výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Tim 1, 1-20

1 פולוס שליח ישוע המשיח כמצות האלהים מושיענו והאדון ישוע המשיח תקותנו׃ 2 אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו׃ 3 הנה בלכתי למקדוניא בקשתי ממך לשבת באפסוס למען תזהיר מקצת אנשים שלא יורו תורה זרה׃ 4 ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃ 5 כי תכלית המצוה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה׃ 6 יש אשר תעו ממנה ויפנו אחרי למודי תהו׃ 7 בחשבם להיות מורי תורה ואינם מבינים מה הם אמרים ומה הם מחליטים׃ 8 אבל ידענו כי התורה טובה היא אם יתנהג בה האדם כתורה׃ 9 בדעתו זאת כי חק לא הושם בעבור הצדיק אלא בעבור הסוררים והמרדים הרשעים והחטאים עשי זמה ונבלה מכי אב ומכי אם ומרצחים׃ 10 וזנים ושכבים את זכר וגנבי נפש וכזבים ונשבעים לשקר וכל מעשה הפך מן הלקח הבריא׃ 11 כפי בשורת כבוד האל המברך אשר פקדה עלי׃ 12 והנני מודה לישוע המשיח אדנינו המאזרני חיל כי חשבני נאמן וישימני למשרת לו׃ 13 אתי אשר מלפנים הייתי מגדף ומרדף ומחרף אבל רחמתי כי עשיתי מבלי דעת באין אמונה׃ 14 ויגדל עלי במאד מאד חסד אדנינו עם האמונה והאהבה במשיח ישוע׃ 15 נאמן הדבר וראוי להתקבל על כל כי המשיח ישוע בא לעולם להושיע את החטאים אשר אנכי הגדול בהם׃ 16 ובעבור זאת רחמתי למען אשר יראה ישוע המשיח בי בראשונה את כל ארך רוחו להיותי למופת לכל אשר יבאו להאמין בו לחיי עולם׃ 17 ולמלך עולמים לאלהים הקים לעד והנעלם מעין והחכם לבדו לו הכבוד וההדר לעולמי עולמים אמן׃ 18 את המצוה הזאת אני מצוך בני טימותיוס כפי הנבואות הקדמות עליך שתלחם לפיהן המלחמה הטובה׃ 19 לאחז באמונה וברוח הטובה אשר יש מאסים בה ותשבר אנית אמונתם׃ 20 ומהם הומניוס ואלכסנדר אשר מסרתים לשטן למען יוסרו לבלתי גדף עוד׃

1Tim 1, 1-20

Verš 1
פולוס שליח ישוע המשיח כמצות האלהים מושיענו והאדון ישוע המשיח תקותנו׃
Sk 9:15 - ויאמר אליו האדון לך כי כלי חפץ הוא לי לשאת את שמי לפני גוים ומלכים ולפני בני ישראל׃
Kol 1:27 - אשר רצה האלהים להודיעם אי זה הוא עשר כבוד הסוד ההוא בגוים והוא המשיח אשר בכם אשר הוא תקות הכבוד׃

Verš 2
אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו׃
Sk 16:1 - ויבא אל דרבי ואל לוסטרא והנה שם תלמיד אחד ושמו טימותיוס והוא בן אשה יהודית מאמנת ואביו יוני׃
1Sol 3:2 - ונשלח את טימותיוס אחינו ומשרת האלהים ועזרנו בבשורת המשיח לחזק ולהזהיר אתכם על דבר אמונתכם׃
1Kor 4:17 - ובעבור זאת שלחתי אליכם את טימותיוס בני האהוב והנאמן באדון והוא יזכיר לכם את דרכי במשיח כאשר מלמד אנכי בכל מקום בכל קהלה וקהלה׃
Gal 1:3 - חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח׃
1Pt 1:2 - הנבחרים מקדם כפי דעת אלהים האב בקדוש הרוח אל משמעת ישוע המשיח ואל הזית דמו חסד ושלום למכביר יהיו לכם׃

Verš 3
הנה בלכתי למקדוניא בקשתי ממך לשבת באפסוס למען תזהיר מקצת אנשים שלא יורו תורה זרה׃
Sk 20:1 - ואחרי אשר שקטה המהומה קרא פולוס לתלמידים ויברכם ויצא ללכת אל מקדוניא׃

Verš 4
ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃
1Tim 4:7 - אך התרחק מהגדות פסולות ובלות והרגל עצמך בחסידות׃
1Tim 6:20 - אתה טימותיוס שמר את הפקדון והתרחק מדברי הבל הפסולים ומן וכוחי המדע הנקרא כן בשקר׃
2Tim 2:16 - אבל תרחק מדברי הבל הפסולים כי יוסיפו הרבות רשע׃
Tít 1:14 - ולא ישימו לב אל הגדות היהודים ואל מצות האנשים הסרים מן האמת׃
Tít 3:9 - אבל תרחק מן השאלות התפלות ומלמודי תולדות ומן הקטטות ומחלקות בעניני החקים כי אין בהן מועיל והבל הנה׃
1Tim 6:4 - נפשו עפלה ולא ידע מאומה כי אם חלה הוא בשאלות ומחלקות מלים המביאים לידי קנאה ומריבה וגדופים וחשד רע׃

Verš 5
כי תכלית המצוה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה׃
Rim 13:8 - ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה׃
Gal 5:14 - כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃

Verš 8
אבל ידענו כי התורה טובה היא אם יתנהג בה האדם כתורה׃
Rim 7:12 - ובכן התורה היא קדושה והמצוה קדושה וישרה וטובה׃

Verš 9
בדעתו זאת כי חק לא הושם בעבור הצדיק אלא בעבור הסוררים והמרדים הרשעים והחטאים עשי זמה ונבלה מכי אב ומכי אם ומרצחים׃
Gal 5:23 - וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃

