktorí sú s nimi. 16 Pozdravujte sa svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky cirkevné zbory Kristove. 17 Prosím vás však, bratia: pozor na tých, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protiklade s učením, ktorému ste sa naučili. A odvráťte sa od nich! 18 Lebo takíto ľudia neslúžia nášmu Pánovi Kristovi, ale svojmu bruchu, a svojimi úlisnými a sladkými rečami zvádzajú srdcia prostých. 19 Lebo vaša poslušnosť stala sa známou všetkým. Radujem sa teda z vás, ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neprístupní zlému. 20 A Boh pokoja skoro rozšliape satana pod vaše nohy. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami. 21 Pozdravuje vás Timoteos, môj spolupracovník, a Licius, Jáson, Sosypatros, moji súkmeňovci. 22 Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tertius, ktorý píšem (tento) list. 23 Pozdravuje vás Gajus, hostiteľ môj a celého cirkevného zboru. Pozdravuje vás Erastos, mestský šafár, a brat Kvartos. 24 Milosť Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Amen. 25 Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, od večných časov zamlčaného, 26 teraz však zjaveného na rozkaz večného Boha skrze prorocké písma, oznámeného všetkým národom, aby boli poslušné vo viere: 27 Jemu, jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.

Rim 16, 1-27

Verš 3
Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi,
Sk 18:2 - (Tu) našiel Žida menom Akvila, rodáka z Pontu, a jeho manželku Priscillu. Akvila len nedávno prišiel z Itálie, keď Klaudius nariadil, aby sa všetci Židia vysťahovali z Ríma. Šiel teda k nim
Sk 18:26 - Tento Apollo začal neohrozene hovoriť v synagóge. Ako ho Priscilla a Akvila počuli, prijali ho k sebe a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu.

Verš 16
Pozdravujte sa svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky cirkevné zbory Kristove.
1Kor 16:20 - Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa vospolok svätým bozkom!
2Kor 13:12 - Pozdravujte sa vospolok svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
1Sol 5:26 - Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom.
1Pt 5:14 - Pozdravujte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi. [Amen.]

Verš 17
Prosím vás však, bratia: pozor na tých, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protiklade s učením, ktorému ste sa naučili. A odvráťte sa od nich!
Kol 2:8 - Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta, a nie podľa Krista,
Tít 3:10 - Človeka kacíra po jednom-dvoch napomenutiach obchádzaj,
2Jn 1:10 - Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho nepozdravujte;
Mt 18:17 - Ak ich neposlúchne, povedz to cirkevnému zboru; ak neposlúchne ani cirkevný zbor, nech ti je ako pohan a colník.
2Sol 3:6 - Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista: Stráňte sa každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás.
2Tim 3:5 - Budú sa tváriť po bož ne, ale silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa odvracaj.

Verš 18
Lebo takíto ľudia neslúžia nášmu Pánovi Kristovi, ale svojmu bruchu, a svojimi úlisnými a sladkými rečami zvádzajú srdcia prostých.
Flp 3:19 - ich koniec je zahynutie, bohom im je brucho, slávou hanba a myslia len na to, čo je zemské.
Ez 13:18 - Povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Beda tým, ktorí zošívajú čarodejnícke obväzy pre každé zápästie a zhotovujú závoje na hlavu akejkoľvek veľkosti, aby ulovili ľudské životy. Či budete loviť životy môjho ľudu a svoje životy, aby ste udržali nažive sami seba?

Verš 19
Lebo vaša poslušnosť stala sa známou všetkým. Radujem sa teda z vás, ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neprístupní zlému.
Mt 10:16 - Ajhľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice.
1Kor 14:20 - Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale v zlom buďte deti; v usudzovaní buďte dospelí.

Verš 21
Pozdravuje vás Timoteos, môj spolupracovník, a Licius, Jáson, Sosypatros, moji súkmeňovci.
Sk 16:1 - Tak prišiel (Pavel) aj do Derby a Lystry. A hľa, bol tam učeník menom Timoteos, syn veriacej ženy Židovky a otca Gréka,
Flp 2:19 - Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro pošlem k vám Timotea, aby som sa aj ja potešil správou, čo je s vami.
Kol 1:1 - Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, a brat Timoteos
1Sol 3:2 - a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho v práci za evanjelium Kristovo, upevniť a povzbudiť vás vo viere,
1Tim 1:2 - Timoteovi, svojmu pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.
Sk 13:1 - V Antiochii, pri tamojšom cirkevnom zbore, boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon, prímenom Čierny, Kyrénsky Lukios, Manahen, odkojený spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul.
Sk 17:5 - Ale Židia, plní žiarlivosti, pribrali si niekoľko podliakov z ulice, urobili poplach, vzbúrili mesto, napadli dom Jasonov a hľadali ich, aby ich vyviedli pred ľud.
Sk 20:4 - Odprevádzali ho Sopater, syn Pyrov z Berie, spomedzi Tesaloničanov Aristarchos a Sekundos, z Derby Gajos, Timoteos a z Ázijcov Tychikos a Trofimos.

