výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Tim 4, 1-16

1 Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov 2 pre pokrytectvo luhárov, ktorých svedomie má na sebe vypálený znak. 3 Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s vďakyvzdaním prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu. 4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou 5 a posväcuje sa to Božím slovom a modlitbou. 6 Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridŕžaš. 7 Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam. Radšej sa cvič v pobožnosti. 8 Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. 9 Je to verná reč a hodna, aby bola úplne prijatá. 10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. 11 Toto prikazuj a uč. 12 Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. 13 Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu. 14 Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom proroctva, a keď na teba starší kládli ruky. 15 O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. 16 Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba aj tých, čo ťa počúvajú.

1Tim 4, 1-16

Verš 1
Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov
2Tim 3:1 - Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy.
2Pt 3:3 - Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce,
Júd 1:18 - Veď vám hovorili: V poslednom čase vystúpia posmievači, čo budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí.
Mt 24:23 - Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je — neverte!
2Sol 2:3 - Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia,

Verš 3
Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s vďakyvzdaním prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu.
Gn 1:29 - Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom.
Gn 9:3 - Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm, všetko vám dávam, ako predtým zelené byliny.
Rim 14:6 - Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pre Pána. Kto je, robí to na česť Pána, lebo ďakuje Bohu, a kto neje, robí to tiež na česť Pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu.
1Kor 10:30 - Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto odsudzovať za to, za čo ďakujem?

Verš 4
Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou
Gn 1:31 - Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.
Sk 10:15 - Potom sa ozval hlas znova, po druhý raz: Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným.
Rim 14:14 - Viem a som presvedčený v Pánovi Ježišovi, že samo osebe nič nie je nečisté; len tomu, kto pokladá niečo za nečisté, je to nečisté.

Verš 6
Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridŕžaš.
2Tim 1:5 - Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja matka Euniké a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty.
2Tim 3:14 - Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil,

Verš 7
Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam. Radšej sa cvič v pobožnosti.
1Tim 1:4 - Nech sa nezaoberajú bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu poriadku spásy vo viere.
1Tim 6:20 - Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam a falošnému učeniu, ktoré sa lživo nazýva poznaním.
2Tim 2:16 - Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi postupovať v bezbožnosti.
Tít 1:14 - Nech sa nepridŕžajú židovských bájí a prikázaní ľudí, ktorí sa odvrátili od pravdy.
Tít 3:9 - Vyhýbaj sa však hlúpym sporom a rodokmeňom, svárom a hádkam o zákone; sú totiž neužitočné a márne.

Verš 8
Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.
Kol 2:23 - Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, sebaponižovania a telesného umŕtvovania. No nikomu nie sú na česť, ale len na uspokojenie telesného zmýšľania.

Verš 12
Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote.
Tít 2:15 - Toto hovor, takto napomínaj a karhaj so všetkou naliehavosťou. Nech tebou nikto nepohŕda.
Tít 2:7 - vo všetkom. Ty sám buď vzorom dobrých skutkov. Tvoja náuka nech je neskazená, čestná,
1Pt 5:3 - Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu.

Verš 14
Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom proroctva, a keď na teba starší kládli ruky.
Sk 6:6 - Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky.
Sk 8:17 - Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého.
Sk 13:3 - Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.
Sk 19:6 - Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali.
1Tim 5:22 - Unáhlene neklaď na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné s hriechmi iných. Zachovaj sa čistý.
2Tim 1:6 - Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal kladením mojich rúk.

1Tim 4,1 - Duch výslovne hovorí skrze tých, čo sú obdarení charizmami.

1Tim 4,2 - "Vypálené znamenie" pripomína znamenia, ktoré vypaľovali zločincom a otrokom, čo zbehli.

1Tim 4,4 - U falošných učiteľov sa už začínalo prejavovať gnostické dualistické učenie, podľa ktorého duch je dobrý a hmota zlá. Preto zakazovali manželstvo a niektoré pokrmy (porov. v. 3).

1Tim 4,5 - Pavol tu má na mysli modlitby dobrorečenia, ktoré sa vyslovovali pri jedle; skladali sa aj z textov vybraných z Písma (porov. Ž 24, 1 a 1 Kor 10, 26).

1Tim 4,13 - Ide o verejné čítanie Svätého písma, ako sa praktizovalo pri zhromaždeniach v synagógach (porov. Lk 4, 16–21; Sk 13, 14–16).

1Tim 4,14 - "Dar" (gr. chárisma) je dar milosti udelený sviatostnou vysviackou, ktorá sa vykonávala vkladaním rúk. Pri Timotejovej vysviacke vkladal ruky predovšetkým sám apoštol (porov. 2 Tim 1, 6), spolu s ním však aj ostatní prítomní kňazi (starší). O výraze "proroctvo" pozri poznámku k 1, 18.