výhody registrácie

List Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

Heb 1, 1-14

1 De dumult O Del dia duma amare phure dadenge katar le profeturia butivar ande sune, vizionuria, ai mui moste. 2 Numa ande kadala diesa palune wo dia duma amenge katar lesko Shav. O Del dia lesko Shav swako fiela, ai lesko Shav kerdia e lumia ai swako fielo. 3 O Shav le Devlesko strefial le barimasa le Dadesko. O Shav si sar O Dat ande swako fielo. Si O Shav kai inkerel sa e lumia pala e putiera leski vorbaki. O Shav dia pesko traio te merel po trushul ai te iertil amen katar sa amaro bezexa, ai porme Wo beshlo pe rig e chachi le Devlesko ando rhaio. 4 O Shav le Devlesko sas kerdia mai baro lo sar le angeluria. O Del dia les ek anav mai baro sar le anava le angelonge. Lesko anav si "O Shav le Devlesko" kai lesko Dat dia les. 5 Ke O Del shoxar chi phendia ka chi iek angelo, "Tu san murho shav." vai adies me dem tu o luvudimos kai si le anavasa. O Del chi phendia le angelonge, chi iek angelo, "Me sim lesko Dat, ai Wo si murho shav." 6 Ai kana pesko pervo Shav, O Jesus sas kerdilo pe phuv O Del phendia, "Mek sa le angeluria le Devleske te luvudin les." 7 O Del phendia pa leske angeluria, "Won si marturia kai zhan sigo sar e barval, ai sar podaitori phabol iagake." 8 Numa pa lesko Shav, wo phenel, "Devla, chi amperetsia beshel sa data ai sagda. Ai so godi tu phenes ando chiro than si chacho ai vorta. 9 Drago sas tuke so si chacho, ai vurhitsisardia so nai chacho. O Del, vi cho Del shordia pe tute mai raduimos sar pe vari kon." 10 O Del akhardia les "Devla" kana phendia, "Devla, ande gor tu kerdian e lumia, ai le cheri tu kerdian che vastensa. 11 Le cheri ai e lumia avena xasarde ai avena nai kanchi, numa tu Jesus beshes sa data. Le cheri ai e lumia rimome sar le tsalia le phure, 12 ai iek dies tu O Jesus doblisaresa le ai thos le rigate ai les aver. Numa tu Jesus shoxar chi parhuves tu ai chire bersh shoxar chi getolpe. 13 O Del shoxar chi phendia ka chi ek angelo, "Beshes pe murhi rig e chachi ando luvudimos, zhi kai licharav sa che duzhmanon tela che punrhe," sar Wo phendia ka pesko Shav. 14 Ke le angeluria si ferdi duxuria trade te zhutin ai te len sama kodolendar kai premin lesko skepimos.

Heb 1, 1-14

Verš 2
Numa ande kadala diesa palune wo dia duma amenge katar lesko Shav. O Del dia lesko Shav swako fiela, ai lesko Shav kerdia e lumia ai swako fielo.
Mt 21:38 - Numa kana dikhle le shaves le manush kai bariaren pe rez phende iek avreske. Aven, mudaras les, ai lias ame so si lesko.
Gn 1:3 -
Ž 33:6 -
Jn 1:3 - Wo kerdia swako fielo, ai kanchi so kerdilo nas kerdo bi leste.
Ef 3:9 - ai te anav sa le manushen te dikhen sar o garaimos le Devlesko trobul te kerdiol, kado sas garado ando Del de anda gor la lumiako, O Del kerdia swako fielo pala Jesus Kristo.
Kol 1:16 - Ke lestar O Del kerdia swako fielo ando rhaio ai pe phuv, so dichol ai vi so chi dichol, le putieri kai chi dichon, le amperaturia vai le amperetsi, vai le putieri; O Del kerdia swako fielo lestar ai leske.

