výhody registrácie

List Hebrejom

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

Heb 6, 1-20

1 Mekas o pervo sicharimos kai trobul te zhanas pa Kristo, ai zhas angle le Devlesa ande leski Vorba te haliaras mai mishto pa lesko chachimos. Tume vunzhe zhanen kai trobul te aven iertime pala tumare bezexa ai amboldenpe katar tumare bezexa, ai tume zhanen kai trobul te pachanpe ando Del. 2 Tume chi trobul mai sicharimos pa bolimos, ai pa o manush kai thon le vas pe aver manush, ai o zhuvindimos andal mule, ai e kris kai chi mai getolpe. 3 Zhas angle! Ai keras kadia te mekel amen O Del. 4 Chi zumavas te anas tu palpale ka Del mai iek data te haliaren e lashi viasta, kai zumadian le lashe dieli le rhaioske, ai premisardian chi partia katar le Swuntone Duxoske, 5 ai zhanen kai E Vorba le Devleski si lashi, ai haliaren pa le putieri la lumiake kai si te avel, 6 ai porme amboldenpe katar O Del. Tu nashtis te anes tut te keis mai iek data ke karfosardian O Shav le Devlesko kal trushul mai iek data, ke chi manglian les, ai keres anda leste lazhal, ai mares mui lestar angla le manushen. 7 Kadia si sar e phuv, dia breshind butivar pe phuv. 8 O Del kerel e phuv te bariol lashe fruti ai lashe legume, numa del chorhi char ferdi, nai kanchi. Avela vurhitsime ai pharhudia le iagasa. 9 Murhe vortacha, sar phenas kadala vorbi, zhanas kai si mai lashe dieli tumenge, kai avena tumenge kana tume aven skepime. 10 O Del sa data kerel so si vorta. Wo chi bustrel pa e buchi kai tume kerde te zhutin le shave le Devleske, ai e buchi kai tume keren akana te zhutin len. Chiri buchi sikavel chiri dragostia le Kristoski. 11 Ai mangas tume te sikaven e dragostia le kavrenge swako dies kai traiin pe phuv, zhando gor, te avela tume chi podarka. 12 Chi aven kandine. Numa keren sar won kai keren buchi la pachamasa ai rhavdasa, won premin so sas shinado lenge. 13 O Del shinadia le vorbi ka Abrahamos, Wo phendia le vorbi ando pesko anav ke nas aver kai sas mai baro. 14 Wo phendia leske. " Me swuntsava les butivar, ai dav les ek shav ai lestar avena but shave, le Zhiduvuria. 15 O Abraham azhukerdia ai O Del dia les so sas shinado leste. 16 Kana o manush shinavel vari so, wo akharel vari kon kai si mai baro lestar te avel, ai wo kerel les te kerel so wo shindia, vai te dosharel les te na kerel so wo shinadia. Ai chi mai phenen kanch. 17 Ai O Del shinadia vari so ka Abrham. Wo shinadia le vorbi ando pesko anav, O Del manglia te sikavel ka Abraham kai wo shoxar chi parhuvel leski vorba. 18 O Del dia amenge so Wo shinadia, ai Wo sikadia amenge kai Wo chi parhuvel leski vorba. O Del nashti xoxavel. Akana sa le manush kai zhan leste te aven skepime len zor, ke won zhanen kai O Del kerel so wo phendia. 19 Katse si ame ek pachamos pala amare duxuria kai lel ame ka leste (ka Del) palal le swuntone zanaveski le rhaioske. 20 O Jesus vunzhe gelo kotse. Wo si amaro Baro Rasha sa data, ai lashardia o drom le manushesko te zhal ka Del. Wo si sar Melchizedek.

Heb 6, 1-20

Verš 3
Zhas angle! Ai keras kadia te mekel amen O Del.
Sk 18:21 - ai lia pesko dies lasho lendar, ai phendia, "Trobul te zhav ka iek pachiv kai si ando Jerusalem, numa avava palpale tumende, te mangel O Del," ai gelotar andai Ephesus.
1Kor 4:19 - Numa sigo zhava tumende, te si voia le Devleski, ai zhanava so le puchile keren, ai na ferdi so won phenen.
Jak 4:15 - Ke trobul te mothon, "Te mangela O Del, traiisarasa, ai kerasa kadia, vai kerasa kodia.

Verš 4
Chi zumavas te anas tu palpale ka Del mai iek data te haliaren e lashi viasta, kai zumadian le lashe dieli le rhaioske, ai premisardian chi partia katar le Swuntone Duxoske,
Mt 12:31 - Anda kodia phenav tumenge: "Vari savo bezex vai kai den duma nasul le manush sai iertilpe; numa kon dela duma nasul pe Swunto Duxo shoxar chi avela iertime.
Heb 10:26 - Te mai keras o bezex mai iek data ai mai iek data kana premisardiam ai zhangliam o chachimos, nas chi iek podarka te lel amendar le bezexa.
1Jn 5:16 - Te dikhela vari kon peske phrales ke kerel iek bezex kai chi ingerel kai martia, trobul te rhugilpe ka Del, ai O Del dela traio kodole phrales, ai O Del dela o traio kodolen kai keren iek bezex kai chi ingerel kai martia, numa si iek bezex kai ingerel kai martia, ai chi mangav te rhugin tume anda kodo kai kerdia kado bezex.

