výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Tim 4, 1-16

1 Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, 2 jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. 3 Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. 4 Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. 5 Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. 6 Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil. 7 Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti. 8 Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 9 Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. 10 Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících. 11 To přikazuj a tomu uč. 12 Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. 13 Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. 14 Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. 15 Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. 16 Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.

1Tim 4, 1-16

Verš 1
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
2Tim 3:1 - Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2Pt 3:3 - Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,
Júd 1:18 - neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní.
Mt 24:23 - Tehdy, řekne-li vám někdo: 'Hle, tu je Mesiáš nebo tam', nevěřte!
2Sol 2:3 - Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

Verš 3
Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.
Gn 1:29 - Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
Gn 9:3 - Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno.
Rim 14:6 - Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu.
1Kor 10:30 - Jestliže něco přijímám s vděčností, proč mám být odsuzován za to, zač vzdávám díky?

Verš 4
Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
Gn 1:31 - Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
Sk 10:15 - Ale hlas se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté."
Rim 14:14 - Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté.

Verš 6
Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil.
2Tim 1:5 - Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké, a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty.
2Tim 3:14 - Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.

Verš 7
Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti.
1Tim 1:4 - a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru.
1Tim 6:20 - Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají "poznání".
2Tim 2:16 - Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti
Tít 1:14 - a nedrželi se židovských bájí a příkazů lidí, kteří se odvracejí od pravdy.
Tít 3:9 - Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.

Verš 8
Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.
Kol 2:23 - Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní.

Verš 12
Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
Tít 2:15 - Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.
Tít 2:7 - a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné,
1Pt 5:3 - ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.

Verš 14
Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce.
Sk 6:6 - Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce.
Sk 8:17 - Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.
Sk 13:3 - A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu.
Sk 19:6 - Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení.
1Tim 5:22 - Neustanovuj nikoho v církvi ukvapeně, abys neměl spoluvinu na cizím hříchu. Uchovávej se čistý.
2Tim 1:6 - Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou.

1Tim 4,1 - Duch výslovne hovorí skrze tých, čo sú obdarení charizmami.

1Tim 4,2 - "Vypálené znamenie" pripomína znamenia, ktoré vypaľovali zločincom a otrokom, čo zbehli.

1Tim 4,4 - U falošných učiteľov sa už začínalo prejavovať gnostické dualistické učenie, podľa ktorého duch je dobrý a hmota zlá. Preto zakazovali manželstvo a niektoré pokrmy (porov. v. 3).

1Tim 4,5 - Pavol tu má na mysli modlitby dobrorečenia, ktoré sa vyslovovali pri jedle; skladali sa aj z textov vybraných z Písma (porov. Ž 24, 1 a 1 Kor 10, 26).

1Tim 4,13 - Ide o verejné čítanie Svätého písma, ako sa praktizovalo pri zhromaždeniach v synagógach (porov. Lk 4, 16–21; Sk 13, 14–16).

1Tim 4,14 - "Dar" (gr. chárisma) je dar milosti udelený sviatostnou vysviackou, ktorá sa vykonávala vkladaním rúk. Pri Timotejovej vysviacke vkladal ruky predovšetkým sám apoštol (porov. 2 Tim 1, 6), spolu s ním však aj ostatní prítomní kňazi (starší). O výraze "proroctvo" pozri poznámku k 1, 18.