výhody registrácie

Jakubov list

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Jak 4, 1-17

1 מאין המלחמות והמדנים אשר ביניכם הלא מתוך התאות המתגרות באבריכם׃ 2 אתם מתאוים ואין לכם תרצחו ותקנאו והשג לא תשיגו תריבו ותלחמו ואין לכם יען אשר לא התפללתם׃ 3 הן אתם מבקשים ואינכם מקבלים על אשר תתפללו ברעה למען תבלו בתאותיכם׃ 4 הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים׃ 5 או התדמו בנפשכם כי לריק אמר הכתוב בקנאה יתאוה לרוח השכן בקרבנו׃ 6 וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃ 7 לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃ 8 קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃ 9 התענו והתאבלו ובכו שחקכם יהפך לאבל ושמחתכם ליגון׃ 10 הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃ 11 אחי אל תחרפו איש את רעהו המחרף את רעהו ודן את אחיו הוא מחרף את התורה ודן את התורה ואם תדין את התורה אינך עשה התורה כי אם שפטה׃ 12 אחד הוא המחקק אשר יכול להושיע ולאבד ומי אתה כי תדין את עמיתך׃ 13 הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח׃ 14 ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃ 15 תחת אשר תאמרו אם ירצה יהוה ונחיה נעשה כזה וכזה׃ 16 עתה תתגאו בפחזותכם וכל גאוה אשר כזאת רעה היא׃ 17 לכן היודע לעשות הטוב ולא יעשנו והיה בו חטא׃

Jak 4, 1-17

Verš 1
מאין המלחמות והמדנים אשר ביניכם הלא מתוך התאות המתגרות באבריכם׃
Rim 7:23 - אך ראה אני באברי חק אחר הלחם לחק שכלי ויוליכני שבי לתורת החטא אשר באברי׃
1Pt 2:11 - אהובים אזהירכם כגרים ותושבים הנזרו מתאות הבשר המתגרות בנפש׃

Verš 3
הן אתם מבקשים ואינכם מקבלים על אשר תתפללו ברעה למען תבלו בתאותיכם׃
Mt 20:22 - ויען ישוע ויאמר לא ידעתם את אשר שאלתם היכל תוכלו שתות את הכוס אשר אני עתיד לשתותו והטבל בטבילה אשר אני נבטל בה ויאמרו אליו נוכל׃
Rim 8:26 - וכן גם הרוח תמך אתנו בחלשותינו כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמקות מדבר׃

Verš 4
הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים׃
Jn 15:9 - כאשר אהבני אבי אהבתי אתכם גם אני ואתם עמדו באהבתי׃
Gal 1:10 - ועתה המתרצה אנכי אל בני אדם אם אל האלהים או המבקש אנכי למצא חן בעיני בני אדם כי במצאי חן בעיני בני אדם לא אהיה עוד עבד המשיח׃
1Jn 2:15 - אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד אם יאהב איש את החלד אין בו אהבת האב׃

Verš 5
או התדמו בנפשכם כי לריק אמר הכתוב בקנאה יתאוה לרוח השכן בקרבנו׃
Nm 11:29 - ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל עם יהוה נביאים כי יתן יהוה את רוחו עליהם׃

Verš 6
וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
Prís 3:34 - אם ללצים הוא יליץ ולעניים יתן חן׃
1Pt 5:5 - וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃

Verš 7
לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃
Ef 4:27 - גם לא תתנו מקום לשטן׃
1Pt 5:9 - ועמדתם נגדו חזקים באמונה ודעו כי ענוים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם׃

Verš 8
קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃
Iz 1:15 - ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו׃

Verš 9
התענו והתאבלו ובכו שחקכם יהפך לאבל ושמחתכם ליגון׃
Mt 5:4 - אשרי האבלים כי הם ינחמו׃

Verš 10
הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃
Jób 22:29 - כי השפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע׃
Prís 29:23 - גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃
Mt 23:12 - כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם׃
Lk 14:11 - כי כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם׃
Lk 18:14 - אני אמר לכם כי ירד זה לביתו נצדק מזה כי כל המרים את נפשו ישפל ואשר ישפילה ירומם׃
1Pt 5:6 - השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃

Verš 12
אחד הוא המחקק אשר יכול להושיע ולאבד ומי אתה כי תדין את עמיתך׃
Rim 14:4 - מי אתה כי תדין את עבד האחר הן לאדניו הוא יקום או יפל אבל יוקם כי יכל האלהים להקימו׃

Verš 13
הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח׃
Lk 12:18 - ויאמר את זאת אעשה הרס את אסמי ובנה גדולים מהם ואכנסה שמה את כל יבולי וטובי׃

Verš 14
ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃
Iz 40:6 - קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה׃
1Kor 7:31 - והנהנים מן העולם הזה כאלו אין להם הנאה ממנו כי עבור יעבר תאר העולם הזה׃
Jak 1:10 - והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃
1Pt 1:24 - כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃
1Jn 2:17 - והחלד עבור יעבר עם תאותיו והעשה רצון אלהים יעמד לעד׃

Verš 15
תחת אשר תאמרו אם ירצה יהוה ונחיה נעשה כזה וכזה׃
Sk 18:21 - כי אם נפטר מהם באמרו מחיב אני לחג את החג הבא בירושלים ואחרי כן אשובה אליכם אם ירצה יהוה וילך לו באניה מן אפסוס׃
1Kor 4:19 - אבל בוא אבוא אליכם בזמן קרוב אם ירצה האדון ואדעה לא את דברי המתרוממים כי אם את גבורתם׃
Heb 6:3 - ואת זאת נעשה אם יתן האל׃

Verš 17
לכן היודע לעשות הטוב ולא יעשנו והיה בו חטא׃
Lk 12:47 - ]84-74[ והעבד ההוא אשר ידע את רצון אדניו ולא הכין ולא עשה כרצונו יכה מכות רבות, ואשר לא ידע ועשה דברים אשר עליהם בן הכות הוא לא יכה כי אם מעט כי כל איש אשר נתן לו הרבה דרוש ידרש ממנו הרבה ואשר הפקידו בידו הרבה ישאלו מאתו יותר׃

Jak 4,4 - "Cudzoložníci," čiže Bohu neverní. Grécky výraz je tu v ženskom rode a vyvoláva tradičný obraz Izraela, nevernej nevesty Jahveho (Oz 1, 2; porov. Mt 12, 39; Mk 8, 38; 2 Kor 11, 2).

Jak 4,5 - Boh vložil do nás svojho Ducha, ktorý v nás pôsobí, takže túžime po tom, čo chce Boh. Porov. Rim 8, 26–27. Boh túži po nás, t. j. miluje nás ako svoje vlastníctvo, a to žiarlivo; nemôže teda netrestať, keď sa mu hriechom odcudzujeme. Porov. Ex 20, 5; 34, 14. 15; Ž 38, 1; Zach 8, 2 a inde.

Jak 4,6 - Porov. Prís 3, 34; 1 Pt 5, 5.

Jak 4,8 - "Rozpoltenú myseľ." Hriešnik by sa chcel venovať Bohu i hriešnemu svetu, a tak je nestály vo viere a v kresťanskom správaní.

Jak 4,17 - Sú to hriechy páchané "zanedbávaním dobrého".