výhody registrácie

1. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

1Tim 4, 1-16

1 O Swunto Duxo mothol vorta, ke uni manush kana pashola e vriama te avel O Kristo mekena pengo pachamos; ai lenape palal manush kai atsaven, ai palal zakonuria le bengenge. 2 Won mekenape te duriaren le manush le xoxamle, ai le chor kai kodole le manushenge ginduria mule le, sar te avilino phabarde le sastrensa le lolesa. 3 Kodola manush sicharen ke nai mishto te ansuris tu, ai te na xas anda uni dieli. Numa O Del dia kodola dieli kal manush kai pachanpe ando Del, ai kai zhanen o chachimos. 4 Naisisaras le Devleske ande lende. So godi kerdia O Del lasho; kanchi chi trobul shudino, numa trobul te naisin le Devles mai anglal sar te len, 5 ke swuntsosardia si pala E Vorba le Devleski ai rhugimos. 6 Te sicharen kadala dieli, le Devleske shaven tu avesa iek lashi sluga le Jesus Kristoski, tu sikavesa ke pravares tu le pachamaske vorbensa, ai pala so sichilian. 7 Numa shude le paramicha le xoxamle kai mothonas dumult, ai kai nai lashe le pachamaske, numa sichos te traiisar pasha Del. 8 O manush te avel zuralo ando stato si mishto, numa te beshel pasha Del si mai mishto, ke wo shinavel amenge o traio pe akana, ai vi pe mai angle. 9 Kadia vorba chachila ai trobul te avel sa premime ai pachaie. 10 Sostar keras buchi ai maras ame, ke thodiam amaro pachamos ando Del o zhuvindo, kai si o skepitori sa le manushenge, ai mai but kodolengo kai pachanpe. 11 Phen kadia ai sichar sa kadala dieli. 12 Na mek khonik te rimol tu ka san terno, numa sikav le manushenge kai pachanpe ando Del, sar des duma, sar phires le Devlesa, chi dragostia, cho pachamos, ai cho vuzhimos. 13 Ai zhi kai me avav sichu te jin E Vorba le Devleski angla savorhende, ai de duma pa Del ai sichar. 14 Na buster e podarka le Devleski kai si ande tute, kai dia tu kana le profeturia dine duma, ai kai le mai phure thode le vas pe tute te rhugin tuke. 15 Le sama te ker kadia buchi, ai ker sa chi ilesa, saxke savorhe te dikhen ke zhas angle. 16 Le sama tutar, ai le sama so sichares. Ai na mek tu katar kodola dieli, ke te keresa kadia skepisar tu tut, ai vi kodolen kai ashunen tute.

1Tim 4, 1-16

Verš 1
O Swunto Duxo mothol vorta, ke uni manush kana pashola e vriama te avel O Kristo mekena pengo pachamos; ai lenape palal manush kai atsaven, ai palal zakonuria le bengenge.
2Tim 3:1 - Zhanes tu mishto, ke mai anglal sar te avel O Kristo avela trutno vriama.
2Pt 3:3 - Ai te zhanen mai anglal, kai andel ultimo dies avela manush kai traiin sar won mangena ai marena mui tumendar.
Júd 1:18 - Won phende tumenge, "Ke kana pashola e vriama te avel O Kristo avena manush kai marena mui tumendar, ai traiina pala penge ginduria le bi lashe."
Mt 24:23 - "Antunchi te avela vari kon te mothol tuke "O Kristo avilo!" "Katka lo" vai "Kote lo" Na Pacha.
2Sol 2:3 - Na meken te xoxavel tume khonik chi iek fielo. Ke O Kristo chi avela palpale zhi kai avela mai anglal sar te kerdion ek vriama kai le manush duriona katar O Del, porme avela o manush kai phaglo o zakono, kodo si o manush le bezexesko.

Verš 3
Kodola manush sicharen ke nai mishto te ansuris tu, ai te na xas anda uni dieli. Numa O Del dia kodola dieli kal manush kai pachanpe ando Del, ai kai zhanen o chachimos.
Gn 1:29 -
Gn 9:3 -
Rim 14:6 - Kodo kai si leske bari diela o dies, kerel kodia te luvudil le Devles; kodo kai xal swako fielo kerel kodia te luvudil le Devles, ke naisil le Devles anda pesko xabe. Kodo kai chi xal anda swako fielo kerel kodia te luvudil le Devles, ai naisil le Devles.
1Kor 10:30 - Te xala ai naisiv le Devleske, sostar lav sama?

Verš 4
Naisisaras le Devleske ande lende. So godi kerdia O Del lasho; kanchi chi trobul shudino, numa trobul te naisin le Devles mai anglal sar te len,
Gn 1:31 -
Sk 10:15 - Ai o glaso mai phendia leske, "So O Del vuzhardo, na dikh tu sar te avino marime."
Rim 14:14 - Me zhanav, ai pachav ke kadia si katar O Del O Jesus, ke kanchi nai bi vuzho wo korkorho, numa te gindila vari kon ke iek diela bi vuzhi la, kodia diela kerdiol bi vuzhi leske.

