výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Tim 2, 1-15

1 ועתה קדם כל דבר אבקשה מכם לשאת תפלות ותחנונים ובקשות ותודות בעד כל בני אדם׃ 2 בעד המלכים וכל השליטים למען נחיה חיי השקט ובטח בכל חסידות וישר׃ 3 כי כן טוב ורצוי בעיני אלהים מושיענו׃ 4 אשר חפצו שיושעו כל בני האדם ויגיעו להכרת האמת׃ 5 כי אחד הוא האלהים ואחד הוא העמד בין אלהים ובין בני אדם הוא בן אדם המשיח ישוע׃ 6 אשר נתן את נפשו כפר בעד כל וזאת העדות הבאה בעתה׃ 7 אשר אני הפקדתי לה לכרוז ולשליח אמת אני אמר במשיח ולא אשקר מורה הגוים באמונה ובאמת׃ 8 לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון׃ 9 וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים׃ 10 אלא כמו שהוא הגון לנשים אשר בחרו להן יראת אלהים במעשים טובים׃ 11 האשה תלמד דומם בכל הכנעה׃ 12 ואינני נתן רשות לאשה ללמד אף לא להתנשא על האיש אלא תדום׃ 13 כי אדם נוצר בראשונה ואחריו חוה׃ 14 ואדם לא נפתה כי האשה שמעה לקול המשיא ותבא לידי עברה׃ 15 אבל תושע בלדתה בנים אם תעמדנה באמונה ובאהבה ובקדשה עם הצניעות׃

1Tim 2, 1-15

Verš 2
בעד המלכים וכל השליטים למען נחיה חיי השקט ובטח בכל חסידות וישר׃
Jer 29:7 - ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל יהוה כי בשלומה יהיה לכם שלום׃

Verš 4
אשר חפצו שיושעו כל בני האדם ויגיעו להכרת האמת׃
Ez 18:23 - החפץ אחפץ מות רשע נאם אדני יהוה הלוא בשובו מדרכיו וחיה׃
2Pt 3:9 - ולא יאחר יהוה את אשר הבטיח כאשר יש חשבים אתה לאחור כי אך האריך אפו בעבורנו ולא יחפץ באבד איש כי אם בפנות כלם לתשובה׃

Verš 5
כי אחד הוא האלהים ואחד הוא העמד בין אלהים ובין בני אדם הוא בן אדם המשיח ישוע׃
Jn 17:3 - ואלה הם חיי העולמים לדעת אתך אשר אתה לבדך אל אמת ואת ישוע המשיח אשר שלחת׃
Rim 3:30 - כי אחד האלהים המצדיק את המולים מתוך האמונה ואת הערלים על ידי האמונה׃
Gal 3:19 - אם כן התורה מה היא מפני הפשעים נוספה עד כי יבוא הזרע אשר לו ההבטחה ותושם התורה על ידי המלאכים וביד סרסר׃
Heb 9:15 - ובעבור זאת הוא גם סרסר לברית חדשה למען אשר יירשו המקראים את הבטחת נחלת עולם אחרי אשר מת לפדות מן הפשעים אשר נעשו תחת הברית הראשונה׃

Verš 6
אשר נתן את נפשו כפר בעד כל וזאת העדות הבאה בעתה׃
Mt 20:28 - כאשר בן האדם לא בא למען ישרתוהו כי אם לשרת ולתת את נפשו כפר תחת רבים׃
Ef 1:7 - אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃
Kol 1:14 - אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃

Verš 7
אשר אני הפקדתי לה לכרוז ולשליח אמת אני אמר במשיח ולא אשקר מורה הגוים באמונה ובאמת׃
Sk 9:15 - ויאמר אליו האדון לך כי כלי חפץ הוא לי לשאת את שמי לפני גוים ומלכים ולפני בני ישראל׃
Sk 13:2 - ויהי בשרתם את יהוה ובצומם ויאמר רוח הקדש הבדילו לי את בר נבא ואת שאול למלאכה אשר קראתים לה׃
Sk 22:21 - ויאמר אלי לך כי אני אל הגיום עד למרחוק אשלחך׃
Gal 1:16 - לגלות בי את בנו שאבשרנו בגוים מיד לא נועצתי עם בשר ודם׃
Gal 2:8 - כי הפעל בכיפא לשלחו אל המולים הוא פעל גם בי לשלחני אל הגוים׃
Ef 3:8 - לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃
2Tim 1:11 - אשר הפקדתי להיות לה כרוז ושליח ומורה הגוים׃
Rim 1:9 - כי האלהים אשר אני עבד אתו ברוחי בבשורת בנו לעד לי כי תמיד אני מזכיר אתכם׃
Rim 9:1 - אמת אני מדבר במשיח ולא אשקף ודעתי מעידה לי ברוח הקדש׃

Verš 8
לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון׃
Jn 4:21 - ויאמר אליה ישוע אשה האמיני לי כי תבוא שעה אשר לא בהר הזה אף לא בירושלים תשתחוו לאב׃
Ž 134:2 - שאו ידכם קדש וברכו את יהוה׃

Verš 9
וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים׃
Tít 2:3 - וכן הזקנות תהי הנהגתן כאשר נאוה לקדש לא תהיינה מלשינות ולא נכבשות לסבוא יין כי אם מלמדות טוב׃
1Pt 3:3 - ופארכן אל יהי מבחוץ במחלפות שער ועדי זהב ולבישת מחלצים׃

Verš 12
ואינני נתן רשות לאשה ללמד אף לא להתנשא על האיש אלא תדום׃
1Kor 14:34 - נשיכם בכנסיות תשתקנה כי לא נתנה להן רשות לדבר כי אם להכנע כאשר גם אמרה התורה׃
Gn 3:16 - אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך׃
Ef 5:24 - אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃

Verš 13
כי אדם נוצר בראשונה ואחריו חוה׃
Gn 1:27 - ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃
Gn 2:22 - ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם׃

Verš 14
ואדם לא נפתה כי האשה שמעה לקול המשיא ותבא לידי עברה׃
Gn 3:6 - ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל׃

1Tim 2,5-6 - Táto formula, ako sa zdá, obsahuje vyznanie viery, používané v prvotných kresťanských spoločenstvách. Kristova smrť je svedectvom o Otcovej láske (Jn 3, 16) i o jeho vlastnej láske (1 Jn 3, 16).

1Tim 2,8 - Prví kresťania sa modlili s rozpätými a pozdvihnutými rukami.

1Tim 2,11-15 - V tejto časti treba brať do úvahy to, čo sa odvodzuje zo sociálneho zamerania listu. Bolo by anachronizmom hľadať tu riešenie aktuálnych problémov služby žien pri bohoslužbách. Tvrdením, že žena bude spasená rodením detí (v. 15) stavia sa Pavol pravdepodobne proti bludárom, čo zavrhovali manželstvo (1 Tim 4,3). Odporúčaním, aby sa ženy učili v tichosti, sa Pavol stavia najmä proti tým, čo sú "klebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí" (1 Tim 5, 13).

1Tim 2,15 - "Ak vytrvajú" sa vzťahuje na vieru a lásku, a posväcovanie žien.