výhody registrácie

List Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

Heb 4, 1-16

1 Ai so shinadia lenge O Del? Wo phendia ka sa le manush, "Te mangen te zhan andre ai hodinin mansa, tume sai zhan andre." Trobul ame te izdras la darasa ke uni chi zhan andre. 2 Ame ashundiam e lashi viasta kai O Del mangel te skepil ame, sar won ashunde e lashi viasta, numa e Vorba chi zhutisardia le ke nas le pachamos. 3 Ame kai pachas sai zhas andre ai hodinis lesa. O Del phendia, "Simas xoliariko ai phendem, 'Won chi avena andre ai hodinin mansa.'" Makar e buchi le Devleski gata sas palal Wo kerdia e lumia. 4 Ame zhanas kai wo si gata ai azhukerel ame, ke si ramome kai O Del hodinisardia po eftato dies palal wo kerdia e lumia ai sa le dieli pe phuv. 5 Numa wo chi gele andre, ke O Del phendia, "Won chi aven andre ai hodinin mansa." 6 Uni zhan andre te hodinin le Devlesa, numa kodole kai ashunde e lashi viasta ai chi kerde sar manglia O Del lendar chi avile andre te hodinin le Devlesa. 7 O Del thodia rigate iek dies le manushenge te aven andre, ai kadia vriama si "Adies". De but bersh palpale kana le manush chi avile andre o David phendia, "Adies te ashunen o glaso le Devlesko, te na zuravon che ile." 8 Ke o Joshua nashtisardia te ingerel kodole manushen andre te hodinin le Devlesa, O Del chi trobulas te del duma mai palal pa aver dies. 9 Si ek hodinimos kai azhukerel le shavenge le Devleske. 10 O manush kai avel andre te hodinil le Devlesa, hodinil katar peski buchi sar O Del hodinisardia katar peski buchi. 11 Mek ame te keras vorta angla Del te zhas andre te hodinis le Devlesa, te na keras vorta ame avasa sar le manush kai chi gele andre te hodinin le Devlesa. 12 E Vorba le Devleski zhuvindil ai pherdi leski putierasa; E Vorba skurto sar ek sabia, kai shinel sigo andre kai si amare ginduria, ai amaro duxo, ai hulavel le, shinel le kokola ai kotora, phenel pa so gindil ai so mangel o ilo. 13 O Del zhanel pa swako manush, ai wo nashti garavel kanchi katar O Del. Leske iakha dikhen swako fielo kai ame keras. Musai das ame atweto ka Del pala so kerdiam. 14 Numa O Jesus O Shav le Devlesko si amaro Baro Rasha kai gelo ando rhaio te beshel le Devlesa, ai te zhutil amen te zhas ka Del. Shoxar chi aterdios te pachas ande leste. 15 Amaro Baro Rasha haliarel kai ame sam kovlo. O Kristo sas zumado sar ame, numa wo chi kerdia bezex. 16 Zhas le pachamasa ka o than le Devlesko ai beshas kotse te premis leski mila, ai te arakhas lesko mishtimos te zhutil ame kana trobul ame o zhutimos.

Heb 4, 1-16

Verš 3
Ame kai pachas sai zhas andre ai hodinis lesa. O Del phendia, "Simas xoliariko ai phendem, 'Won chi avena andre ai hodinin mansa.'" Makar e buchi le Devleski gata sas palal Wo kerdia e lumia.
Ž 95:11 -

Verš 4
Ame zhanas kai wo si gata ai azhukerel ame, ke si ramome kai O Del hodinisardia po eftato dies palal wo kerdia e lumia ai sa le dieli pe phuv.
Gn 2:2 -
Ex 20:11 -
Ex 31:17 -

Verš 7
O Del thodia rigate iek dies le manushenge te aven andre, ai kadia vriama si "Adies". De but bersh palpale kana le manush chi avile andre o David phendia, "Adies te ashunen o glaso le Devlesko, te na zuravon che ile."
Ž 95:7 -
Heb 3:7 - O Swunto Duxo phenel, "Te ashunes lesko glaso adies,

Verš 12
E Vorba le Devleski zhuvindil ai pherdi leski putierasa; E Vorba skurto sar ek sabia, kai shinel sigo andre kai si amare ginduria, ai amaro duxo, ai hulavel le, shinel le kokola ai kotora, phenel pa so gindil ai so mangel o ilo.
Kaz 12:11 -
Iz 49:2 -
Ef 6:17 - Len e staji le skepimaski, ai e sabia le Swuntone Duxoski, kadia si E Vorba le Devleski.