Verš 3
O Shav le Devlesko strefial le barimasa le Dadesko. O Shav si sar O Dat ande swako fielo. Si O Shav kai inkerel sa e lumia pala e putiera leski vorbaki. O Shav dia pesko traio te merel po trushul ai te iertil amen katar sa amaro bezexa, ai porme Wo beshlo pe rig e chachi le Devlesko ando rhaio.
2Kor 4:4 - Chi pachanpe ke O Del o nasul kadala lumiako korhardia lenge goji, kodo del (o beng) chi mekel le te dikhen e vediara kai si andini katar e lashi viasta le Kristosko kai phenel pa lesko barimos, wo si o patreto le Devlesko.
Flp 2:6 - Wo de sar godi sas Del sas, numa chi phendia ke trobulas te rodel te kerel pe zor te avel saikfielo sar O Del.
Kol 1:15 - O Kristo si o patreto le Devlesko kai chi dichol. Wo kerdilo o pervo mai anglal sar sa le kolaver dieli.

Verš 4
O Shav le Devlesko sas kerdia mai baro lo sar le angeluria. O Del dia les ek anav mai baro sar le anava le angelonge. Lesko anav si "O Shav le Devlesko" kai lesko Dat dia les.
Flp 2:9 - Anda kodia O Del vazdia les opre ando than o mai opre, ai dia les o anav kai si o mai baro de sar sa le kolaver anava.

Verš 5
Ke O Del shoxar chi phendia ka chi iek angelo, "Tu san murho shav." vai adies me dem tu o luvudimos kai si le anavasa. O Del chi phendia le angelonge, chi iek angelo, "Me sim lesko Dat, ai Wo si murho shav."
Ž 2:7 -
Sk 13:33 - O Del kerdia so shinadiasas amenge kai sam le shave amare dadenge, kana zhuvindisailo O Jesus sar si ramome ando Psalm duito, tu san murho Shav, kerdem tu adies.
Heb 5:5 - Ai vi O Kristo chi lia o luvudimos peste te avela o baro rasha, numa O Del alosardia les. O Del phendia leske, "Murho Shav, adies me luvudisardem tut."
2Sam 7:14 -
1Krn 22:10 -

Verš 6
Ai kana pesko pervo Shav, O Jesus sas kerdilo pe phuv O Del phendia, "Mek sa le angeluria le Devleske te luvudin les."
Ž 97:7 -

Verš 7
O Del phendia pa leske angeluria, "Won si marturia kai zhan sigo sar e barval, ai sar podaitori phabol iagake."
Ž 104:4 -

Verš 8
Numa pa lesko Shav, wo phenel, "Devla, chi amperetsia beshel sa data ai sagda. Ai so godi tu phenes ando chiro than si chacho ai vorta.
Ž 45:6 -

Verš 10
O Del akhardia les "Devla" kana phendia, "Devla, ande gor tu kerdian e lumia, ai le cheri tu kerdian che vastensa.
Ž 102:25 -

Verš 11
Le cheri ai e lumia avena xasarde ai avena nai kanchi, numa tu Jesus beshes sa data. Le cheri ai e lumia rimome sar le tsalia le phure,
Iz 51:6 -
2Pt 3:7 - Numa sa katar kodia swunto vorba e phuv ai o cheri kai si akana garade le, ai thodine le rigate te aven pharhade la iagasa, kai avela o dies la krisako ai kai avena le manush le bi lashe xasarde.
2Pt 3:10 - Numa o dies kai avela O Del avela sar iek chor ande riate. Kodo dies o cheri bilala bare bashimasa, ai sa le dieli kai si anda cheri bilana katar e iag, e phuv ai so godi si pe late phabola.

