výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Tim 5, 1-25

1 אל תגער בזקן כי אם תזהירנו כאב לך ואת הצעירים כאחים׃ 2 את הזקנות כאמות ואת הצעירות כאחיות ובכל טהרה׃ 3 כבד את האלמנות אשר באמת אלמנות הנה׃ 4 וכי יהיו לאלמנה בנים או בני בנים הם ילמדו לראשונה לעשות חסד עם ביתם ולשלם גמול לאבותם כי זה הוא טוב ורצוי לפני האלהים׃ 5 אבל האלמנה באמת אשר נשארה יחידה שמה אלהים מבטחה ומתמדת בתפלות ובתחנות לילה ויומם׃ 6 אך המענגה מתה היא בחייה׃ 7 וזאת תצוה למען תהיינה בלא דפי׃ 8 אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין׃ 9 אלמנה אל תבחר זולתי בת ששים שנה ואשר היתה אשת איש אחד׃ 10 ויש לה עדות על מעשיה הטובים שגדלה בנים והכניסה ארחים ירחצה את רגלי הקדשים ותמכה את העשוקים ורדפה כל מעשה טוב׃ 11 אבל האלמנות הצעירות אל תקבל כי בהטות יצרן את לבן מן המשיח חשקות הן להיות לאיש׃ 12 ודינן עליהן כי בגדו באמונתן הראשונה׃ 13 ועוד בהיותן עצלות למדו לשוטט מבית לבית ולא לבד עצלות כי אף מפטפטות ורדפות אחר חדשות ומדברות את אשר לא יתכן׃ 14 על כן רצוני כי הצעירות תהיינה לאיש ללדת בנים ולהנהיג את בתיהן ולא לתת לאיב תאנה לחרף׃ 15 כי יש מהן אשר כבר סרו אחרי השטן׃ 16 בן אמונה או בת אמונה שיש להם אלמנות יעזרו אתן ולא תהיינה למשא על הקהל כדי שיוכל להספיק לאלה אשר הנה אלמנות באמת׃ 17 הזקנים המיטיבים לנהל ראוים הם למשנה כבוד וביותר העמלים בדבר ובהוראה׃ 18 כי הכתוב אמר לא תחסם שור בדישו ועוד נאמר הפעל שוה בשכרו׃ 19 אל תקבל שטנה על הזקן בלתי אם על פי שנים או שלשה עדים׃ 20 את החטאים תוכיח בפני כל למען ייראו גם האחרים׃ 21 הנני מעיד בך נגד האלהים ואדנינו ישוע המשיח ונגד בחירי המלאכים אשר שמור תשמר את זאת בלי משפט נמהר ולא תעשה דבר במשא פנים׃ 22 אל תהי נמהר בסמיכת ידיך על אדם ולא תשתתף לחטאת אחרים שמר את נפשך בטהרה׃ 23 אל תרבה לשתות עוד מים כי אם קח מעט יין בעבור בטנך ואשר פעמים רבות חלה אתה׃ 24 יש בני אדם אשר חטאתיהם גלויות ומקדימות לדין ויש מהם אשר הנה הלכות אחריהם׃ 25 וככה גם המעשים הטובים גלוים המה ואשר אינם כן לא יוכלו להסתר׃

1Tim 5, 1-25

Verš 1
אל תגער בזקן כי אם תזהירנו כאב לך ואת הצעירים כאחים׃
Lv 19:32 - מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃

Verš 4
וכי יהיו לאלמנה בנים או בני בנים הם ילמדו לראשונה לעשות חסד עם ביתם ולשלם גמול לאבותם כי זה הוא טוב ורצוי לפני האלהים׃
Gn 45:10 - וישבת בארץ גשן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל אשר לך׃
Mt 15:4 - כי אלהים צוה לאמר כבד את אביך ואת אמך ומקלל אביו ואמו מות יומת׃
Mk 7:10 - כי משה אמר כבד את אביך ואת אמך ומקלל אביו ואמו מות יומת׃
Ef 6:1 - שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃

Verš 5
אבל האלמנה באמת אשר נשארה יחידה שמה אלהים מבטחה ומתמדת בתפלות ובתחנות לילה ויומם׃
1Kor 7:32 - ואני חפצתי שתהיו בלי דאגה מי שאין לו אשה דאג לאשר לאדון איך ייטב בעיני האדון׃
Lk 2:36 - ותהי שם חנה אשה נביאה בת פנואל משבט אשר והיא באה בימים וחיתה עם בעלה שבע שנים אחרי בתוליה׃

Verš 8
אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין׃
Gal 6:10 - לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃

Verš 10
ויש לה עדות על מעשיה הטובים שגדלה בנים והכניסה ארחים ירחצה את רגלי הקדשים ותמכה את העשוקים ורדפה כל מעשה טוב׃
1Pt 4:9 - היו מארחים איש את רעהו בבלי תלנות׃
Gn 18:4 - יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ׃
Gn 19:2 - ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין׃
Lk 7:38 - ותעמד לרגליו מאחריו ותבך ותחל להרטיב את רגליו בדמעות ותנגב אתן בשערות ראשה ותשק את רגליו ותמשח אתן בשמן׃
Lk 7:44 - ויפן אל האשה ויאמר אל שמעון הראית את האשה הזאת הנה באתי אל ביתך ומים על רגלי לא נתת והיא הרטיבה את רגלי בדמעות ותנגב בשערותיה׃

Verš 13
ועוד בהיותן עצלות למדו לשוטט מבית לבית ולא לבד עצלות כי אף מפטפטות ורדפות אחר חדשות ומדברות את אשר לא יתכן׃
Tít 2:3 - וכן הזקנות תהי הנהגתן כאשר נאוה לקדש לא תהיינה מלשינות ולא נכבשות לסבוא יין כי אם מלמדות טוב׃

Verš 14
על כן רצוני כי הצעירות תהיינה לאיש ללדת בנים ולהנהיג את בתיהן ולא לתת לאיב תאנה לחרף׃
1Kor 7:9 - אך אם לא יוכלו להנזר יתחברו בנשואין כי טוב להתחבר בנשואין מהיות בער בתאוה׃

Verš 17
הזקנים המיטיבים לנהל ראוים הם למשנה כבוד וביותר העמלים בדבר ובהוראה׃
Rim 15:27 - כי הואילו ואף מחיבים הם להם כי אם היה לגוים חלק בדברי הרוח אשר להם הלא עליהם לעזרם גם בדברי הגוף׃
1Kor 9:11 - אם זרענו בכם עניני הרוח הכי דבר גדול הוא אם נקצר מכם עניני הבשר׃
Gal 6:6 - המלמד בדבר יחלק מכל טובו למלמדהו׃
Flp 2:29 - על כן קבלהו באדנינו בכל שמחה והוקירוט אנשים כמהו׃
1Sol 5:12 - והננו מבקשים מכם אחי להכיר את העמלים בכם ואשר הם נצבים עליכם באדון ומוכיחים אתכם׃
Heb 13:17 - שמעו אל מנהיגיכם והכנעו מפניהם כי שקדים הם על נפשתיכם כעתידים לתת חשבון למען יעשו זאת בשמחה ולא באנחה כי זאת לא להועיל לכם׃

Verš 18
כי הכתוב אמר לא תחסם שור בדישו ועוד נאמר הפעל שוה בשכרו׃
Dt 25:4 - לא תחסם שור בדישו׃
1Kor 9:9 - כי כתוב בתורת משה לא תחסם שור בדישו הלשורים הושש האלהים׃
Lv 19:13 - לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר׃
Dt 24:14 - לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך׃
Mt 10:10 - ולא תרמיל לדרך ולא שתי כתנות ולא נעלים ולא מטה כי שוה הפעל די מחיתו׃
Lk 10:7 - ובבית ההוא תשבו ותאכלו ותשתו משלהם כי שוה הפועל בשכרו אל תסעו מבית לבית׃

Verš 19
אל תקבל שטנה על הזקן בלתי אם על פי שנים או שלשה עדים׃
Dt 19:15 - לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר׃