Verš 13
O Del zhanel pa swako manush, ai wo nashti garavel kanchi katar O Del. Leske iakha dikhen swako fielo kai ame keras. Musai das ame atweto ka Del pala so kerdiam.
Ž 33:13 -

Verš 14
Numa O Jesus O Shav le Devlesko si amaro Baro Rasha kai gelo ando rhaio te beshel le Devlesa, ai te zhutil amen te zhas ka Del. Shoxar chi aterdios te pachas ande leste.
Heb 3:1 - Murhe phral, O Del alosardia tume, ai tho che ginduria karing O Jesus, kai si o Apostle ai o Baro Rasha amaro pachamasko.
Heb 6:20 - O Jesus vunzhe gelo kotse. Wo si amaro Baro Rasha sa data, ai lashardia o drom le manushesko te zhal ka Del. Wo si sar Melchizedek.
Heb 8:1 - Akana e bari diela si kadia: si ame ek Baro Rasha kai lashardia o drom le manushenge te zhan ka Del. O Kristo si amaro Rasha kai si ando rhaio ai Wo beshel pe rik e chachi le Devlesko (o than le luvudimasko).
Heb 9:11 - Numa O Kristo avilo sar O Baro Rasha pala le lashe dieli kai wo shinadia amenge. Wo lashardia o drom le manushenge te zhan ka Del. Wo gelo andre e mai lashi tsera ando rhaio, nas kerdo le vastensa le manushenge ai nas ek partia kadia lumiaki.

Verš 15
Amaro Baro Rasha haliarel kai ame sam kovlo. O Kristo sas zumado sar ame, numa wo chi kerdia bezex.
Heb 2:18 - Ke O Jesus sas zumado sar ame sam zumado ai chinuisardia sar ame. Wo haliarel ame ai sai zhutil ame kana sam zumadiam.
Flp 2:7 - Numa wo thodia rigate so godi sas les, ai kerdia anda peste iek sluga. Wo kerdilo saikfielo sar iek manush, ai sikadilo sar iek chacho manush.
Iz 53:9 -
2Kor 5:21 - O Kristo nas chi iek bezex pe leste, numa O Del kerdia te perel amaro bezex pe leste, saxke ame te avas vorta angla Del katar o Kristo.
1Pt 2:22 - Wo chi kerdia chi iek bezex, ai shoxar chi ashundilia ke xoxavel.
1Jn 3:5 - Ai tume zhanen ke O Jesus Kristo avilo te lel amare bezexa, ai ande leste nai chi iek bezex.

Verš 16
Zhas le pachamasa ka o than le Devlesko ai beshas kotse te premis leski mila, ai te arakhas lesko mishtimos te zhutil ame kana trobul ame o zhutimos.
Rim 3:25 - O Del thodia les po trushul, o iertimos le bezexengo avel pala o rat le Kristosko kana pachanpe ande leste, O Del manglia te sikavel sar pesko Shav O Jesus Kristo si chacho. Mai anglal, azhukerelas ai chi kerelas baio le bezexalenge;

Hebr 4,1 - Povzbudenie na vytrvalosť pokračuje. Pokoj, o ktorom hovorí Boh ústami Dávida, nie je odpočinok v krajine Kanaán, ale pokoj, odpočinutie v Bohu. Veď Boh v tomto žalme vyhlásil už dávno po tom, ako Izraeliti vošli do kanaánskej krajiny, že tí, čo neuveria, nevojdú do jeho pokoja. Teda zaujatie zasľúbenej zeme Jozuom nie je vstupom do pokoja, o ktorom neskôr hovorí Dávid ako o budúcom.

Hebr 4,4 - "Kdesi", t. j. Gn 2, 2. Boží pokoj je pripravený už od stvorenia sveta, keď si Boh na siedmy deň odpočinul od svojich diel.

Hebr 4,9 - Boží pokoj je vyhradený jeho vernému ľudu, Izraelu Nového zákona, ktorý oddane prijme Božie slovo.

Hebr 4,14-16 - K Ježišovi, Božiemu Synovi a Synovi človeka, môžeme mať plnú dôveru, lebo sa stal podobný nám vo všetkom okrem hriechu; je veľkňazom, ale sám prežil a pretrpel naše bolesti, pozná aj naše slabosti, takže úprimne s nami cíti a chce nám pomáhať.

Hebr 4,14 - "Prenikol nebesia" pri svojom vystúpení do neba.