Verš 23
Pozdravuje vás Gajus, hostiteľ môj a celého cirkevného zboru. Pozdravuje vás Erastos, mestský šafár, a brat Kvartos.
Sk 19:22 - Dvoch zo svojich pomocníkov, Timotea a Erasta, poslal teda do Macedónie a sám zostal ešte na čas v Ázii.
2Tim 4:20 - Erastos zostal v Korinte, Trofima som však nechal chorého v Miléte.

Verš 25
Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, od večných časov zamlčaného,
Ef 3:20 - Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás,
Ef 1:9 - zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom
Ef 3:9 - a vysvetlil, aká je správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko;
Kol 1:26 - tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým,
2Tim 1:10 - a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.
Tít 1:2 - na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi
1Pt 1:20 - ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám,

Rim 16,1 - Féba bola v službách lásky (porov. 1 Tim 3, 11) v kenchrejskej cirkvi. Nepochybne ona niesla rímskym kresťanom tento list. Kenchry – korintský východný prístav.

Rim 16,3 - Priska a Akvila, manželia. Pozri Sk 18, 1–4. 18. 26. Boli to kresťania z Ríma, ktorí spolupracovali s Pavlom v Korinte a v Efeze. V rokoch 49–50 cisár Klaudius vyhnal Židov z Ríma, a tak sa aj mnohí židokresťania dostali do Grécka a Malej Ázie.

Rim 16,5 - Epainetos, prvotina Ázie v Kristovi, t. j. ktorý pravdepodobne ako prvý v Ázii uveril v Krista.

Rim 16,7 - Andronikus a Juniáš sa tu nazývajú apoštolmi v širšom zmysle. Azda boli ozajstní pokrvní apoštola Pavla, teda nielen súkmeňovci.Podľa povesti sa Andronikus stal biskupom v Sirmiu v Panónii (je to dnešný Srijem). Biskupstvo v Srijeme bolo založené v 4. storočí, ale po dobytí a spustošení Avarmi roku 582 zaniklo. A pretože v 9. storočí obnovil pápež túto metropolu pre sv. Metoda (so sídlom na Velehrade), prvý moravský arcibiskup sa v cirkevnoslovanskej literatúre označuje ako Andronikov nástupca. Dnes je biskupstvo v Djakove.

Rim 16,13 - Nie je vylúčené, že Rúfus bol synom Šimona z Cyrény, o ktorom je reč v Mk 15, 21. Rúfusova matka sa matersky starala aj o Pavla.

Rim 16,16 - "Svätý bozk" – porov. 1 Kor 16, 20; 2 Kor 13, 12; 1 Sol 5, 26. Pobozkanie zvyčajné u ľudí Východu sa stalo u kresťanov výrazom bratskej lásky a prešlo i do bohoslužieb (osculum pacis – bozk pokoja). "Všetky cirkvi", t. j. cirkevné obce, spoločenstvá. Táto formulácia, nezvyklá u Pavla, poukazuje na úctu, akou bola obklopená rímska cirkev.

Rim 16,17 - Ide tu o židovčiacich kazateľov, ktorí znepokojovali pohanokresťanov najmä tým, že aj pre nich zdôrazňovali nevyhnutnosť Mojžišovho zákona.

Rim 16,21 - Pozdravy niektorých Pavlových spolupracovníkov.

Rim 16,22 - Milá je vložka Tercia, ktorý písal tento list a nepremeškal príležitosť, aby sám za svoju osobu pozdravil rímskych bratov. Pavol zvyčajne listy diktoval pisárom. Niekedy pridal sám pár slov vlastnou rukou (2 Sol 3, 17 a inde).

Rim 16,23 - Gájus – pozri 1 Kor 1, 14. Pavol býval v Korinte uňho.

Rim 16,24 - Tento verš v starej Vulgáte znie: "Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami. Amen." Neovulgáta ho vynecháva, lebo sa nenachádza v mnohých rukopisoch. Je opakovaním v. 20. V Neovulgáte je v. 23 rozdelený aj na v. 24 od slov: "Pozdravuje vás Erastus …"

Rim 16,25-27 - Slávnostný záver zodpovedá úvodnému pozdravu (1,1–7).