výhody registrácie

Jakubov list

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Jak 1, 1-27

1 יעקב עבד אלהים ואדנינו ישוע המשיח שאל לשלום שנים עשר השבטים הנפוצים׃ 2 אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים׃ 3 בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות׃ 4 והסבלנות שלמה תהיה בפעלה להיותכם שלמים ותמימים ולא תחסרו כל דבר׃ 5 ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃ 6 רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃ 7 והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃ 8 איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו׃ 9 אבל האח השפל יתהלל ברוממתו׃ 10 והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃ 11 כי זרח השמש בחמתו וייבש את החציר ויבל ציצו וחסד מראהו אבד כן יבול העשיר בהליכותיו׃ 12 אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃ 13 אל יאמר המנסה האלהים נסני כי האלהים איננו מנסה ברע והוא לא ינסה איש׃ 14 כי אם ינסה כל איש בתאות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו׃ 15 ואחרי כן הרתה התאות ותלד חטא והחטא כי נשלם יוליד את המות׃ 16 אל תתעו אחי אהובי׃ 17 כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃ 18 הוא בחפצו ילד אותנו בדבר האמת להיותנו כמו ראשית בכורי יצוריו׃ 19 על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃ 20 כי כעס אדם לא יפעל צדקת אלהים׃ 21 לכן הסירו מעליכם כל טנוף ותרבות רעה וקבלו בענוה את הדבר הנטוע בכם אשר יכל להושיע את נפשתיכם׃ 22 והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃ 23 כי האיש אשר רק שמע את הדבר ולא עשהו נמשל לאיש מביט את תאר הויתו במראה׃ 24 כי הביט אל מראהו וילך לו וברגע שכח מה תארו׃ 25 אבל המשקיף בתורה השלמה תורת החרות ומחזיק בה אשר איננו שמע ושכח כי אם עשה בפעל אשרי האיש ההוא במעשהו׃ 26 איש מכם אם ידמה להיות עבד אלהים ואיננו שם רסן ללשנו כי אם מתעה הוא את לבבו עבדתו אך לריק תהיה׃ 27 זאת העבודה הטהורה והברה לפני האלהים אבינו לבקר את היתומים והאלמנות בלחצם ולשמר את עצמו נקי מחלאת העולם׃

Jak 1, 1-27

Verš 1
יעקב עבד אלהים ואדנינו ישוע המשיח שאל לשלום שנים עשר השבטים הנפוצים׃
Sk 8:1 - ושאול גם הוא היה רצה בהרגתו ותהי ביום ההוא רדיפה גדולה על הקהלה אשר בירושלים ויפצו כלם בערי יהודה ושמרון לבד מן השליחים׃
1Pt 1:1 - פטרוס שליח ישוע המשיח אל תושבי תפוצות פנטוס גלטיא קפודקיא אסיא וביתוניא׃

Verš 2
אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים׃
Mt 5:11 - אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי׃
Rim 5:3 - ולא זאת בלבד כי אף נתהלל בצרות יען אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות׃
1Pt 1:6 - אשר בה תגילו אתם המתעצבים עתה מעט לפי הצרך במסת שנות׃

Verš 3
בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות׃
Rim 5:3 - ולא זאת בלבד כי אף נתהלל בצרות יען אשר ידענו כי הצרה מביאה לידי סבלנות׃
1Pt 1:7 - למען תמצא אמונתכם המזקקה יקרה הרבה מן הזהב האבד הצרוף באש לתהלה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח׃

Verš 5
ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃
Prís 2:3 - כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃
Jer 29:12 - וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃
Mt 7:7 - שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
Mt 21:22 - וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃
Mk 11:24 - על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃
Jn 16:24 - עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃
1Jn 3:22 - וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
1Jn 5:14 - וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃

Verš 11
כי זרח השמש בחמתו וייבש את החציר ויבל ציצו וחסד מראהו אבד כן יבול העשיר בהליכותיו׃
Iz 40:6 - קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה׃
1Kor 7:31 - והנהנים מן העולם הזה כאלו אין להם הנאה ממנו כי עבור יעבר תאר העולם הזה׃
Jak 4:14 - ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃
1Pt 1:24 - כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃
1Jn 2:17 - והחלד עבור יעבר עם תאותיו והעשה רצון אלהים יעמד לעד׃

Verš 12
אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃
Jób 5:17 - הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס׃
2Tim 4:8 - ומעתה שמור לי כתר הצדקה אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השפט הצדיק ולא לי לבדי כי גם לכל אהבי הופעתו׃
1Pt 5:4 - והיה בהגלות שר הרעים תשאו עטרת הכבוד אשר לא תבל׃
Zjv 2:10 - אל תירא את אשר עליך לסבל הנה עתיד המלשין להשליך מכם לבית המשמר למען תנסו והייתם בצרה עשרת ימים היה נאמן עד מות ואתנה לך עטרת החיים׃
Mt 10:22 - והייתם שנואים לכל אדם למען שמי והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
Mt 19:28 - ויאמר ישוע אליהם אמן אמר אני לכם אתם ההלכים אחרי בהתחדש הבריאה כאשר ישב בן האדם על כסא כבודו תשבו גם אתם על שנים עשר כסאות לשפט את שנים עשר שבטי ישראל׃