Verš 6
Te sicharen kadala dieli, le Devleske shaven tu avesa iek lashi sluga le Jesus Kristoski, tu sikavesa ke pravares tu le pachamaske vorbensa, ai pala so sichilian.
2Tim 1:5 - Serav ma mishto o pachamos o chacho kai si tu, kodo pachamos kai chi mami e Lois, ai chi dei e Eunice sas le tusa; ai zhanav ke vi tu te si.
2Tim 3:14 - Numa tu inker so sichilian ai so sas tu dino sa che ilesa. Tu zhanes katar savo gazda sichilian.

Verš 7
Numa shude le paramicha le xoxamle kai mothonas dumult, ai kai nai lashe le pachamaske, numa sichos te traiisar pasha Del.
1Tim 1:4 - Phen lenge te meken kodola paramicha kai nai chache, ai te na mothon pel but papuria kai sas mai anglal, ke kadala dieli keren ferdi chingara ai chi zhutin lengo pachamos te zurion.
1Tim 6:20 - O Timote, garav mishto so sas tu dino, ai durios katar le divanuria le bi malade, kodolenge kai keren barimata ande so zhanen, ke kodia sikavel ke chi zhanen.
2Tim 2:16 - Durion katar le divanuria le intaino ai bi malade, ke kodola kai keren kadala dieli duriona mai but ai mai but katar O Del.
Tít 1:14 - ai te na mai lenpe palal paramicha le Zhidovisko, ai palal zakonuria kai kerde le manush kai durile katar o chachimos.
Tít 3:9 - Numa arakh tu te na ker tuke divano pal but vitsi kai sas mai anglal, ai na xa tu, na mar tu pa zakono. Ke intaino kodola dieli. Chi mon kanchi.

Verš 8
O manush te avel zuralo ando stato si mishto, numa te beshel pasha Del si mai mishto, ke wo shinavel amenge o traio pe akana, ai vi pe mai angle.
Kol 2:23 - Miazol kai kadala dieli si mishto te keren, ke kodola dieli si trutno po stato, miazon te na aven barimatange. Won chi aterdiaren o manush te mangen te keren bezex.

Verš 12
Na mek khonik te rimol tu ka san terno, numa sikav le manushenge kai pachanpe ando Del, sar des duma, sar phires le Devlesa, chi dragostia, cho pachamos, ai cho vuzhimos.
Tít 2:15 - Sichar sa kodola vorbi bi darako te zhutis le manushen kai ashunen tute, vai te mothos lenge lenge dosha, ai na mek kanikas te rimol tu.
Tít 2:7 - Ai vi tu trobul te sikaves ande soste godi o mishtimos, ai vi trobul te aves chachimasa, ai te na keres phirasa kana divines pa Del.
1Pt 5:3 - Ai na roden te poronchin pe kodola kai sas tume dine te arakhen le, numa trobul te sikaven tume lenge o drom.

Verš 14
Na buster e podarka le Devleski kai si ande tute, kai dia tu kana le profeturia dine duma, ai kai le mai phure thode le vas pe tute te rhugin tuke.
Sk 6:6 - Andine le kal slugi kai kana rhugisaile thode le vas pe lende.
Sk 8:17 - Antunchi o Pertri ai o Iovano thode le vas pe lende, ai line O Swunto Duxo.
Sk 13:3 - Antunchi kana rhugisaile ai postisarde, thode le vas pe lende, ai rhudisarde lenge, ai mekle le te zhantar.
Sk 19:6 - Kana o Pavlo thodia le vas pe lende, O Swunto Duxo avilo pe lende, ai denas duma andal kolaver shiba, ai mothonas so si te avel.
1Tim 5:22 - Ai na grebisavo te tho le vas pe vari kaste te rhugis leske te kerel buchi ande khangeri, na tho tu vi tu andel bezexa le kolavrenge; numa besh vuzho.
2Tim 1:6 - Anda kodia mai mothav tuke, inker zhuvindi e podarka kai O Del dia tu kana thodem le vas pe tute, ai rhugisardem tuke.

1Tim 4,1 - Duch výslovne hovorí skrze tých, čo sú obdarení charizmami.

1Tim 4,2 - "Vypálené znamenie" pripomína znamenia, ktoré vypaľovali zločincom a otrokom, čo zbehli.

1Tim 4,4 - U falošných učiteľov sa už začínalo prejavovať gnostické dualistické učenie, podľa ktorého duch je dobrý a hmota zlá. Preto zakazovali manželstvo a niektoré pokrmy (porov. v. 3).

1Tim 4,5 - Pavol tu má na mysli modlitby dobrorečenia, ktoré sa vyslovovali pri jedle; skladali sa aj z textov vybraných z Písma (porov. Ž 24, 1 a 1 Kor 10, 26).

1Tim 4,13 - Ide o verejné čítanie Svätého písma, ako sa praktizovalo pri zhromaždeniach v synagógach (porov. Lk 4, 16–21; Sk 13, 14–16).

1Tim 4,14 - "Dar" (gr. chárisma) je dar milosti udelený sviatostnou vysviackou, ktorá sa vykonávala vkladaním rúk. Pri Timotejovej vysviacke vkladal ruky predovšetkým sám apoštol (porov. 2 Tim 1, 6), spolu s ním však aj ostatní prítomní kňazi (starší). O výraze "proroctvo" pozri poznámku k 1, 18.