Verš 11
כפי בשורת כבוד האל המברך אשר פקדה עלי׃
1Tim 6:15 - אשר יראנה בעתה המברך והשליט לבדו מלך המלכים ואדני האדנים׃
1Sol 2:4 - כי אם כאשר נחשבנו נאמנים לאלהים להפקיד בידנו את הבשורה כן נדבר ולא כחפצים להיות רצוים לבני אדם כי אם לאלהים הבחן לבותנו׃

Verš 13
אתי אשר מלפנים הייתי מגדף ומרדף ומחרף אבל רחמתי כי עשיתי מבלי דעת באין אמונה׃
Sk 8:3 - ושאול החריב את הקהלה וישוטט בבתים ויסחב משם אנשים ונשים ויסגירם לכלא׃
Sk 9:1 - ושאול עודנו יפח זעם ורצח על תלמידי האדון ויבא אל הכהן הגדול׃
Sk 22:4 - וארדף את הדרך הזאת עד מות ואהי אסר ומסגיר לכלא אנשים ונשים׃
Sk 26:9 - הן לפנים אני חשבתי צדקה לצרר את שם ישוע הנצרי עד מאד׃
1Kor 15:9 - כי אני הצעיר בשליחים ואינני כדי להקרא שליח באשר רדפתי את קהל האלהים׃
Gal 1:13 - כי הלא שמעתם את דרכי אשר התהלכתי מלפנים בין היהודים ואת אשר רדפתי על יתר את עדת אלהים ואבדתיה׃
Jn 9:39 - ויאמר ישוע אני לדין באתי לעולם הזה למען יראו העורים והראים יכו בעורון׃
Jn 9:41 - ויאמר אליהם אם עורים הייתם לא היה בכם חטא ועתה כי אמרתם פקחים אנחנו חטאתכם תעמד׃
Sk 3:17 - ועתה אחי ידע אני כי בבלי דעת עשיתם גם אתם גם ראשיכם׃

Verš 15
נאמן הדבר וראוי להתקבל על כל כי המשיח ישוע בא לעולם להושיע את החטאים אשר אנכי הגדול בהם׃
Mt 9:13 - ואתם צאו ולמדו מה הוא חסד חפצתי ולא זבח כי לא באתי לקרא את הצדיקים כי אם את החטאים לתשובה׃
Mk 2:17 - וישמע ישוע ויאמר החזקים אינם צריכים לרפא כי אם החלים לא באתי לקרא הצדיקים כי אם החטאים לתשובה׃
Lk 5:32 - לא באתי לקרוא הצדיקים כי אם החטאים לתשובה׃
Lk 19:10 - כי בא בן האדם לבקש ולהושיע את האבד׃
1Jn 3:5 - וידעתם כי הוא נגלה לשאת את חטאינו ובו אין חטא׃

Verš 18
את המצוה הזאת אני מצוך בני טימותיוס כפי הנבואות הקדמות עליך שתלחם לפיהן המלחמה הטובה׃
1Tim 6:12 - הלחם המלחמה הטובה של האמונה ואחז חיי עולמים אשר נקראת להם והודית הודאה יפה בפני עדים רבים׃

Verš 19
לאחז באמונה וברוח הטובה אשר יש מאסים בה ותשבר אנית אמונתם׃
1Tim 3:9 - כי אם ישמרו את סוד האמונה ברוח טהורה׃

Verš 20
ומהם הומניוס ואלכסנדר אשר מסרתים לשטן למען יוסרו לבלתי גדף עוד׃
2Tim 2:17 - ושיחתם כרקב תאכל סביב אשר מהם הומניוס ופיליטוס׃
2Tim 4:14 - אלכסנדר חרש הנחשת עשה לי רעות רבות ישלם לו יהוה כמעשיו׃
1Tim 5:5 - אבל האלמנה באמת אשר נשארה יחידה שמה אלהים מבטחה ומתמדת בתפלות ובתחנות לילה ויומם׃

1Tim 1,1 - V Pastorálnych listoch titulom "Spasiteľ" sa ozna-čuje aj Boh Otec (2, 3; 4, 10; Tít 1, 3; 2, 10; 3, 4) aj Ježiš Kristus (2 Tim 1, 10; Tít 1, 4; 2, 13; 3, 6). "Ježiš, naša nádej" je jedna z najkrajších pavlovských definícií.

1Tim 1,4 - Bájky a rodokmene sú pravdepodobne židovského pôvodu a týkali sa patriarchov a iných významných osobností Starého zákona.

1Tim 1,7 - Výraz "učitelia zákona" potvrdzuje názor, že jeho protivníci, o ktorých hovorí, boli židovského pôvodu.

1Tim 1,9 - Zákon mal za cieľ prekaziť zlo, preto ho vykúpení už nepotrebujú, lebo ich vedie Duch Svätý.

1Tim 1,15 - Formula "toto slovo je spoľahlivé" sa vyskytuje päťkrát v Pastorálnych listoch (1 Tim 1, 15; 3, 1; 4, 9; 2 Tim 2, 11; Tít 3, 8). Podčiarkuje slávnostný charakter nejakého vyhlásenia.

1Tim 1,18 - Výrazom "proroctvá" sa tu naznačuje úlo- ha prorokov, ktorú mali pri Timotejovej vysviacke (4, 14; Sk 13, 1–3).

1Tim 1,20 - Meno Hymeneus sa vyskytuje aj v 2 Tim 2, 17 a meno Alexander v 2 Tim 4, 14. Vydať satanovi znamená bezpochyby vylúčenie z kresťanského spoločenstva (porov. 1 Kor 5, 5).