Verš 17
כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃
Prís 2:6 - כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃
1Kor 4:7 - כי מי הפליא אותך ומה בידך אשר לא קבלתו ואם קבלתו למה תתהלל כאיש אשר לא קבל׃
Iz 14:27 - כי יהוה צבאות יעץ ומי יפר וידו הנטויה ומי ישיבנה׃
Iz 46:10 - מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה׃
Mal 3:6 - כי אני יהוה לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם׃
Rim 11:29 - כי לא ינחם האלהים על מתנותיו ועל קריאתו׃

Verš 18
הוא בחפצו ילד אותנו בדבר האמת להיותנו כמו ראשית בכורי יצוריו׃
1Kor 4:15 - כי גם אם היו לכם רבבות אמנים במשיח אין לכם אבות רבים כי אנכי הולדתי אתכם בישוע המשיח על ידי הבשורה׃
Gal 4:19 - בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃
1Pt 1:23 - כנולדים מחדש לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת במאמר אלהים החי והקים לעולם׃

Verš 19
על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃
Prís 17:27 - חושך אמריו יודע דעת וקר רוח איש תבונה׃
Kaz 5:2 - אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים׃

Verš 21
לכן הסירו מעליכם כל טנוף ותרבות רעה וקבלו בענוה את הדבר הנטוע בכם אשר יכל להושיע את נפשתיכם׃
Rim 13:12 - הלילה חלף והיום קרב לכן נסירה נא את מעשי החשך ונלבשה את כלי נשק האור׃
Kol 3:8 - אך עתה הסירו מכם כל אלה את הרגז את הכעס את הרשע את הגדוף ואת דברי נבלה מפיכם׃

Verš 22
והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃
Mt 7:21 - לא כל האמר לי אדני אדני יבוא אל מלכות השמים כי אם העשה רצון אבי שבשמים׃
Lk 11:28 - והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃
Rim 2:13 - כי לא שמעי התורה צדיקים לפני האלהים כי אם עשי התורה הם יצדקו׃
1Jn 3:7 - בני אל יתעה אתכם איש העשה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק׃

Verš 23
כי האיש אשר רק שמע את הדבר ולא עשהו נמשל לאיש מביט את תאר הויתו במראה׃
Lk 6:47 - כל הבא אלי ושומע את דברי ועשה אתם אורה אתכם למי הוא דומה׃

Verš 25
אבל המשקיף בתורה השלמה תורת החרות ומחזיק בה אשר איננו שמע ושכח כי אם עשה בפעל אשרי האיש ההוא במעשהו׃
Mt 5:19 - לכן מי אשר יפר אחת מן המצות הקטנות האלה וכן ילמד את בני האדם קטון יקרא במלכות השמים ואשר יעשה וילמד אותן הוא גדול יקרא במלכות השמים׃

Verš 26
איש מכם אם ידמה להיות עבד אלהים ואיננו שם רסן ללשנו כי אם מתעה הוא את לבבו עבדתו אך לריק תהיה׃
Ž 34:13 - נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃
Jak 3:6 - כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃
1Pt 3:10 - כי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב יצר לשונו מרע ושפתיו מדבר מרמה׃

Jak 1,1 - "Dvanástim kmeňom v diaspóre,", t. j. kresťanom zo židovstva, roztrúseným v grécko-rímskom svete (porov. Sk 2, 5–11).

Jak 1,2 - "Bratia moji", kresťania sú jedna veľká rodina, ktorej hlavou je nebeský Otec a Kristus je starším bratom. "Skúšky" sú pre kresťana radosťou, lebo za ne dostane hojnú odmenu v nebi (porov. Mt 5, 12).

Jak 1,4 - Kresťan má v skúškach vidieť príležitosť zdokonaliť si vieru. A tá má byť praktická, má sa prejavovať v skutkoch.

Jak 1,5 - "Múdrosť" ako dar Ducha Svätého (pozri 3, 13–17).

Jak 1,9-10 - Kto je v nízkom spoločenskom postavení, nech pamätá na svoju duchovnú hodnotu; a kto je bohatý a vo vysokom postavení, nech pamätá na márnosť a pominuteľnosť všetkých vecí (porov. Iz 40, 6–7).

Jak 1,17 - "Otec svetiel," t. j. Boh, Stvoriteľ nebeských svetiel (Gn 1, 14–18) a prameň každého duchovného svetla (porov. 1 Pt 5, 9).

Jak 1,18 - "Slovo pravdy" je evanjelium (porov. 1 Pt 1, 23–25; Kol 1, 5; Ef 1, 13; 2 Tim 2, 15), prípadne súhrn Božieho zjavenia v živote kresťanov; nazýva sa aj "zákonom slobody" (v. 25; 2, 12) a "kráľovským zákonom" (v. 8).

Jak 1,24 - Do zrkadla sa díva človek, aby poznal, čo má upraviť na svojom vonkajšku. Ak neurobí úpravy hneď pred zrkadlom, ale odíde, zabudne na to, čo mal upraviť, a zrkadlo mu je nanič. Takému človeku sa podobá ten, kto Božie slovo (zákon slobody, čiže evanjeliovú náuku s jej mravnými príkazmi) síce počúva, ale nezachováva. Lebo čím je zrkadlo pre telo, tým je Božie slovo pre dušu. Náboženské zásady musia preniknúť celú našu bytosť a ovplyvniť všetko naše konanie.