Verš 13
O Del shoxar chi phendia ka chi ek angelo, "Beshes pe murhi rig e chachi ando luvudimos, zhi kai licharav sa che duzhmanon tela che punrhe," sar Wo phendia ka pesko Shav.
Ž 110:1 -
Sk 2:34 - Ke o David chi gelo ando cheri, numa wo mothol, "O Del phendia murhe Devleske, besh pe murhi rik e chachi,
1Kor 15:25 - Ke trobul te poronchil, zhi kai thola sa le duzhmanon telai leske punrhe.
Ef 1:20 - Kana zhuvindisardia le Kristos, ai thodia les te beshel pe peski rik e chachi ando rhaio.
Heb 10:12 - Numa O Kristo dia pesko traio ka Del iek data pala amare bezexa sar ek sakrifis, ai porme beshlo tele kai e rig e chachi le Devlesko,

Hebr 1,1-4 - V rytmickom úvode, ktorý v pôvodine tvorí jedinú vetu, svätopisec oznamuje ústrednú tému listu: Chce dokázať, že osoba Božieho Syna a jeho vykupiteľské dielo je cieľom a korunou Starého zákona, ktorý je len prípravou na Nový zákon a jeho slabým obrazom. Tam Boh zvestoval ľuďom svoje zjavenie nepriamo, prostredníctvom prorokov, tu však priamo, skrze svojho Syna, ktorý je s ním tej istej podstaty – prirodzenosti (= obraz jeho podstaty) a ktorý je stvoriteľom, udržiavateľom a zvrchovaným pánom (= dedičom) vesmíru. Porov. 2 Kor 4, 4; Kol 1, 15 n.; Jn 14, 9.

Hebr 1,2 - "Dedič všetkého" – Boží Syn, ktorý ako Boh je od večnosti pánom všetkého, je aj ako človek ustanovený za dediča a pána všetkého. V ňom sa definitívne splnili prisľúbenia dané praotcom. On je potomkom patriarchov (Gn 15, 3–4; Sir 44, 21; Rim 4, 13) a Dávida (Ž 2, 8); jemu bolo prisľúbené univerzálne kráľovstvo (porov. Dan 2, 44; 7, 14).

Hebr 1,3 - "Zasadol po pravici" – dostal ako človek účasť na Božej moci a vonkajšej sláve Božej veleby a tým aj oslavu svojej ľudskej prirodzenosti (porov. Sk 7, 55).

Hebr 1,4 - "Vznešenejšie meno zdedil" – "Meno" určuje hodnosť osoby a jej postavenie vzhľadom na iných. Aby vynikla hodnosť osoby Ježiša Krista, svätopisec ho porovnáva s anjelmi, ktorí sa v tom čase pokladali za najmocnejšie bytosti vzhľadom na spásu ľudí.

Hebr 1,5-14 - Svätopisec viacerými starozákonnými výrokmi dokazuje, že prisľúbený Mesiáš nie je jednoduchý človek, lebo je vznešenejší od všetkých anjelov. Je Božím Synom (Ž 2, 7) a anjeli sa mu musia klaňať ako svojmu zvrchovanému Pánovi (Ž 97, 8). Má účasť na kráľovskej moci Boha Otca (Ž 45, 5 n.). On je večný, nemeniaci sa a všemohúci Pán vesmíru (Ž 102, 26–28). Boh mu ako rovnému dáva podiel na svojej moci a podrobuje mu všetkých nepriateľov (Ž 110, 1).

Hebr 1,5 - Ž 2, 7; 2 Sam 7, 14. – "Dnes", t. j. od večnosti; u Boha niet nijakej minulosti ani budúcnosti, ale stále trvanie, ustavičná prítomnosť. Splodil ho duchovne, tým, že sám seba od večnosti čo najdokonalejšie poznáva a tomu poznaniu dáva výraz – je ním Božie Slovo.

Hebr 1,6 - Ž 97, 7.

Hebr 1,7 - Ž 104, 4. Slová sú zo žalmu podľa gréckeho alexandrijského prekladu nazývaného Septuaginta, s čím sa zrovnáva i Vulgáta. Nimi svätopisec upozorňuje, že anjeli, čiže posli, sú služobní duchovia, ktorých Boh používa na svoju službu a ktorí rýchle ako vietor a so zápalom ako oheň konajú a oznamujú Božiu vôľu.

Hebr 1,8-9 - Ž 45, 7–8.

Hebr 1,10-12 - Ž 101, 26–28.

Hebr 1,14 - Podľa autora slávou anjelov je, že s láskou pomáhajú ľuďom na ceste spásy, a tak spolupracujú na rozvoji Božieho kráľovstva.