Verš 21
הנני מעיד בך נגד האלהים ואדנינו ישוע המשיח ונגד בחירי המלאכים אשר שמור תשמר את זאת בלי משפט נמהר ולא תעשה דבר במשא פנים׃
Rim 1:9 - כי האלהים אשר אני עבד אתו ברוחי בבשורת בנו לעד לי כי תמיד אני מזכיר אתכם׃
Rim 9:1 - אמת אני מדבר במשיח ולא אשקף ודעתי מעידה לי ברוח הקדש׃
2Kor 1:23 - ואני את אלהים אקרא להיות עד לנפשי כי בעבור היותי חס עליכם לא באתי עוד לקורנתוס׃
2Kor 11:31 - האלהים אבי ישוע המשיח אדנינו המברך לעולמי עולמים הוא ידע כי לא אשקר׃
Gal 1:20 - ואשר אני כתב אליכם הנה נגד האלהים כי לא אכזב׃
Flp 1:8 - כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח׃
1Sol 2:5 - כי מעולם לא דברנו בשפת חלקות כאשר ידעתם וגם לא למען בצע בצע האלהים עד׃
1Sol 5:27 - הנני משביעכם באדון שתקרא האגרת הזאת באזני כל האחים הקדשים׃
1Tim 6:13 - הנני מצוך נגד האלהים המחיה את כל ונגד המשיח ישוע אשר העיד ההודאה היפה לפני פנטיוס פילטוס׃
Dt 17:4 - והגד לך ושמעת ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל׃
Dt 19:18 - ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו׃

Verš 22
אל תהי נמהר בסמיכת ידיך על אדם ולא תשתתף לחטאת אחרים שמר את נפשך בטהרה׃
Sk 6:6 - את אלה העמידו לפני השליחים ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם׃
Sk 8:17 - ויסמכו את ידיהם עליהם ויקבלו את רוח הקדש׃
Sk 13:3 - ויצומו ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם וישלחום׃
Sk 19:6 - ויסמך פולוס את ידיו עליהם ויבא עליהם רוח הקדש וימללו בלשנות ויתנבאו׃
1Tim 4:14 - ואל תקל בעיניך מתנת החסד אשר בך הנתונה לך בנבואה עם סמיכת ידי הזקנים׃
2Tim 1:6 - על כן אזכירך שתעורר את מתנת האלהים הנתונה לך בסמיכת ידי׃

Verš 23
אל תרבה לשתות עוד מים כי אם קח מעט יין בעבור בטנך ואשר פעמים רבות חלה אתה׃
Ž 104:15 - ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד׃

Verš 24
יש בני אדם אשר חטאתיהם גלויות ומקדימות לדין ויש מהם אשר הנה הלכות אחריהם׃
Gal 5:19 - וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה׃

1Tim 5,3 - Prvotná Cirkev venovala osobitnú pozornosť a starostlivosť vdovám. Pravá vdova je tá, ktorá spĺňa podmienky uvedené vo v. 4–5 a nevedie rozkošnícky život (v. 6).

1Tim 5,9 - Ide o zoznam vdov, o ktoré sa mala Cirkev starať; zverovali sa im tiež isté služby v Cirkvi.

1Tim 5,10 - Umývanie nôh patrilo k obradu prijímania hostí v biblickom prostredí (porov. Lk 7, 44), ale konalo sa aj podľa príkladu samého Ježiša (porov. Jn 13, 4–15).

1Tim 5,14 - Protivník je tu alebo diabol, alebo pravdepodobnejšie nepriatelia kresťanov (porov. 5, 15; 5, 8).

1Tim 5,17 - Dvojnásobná úcta znamená úctu, ktorá im patrí, a hmotnú podporu.

1Tim 5,18 - Prvý citát je zo Starého zákona (Dt 25, 4), druhý uvádza Ježišove slová (Lk 10, 7; porov. Mt 10, 10).

1Tim 5,19 - Ide o biblickú zásadu (porov. Dt 19, 15; Mt 18, 16; Jn 8, 17).

1Tim 5,22 - Nikoho nemá vkladaním rúk prenáhlene vysviacať.

1Tim 5,24 - Tento verš súvisí s upozornením vo v. 22. Na nikoho netreba prenáhlene vkladať ruky, súdiac iba podľa vonkajška. Žiada sa vážne preskúmanie vlastností kandidáta na úrad.