Verš 10
O Del sa data kerel so si vorta. Wo chi bustrel pa e buchi kai tume kerde te zhutin le shave le Devleske, ai e buchi kai tume keren akana te zhutin len. Chiri buchi sikavel chiri dragostia le Kristoski.
Prís 14:31 -
Mt 10:42 - Ai te dela vare kon ek daxtai shudro pai kai iek anda kadala tsinorhe ke si murho disipluria. Me phenava tuke chachimos, chi xasarel pesko mishtimos."
Mt 25:40 - Ai o amperato phenela, "O chachimos phenav tumenge, so godi kerdian kodoleske kai si mai prosto anda murho phral, kerdian mange."
Mk 9:41 - Ke kon godi dela tu ek porharho le paieske te pel ande murho anav, ke tu san O Shav le Devlesko, chi xasarela lesko pochinimos."
Jn 13:20 - Chachimasa, chachimasa, phenav tumenge, kodo kai premila kodoles kai me tradem, premil man; ai kodo kai premil man, premil kodoles kai tradia man."

Verš 14
Wo phendia leske. " Me swuntsava les butivar, ai dav les ek shav ai lestar avena but shave, le Zhiduvuria.
Gn 12:3 -
Gn 17:4 -
Gn 22:16 -
Ž 105:9 -
Lk 1:73 - Ke O Del phendiasas le Abramoske kadala dieli kai sas mai anglal amendar.

Verš 16
Kana o manush shinavel vari so, wo akharel vari kon kai si mai baro lestar te avel, ai wo kerel les te kerel so wo shindia, vai te dosharel les te na kerel so wo shinadia. Ai chi mai phenen kanch.
Ex 22:11 -

Verš 20
O Jesus vunzhe gelo kotse. Wo si amaro Baro Rasha sa data, ai lashardia o drom le manushesko te zhal ka Del. Wo si sar Melchizedek.
Heb 3:1 - Murhe phral, O Del alosardia tume, ai tho che ginduria karing O Jesus, kai si o Apostle ai o Baro Rasha amaro pachamasko.
Heb 4:14 - Numa O Jesus O Shav le Devlesko si amaro Baro Rasha kai gelo ando rhaio te beshel le Devlesa, ai te zhutil amen te zhas ka Del. Shoxar chi aterdios te pachas ande leste.
Heb 8:1 - Akana e bari diela si kadia: si ame ek Baro Rasha kai lashardia o drom le manushenge te zhan ka Del. O Kristo si amaro Rasha kai si ando rhaio ai Wo beshel pe rik e chachi le Devlesko (o than le luvudimasko).
Heb 9:11 - Numa O Kristo avilo sar O Baro Rasha pala le lashe dieli kai wo shinadia amenge. Wo lashardia o drom le manushenge te zhan ka Del. Wo gelo andre e mai lashi tsera ando rhaio, nas kerdo le vastensa le manushenge ai nas ek partia kadia lumiaki.

Hebr 6,1 - "Z mŕtvych skutkov", t. j. hriechov.

Hebr 6,2 - "Učenie o krstoch". Nevie sa presne, o akých "krstoch" je reč. Azda ide o očistné obrady u Židov a pohanov? Alebo skôr o Jánov krst a kresťanský krst, prípadne o obrady kresťanského krstu?

Hebr 6,4 - "Osvietenie" je starokresťanský výraz na označenie krstu, ktorý osvecuje pokrsteného svetlom viery.

Hebr 6,4-8 - Morálne je nemožné (čiže veľmi ťažké), aby sa obrátili pravým pokáním tí, čo odpadli od viery po toľkých nebeských daroch. "Znova križujú Božieho Syna", lebo pokiaľ ide o nich, zapierajú Božieho Syna a odsudzujú ho na smrť, ako spravili Židia, a tak ho vystavujú posmechu.

Hebr 6,5 - Spoločenstvo kresťanov silno prežívalo sily nebeského sveta, vstupujúce do ich prítomného života.

Hebr 6,9-12 - Aby čitatelia nezmalomyseľneli tým, čo autor povedal vo v. 4–8, utešuje ich nádejou, že do- siahnu spásu.

Hebr 6,10 - "Posluhovali svätým," t. j. kresťanom.

Hebr 6,13 - Keď Boh pri svojich prisľúbeniach používa prísahu, to je len pre ľudí, aby im dal väčšiu istotu. A preto tak, ako splnil prísľub daný Abrahámovi (Gn 22, 16 n.), uskutoční aj našu nádej na večnú spásu, ak pevne zakotvíme v Ježišovi, ktorý je naším veľkňazom v nebeskej svätyni.

Hebr 6,19 - "Za oponu." Svätopisec používa obraz starozákonnej svätyne, kde svätyňa bola od Svätyne svätých oddelená oponou.