výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Tim 4, 1-16

1 אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים׃ 2 דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת׃ 3 אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃ 4 כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃ 5 כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃ 6 אם תשים כזאת לפני אחיך משרת טוב תהיה לישוע המשיח מגדל בדברי האמונה ובלקח הטוב אשר דבקת אחריו׃ 7 אך התרחק מהגדות פסולות ובלות והרגל עצמך בחסידות׃ 8 כי הרגל הגוף יועיל מעט אבל החסידות תועיל לכל דבר ויש לה הבטחת חיי העולם הזה והעולם הבא׃ 9 נאמן הדבר הזה וראוי על כל להתקבל׃ 10 כי לזאת אנחנו גם יגעים גם נעלבים על אשר הוחלנו לאלהים חיים שהוא המושיע לכל האדם וביותר למאמינים׃ 11 את זאת תצוה ותלמד׃ 12 אל יבוז איש את בחורותיך אך היה מופת למאמינים בדבור במעשה באהבה ברוח באמונה ובטהרה׃ 13 והיה שקוד לקרות ולהוכיח ולהורת עד כי אבוא׃ 14 ואל תקל בעיניך מתנת החסד אשר בך הנתונה לך בנבואה עם סמיכת ידי הזקנים׃ 15 לאלה תשית לבך ובהם היה למען תראה הצלחתך לכל׃ 16 שית לבך לנפשך ולהוראה והחזק בזה כי בעשותך כן תושיע את נפשך ואת נפש השמעים אליך׃

1Tim 4, 1-16

Verš 1
אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים׃
2Tim 3:1 - וזאת תדע כי באחרית הימים יבאו עתים קשות׃
2Pt 3:3 - ודעו זאת לכם ראשנה כי באחרית הימים יבאו לצים ההלכים אחרי תאות נפשם ויתלוצצו לאמר׃
Júd 1:18 - בדברם אליכם לאמר הנה באחרית הימים יבאו לצים ההלכים אחרי תאות רשעם׃
Mt 24:23 - וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃
2Sol 2:3 - אל יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון׃

Verš 3
אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃
Gn 1:29 - ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃
Gn 9:3 - כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל׃
Rim 14:6 - השמר את היום לאדון שמר אתו ואשר איננו שמר את היום לאדון איננו שמר האכל לאדון הוא אכל כי מודה הוא לאלהים ואשר איננו אכל לאדון איננו אכל ומודה הוא לאלהים׃
1Kor 10:30 - ואם אכל אני בתודה למה אהיה מגדף על הדבר אשר אני מודה עליו׃

Verš 4
כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃
Gn 1:31 - וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי׃
Sk 10:15 - ויהי עוד קול אליו פעם שנית לאמר את אשר טהר האלהים אתה אל תטמאנו׃
Rim 14:14 - ידעתי ומבטח אני באדון ישוע כי אין דבר טמא בפני עצמו ורק טמא הוא למי שיחשבנו לו לטמא׃

Verš 6
אם תשים כזאת לפני אחיך משרת טוב תהיה לישוע המשיח מגדל בדברי האמונה ובלקח הטוב אשר דבקת אחריו׃
2Tim 1:5 - כי באתי לזכר את אמונתך בלתי צבועה ששכנה כבר בלואיס זקנתך ובאבניקה אמך ומבטח אני כי תשכן גם בך׃
2Tim 3:14 - אבל אתה עמד במה שלמדת והבטחת כי יודע אתה מי הוא אשר למדת ממנו׃

Verš 7
אך התרחק מהגדות פסולות ובלות והרגל עצמך בחסידות׃
1Tim 1:4 - ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃
1Tim 6:20 - אתה טימותיוס שמר את הפקדון והתרחק מדברי הבל הפסולים ומן וכוחי המדע הנקרא כן בשקר׃
2Tim 2:16 - אבל תרחק מדברי הבל הפסולים כי יוסיפו הרבות רשע׃
Tít 1:14 - ולא ישימו לב אל הגדות היהודים ואל מצות האנשים הסרים מן האמת׃
Tít 3:9 - אבל תרחק מן השאלות התפלות ומלמודי תולדות ומן הקטטות ומחלקות בעניני החקים כי אין בהן מועיל והבל הנה׃

Verš 8
כי הרגל הגוף יועיל מעט אבל החסידות תועיל לכל דבר ויש לה הבטחת חיי העולם הזה והעולם הבא׃
Kol 2:23 - הנראים כעין חכמה בעבודה בדויה מלב ובשפלות רוח ובענוי הגוף שלא כהגן רק להשביע הבשר׃

Verš 12
אל יבוז איש את בחורותיך אך היה מופת למאמינים בדבור במעשה באהבה ברוח באמונה ובטהרה׃
Tít 2:15 - את אלה תדבר ותזהיר ותוכיח בכל חזקה ואיש אל יבוז לך׃
Tít 2:7 - ובכל דבר היה אתה למופת במעשים טובים בהוראה צרופה ונהדרה׃
1Pt 5:3 - גם לא כמתעמרים בנחלת יהוה כי אם בהיותכם מופת לצאן׃

Verš 14
ואל תקל בעיניך מתנת החסד אשר בך הנתונה לך בנבואה עם סמיכת ידי הזקנים׃
Sk 6:6 - את אלה העמידו לפני השליחים ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם׃
Sk 8:17 - ויסמכו את ידיהם עליהם ויקבלו את רוח הקדש׃
Sk 13:3 - ויצומו ויתפללו ויסמכו את ידיהם עליהם וישלחום׃
Sk 19:6 - ויסמך פולוס את ידיו עליהם ויבא עליהם רוח הקדש וימללו בלשנות ויתנבאו׃
1Tim 5:22 - אל תהי נמהר בסמיכת ידיך על אדם ולא תשתתף לחטאת אחרים שמר את נפשך בטהרה׃
2Tim 1:6 - על כן אזכירך שתעורר את מתנת האלהים הנתונה לך בסמיכת ידי׃

1Tim 4,1 - Duch výslovne hovorí skrze tých, čo sú obdarení charizmami.

1Tim 4,2 - "Vypálené znamenie" pripomína znamenia, ktoré vypaľovali zločincom a otrokom, čo zbehli.

1Tim 4,4 - U falošných učiteľov sa už začínalo prejavovať gnostické dualistické učenie, podľa ktorého duch je dobrý a hmota zlá. Preto zakazovali manželstvo a niektoré pokrmy (porov. v. 3).

1Tim 4,5 - Pavol tu má na mysli modlitby dobrorečenia, ktoré sa vyslovovali pri jedle; skladali sa aj z textov vybraných z Písma (porov. Ž 24, 1 a 1 Kor 10, 26).

1Tim 4,13 - Ide o verejné čítanie Svätého písma, ako sa praktizovalo pri zhromaždeniach v synagógach (porov. Lk 4, 16–21; Sk 13, 14–16).

1Tim 4,14 - "Dar" (gr. chárisma) je dar milosti udelený sviatostnou vysviackou, ktorá sa vykonávala vkladaním rúk. Pri Timotejovej vysviacke vkladal ruky predovšetkým sám apoštol (porov. 2 Tim 1, 6), spolu s ním však aj ostatní prítomní kňazi (starší). O výraze "proroctvo" pozri poznámku k 1, 18.