výhody registrácie

List Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Heb 3, 1-19

1 Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. 2 On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. 3 Ale on je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako dom. 4 Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, aby dosvedčil to, čo sa malo neskôr povedať. 6 Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom; a jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej. 7 Preto, ako hovorí Duch Svätý: „Dnes, keď počujete jeho hlas, 8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure, v deň pokúšania na púšti, 9 kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci videli moje skutky 10 štyridsať rokov. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi; tí veru nepoznali moje cesty. 11 Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“ 12 Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha, 13 ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to „dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. 14 Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca, 15 ako sa hovorí: „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure.“ 16 Kto sú to však tí, čo počuli a búrili sa? Vari nie všetci, čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta? 17 A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých, čo zhrešili, a ich telá popadali na púšti? 18 A ktorýmže prisahal, že nevojdú do jeho pokoja, ak nie tým, čo neuverili? 19 A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru.

Heb 3, 1-19

Verš 1
Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania.
Heb 4:14 - Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania.
Heb 6:20 - kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš, keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho.
Heb 8:1 - Hlavné z toho, čo hovoríme, je: Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach
Heb 9:11 - Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to jest nie z tohto stvoreného sveta,

Verš 2
On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome.
Nm 12:7 - No nie tak s mojím služobníkom, Mojžišom! On je v celom mojom dome najvernejší.

Verš 4
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
2Kor 5:17 - Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
Ef 2:10 - Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.

Verš 5
Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, aby dosvedčil to, čo sa malo neskôr povedať.
Dt 18:15 - Proroka, ako som ja, vzbudí ti Pán, tvoj Boh, z tvojho národa, z tvojich bratov; jeho počúvaj
Dt 18:18 - Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem.

Verš 6
Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom; a jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej.
1Kor 3:16 - Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?
1Kor 6:19 - A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?
2Kor 6:16 - A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.
1Pt 2:5 - a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
Rim 5:2 - Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu.

Verš 7
Preto, ako hovorí Duch Svätý: „Dnes, keď počujete jeho hlas,
Ž 95:7 - Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.
Heb 4:7 - znova určuje istý deň, „Dnes“, keď po toľkom čase hovorí v Dávidovi, ako sa už povedalo: „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.“

Verš 8
nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure, v deň pokúšania na púšti,
Ex 17:2 - A ľud doliehal na Mojžiša a vravel: „Daj nám vodu na pitie!“ Ale Mojžiš im odvetil: „Prečo sa vadíte so mnou a prečo pokúšate Pána?“

Verš 11
Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“
Nm 14:21 - Ale ako žijem a ako Pánova sláva napĺňa celú zem,
Dt 1:34 - Pán začul hlas vašich rečí a rozhorčený prisahal:

Verš 15
ako sa hovorí: „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure.“
Heb 3:7 - Preto, ako hovorí Duch Svätý: „Dnes, keď počujete jeho hlas,

Verš 17
A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých, čo zhrešili, a ich telá popadali na púšti?
Nm 14:36 - Mužovia, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu a ktorí po svojom návrate popudili celú pospolitosť na reptanie tým, že rozprávali o krajine nepravdy,
Ž 106:26 - Vtedy zdvihol ruku proti nim, že ich zničí na púšti.
1Kor 10:10 - Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.
Júd 1:5 - Preto vám chcem pripomenúť, hoci to vy všetko viete, že Pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny, no potom tých, čo neuverili, zahubil.

Verš 18
A ktorýmže prisahal, že nevojdú do jeho pokoja, ak nie tým, čo neuverili?
Dt 1:34 - Pán začul hlas vašich rečí a rozhorčený prisahal:

Hebr 3,1-6 - Kristus je viac ako Mojžiš. Dom, ktorý staval Mojžiš, bol ľud Starej zmluvy; staval ho ako služobník, nie ako Pán stavby (1 Kor 10, 4). Kristov dom je ľud Novej zmluvy (1 Pt 2, 5), ktorý stavia z ľudí Kristus, Boží Syn, ako Pán domu.

Hebr 3,7-11 - Porov. Ž 95, 8–11.

Hebr 3,8.15 - Svätopisec tu myslí na šomranie ľudu na púšti, keď nemali vodu, o čom sa hovorí v Ex 17, 7 a Nm 20, 1–13. Tým chce varovať čitateľov pred neverou a odpadlíctvom, aby neboli vylúčení z večnej blaženosti ako hriešni Izraeliti z vlastníctva zasľúbenej zeme.

Hebr 3,11 - "Nevojdú do môjho pokoja." t. j. do pokojného vlastnenia a užívania zasľúbenej krajiny, ktorá bola predobrazom večného pokoja a blaženosti.

Hebr 3,13 - "Dnes" trvá do slávneho Kristovho príchodu na konci vekov.

Hebr 3,14 - "Účastníkmi Krista," t. j. v krste sme boli úzko spojení s Kristom a stali sme sa jeho spoludedičmi večnej blaženosti.

Hebr 3,17 - Porov. Nm 14,29.