výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

Mt 1, 1-25

1 Eta so si ramome te zhangliolpe e vitsa le Jesus Kristoski, avilo katar o David kai avilo katar o Abraham. 2 O Abraham sas o dat le Isaakosko; O Isaak sas o dat le Jakovosko; o Jakov sas o dat le Judasko ai leske phralengo; 3 O Judah sas o dat le Pharesko ai le Zarahosko (lenge dei sas e Thamar); O Phares sas o dat le Esromosko; O Esrom sas o dat le Aramosko; 4 O Aram sas o dat le Aminadabosko; O Amindab sas o dat le Naassonosko; O Naasson sas o dat le Salmonosko; 5 O Salmon sas o dat le Boazosko (E Rachab sas leski dei); O Boaz sas o dat le Obedosko (Ruth sas leski dei); o Obed sas o dat le Jessesko; 6 O Jesse sas o dat le Davidosko, o amperato; 7 O David sas o dat le Solomonosko (leski dei sas e rhomni le Uriaseski); O Solomon sas o dat le Roboamosko; O Roboam sas o dat le Abiahosko; O Abia sas o dat le Asahosko; 8 O Asa sas o dat le Josaphatosko; O Josphat sas o dat le Joramosko; o Joram sas o dat le Oziasosko; 9 O Ozias sas o dat le Joathamosko; O Joatham sas o dat le Achazosko; O Achaz sas o dat le Ezekiasko; 10 O Ezekias sas o dat le Manassesko; O Manasses sas o dat le Amonosko; O Amon sas o dat le Josiasko; 11 O Josias sas o dat le Jechoniasko ai leske phralengo, pe vriama kai ningerde la narodos Israel ande Babylon. 12 Kana sas ande Babylon, O Jechonias sas o dat le Salathielosko; O Salathiel sas o dat le Zorobabelosko; 13 O Zorobabel sas o dat le Abuidosko; O Abiud sas o dat le Eliakimosko; O Eliamkim sas o dat le Azorosko; 14 O Azor sas o dat le Zadocobosko; O Zadoc sas o dat le Achimosko; O Achim sas o dat le Eliudosko; 15 O Eliud sas o dat le Eleazarosko; o Eleazar sas o dat le Matthanosko; O Matthan sas o dat le Jacobosko; 16 O Jacob sas o dat le Josephosko, o rhom la mariako, kastar arakhadilo biandilo o Jesus, kai akharen 'Kristo'. 17 Sa le vitsi de katar o Abraham zhi ka o David sas desh u shtar, de katar o David zhi ka e vriama kai sas ningerde ande Babylon sas desh u shtar vitsi, ai kotsar desh u shtar zhi kai arakhadilo o Kristo. 18 Eta sar arakhadilo o Jesus Kristo. E Maria leski dei sas tomnime ka Josef, numa mai anglal sar te traiin andek than, ashili phari katar e putiera le Swuntone Duxoski. 19 O Josef lako rhom sas chacho manush, ai chi manglias te kerel lake lazhav; manglia te mekel la chordanes. 20 Sar gindilaspe pa kodia, iek angelo le Devlesko avisailo leste ando suno, ai phendia leske, 'Josef, shav le Davidosko, Na dara te le la Maria sar chiri rhomni. Ke katar o Swunto Duxo ashili phari. 21 Arakhadiola lake Shav, ai desa les o anav Jesus, ke wo si kai skepila peska manushen katar lenge bezexa.' 22 Sa kodia kerdilia te pherdiol so phendiasas o Del katar o profeto. 23 'E shei e bari ashela phari ai arakhadilia lake iek Shav, ai akharena lesko anav Emmanuel,' (Kodia si 'O Del amensa'). 24 Kana o Josef wushtilo andai lindri, kerdias so phendias lesko o angelo le Devlesko, ai lias la Maria rhomni. 25 Numa chi traiisarde andek than zhi kai chi arakhadilo o Shav, ai dia les o anav Jesus.

Mt 1, 1-25

Verš 1
Eta so si ramome te zhangliolpe e vitsa le Jesus Kristoski, avilo katar o David kai avilo katar o Abraham.
Lk 1:31 - Si te aves phari ai avela tu iek shav kai desa les o anav Jesus.

Verš 2
O Abraham sas o dat le Isaakosko; O Isaak sas o dat le Jakovosko; o Jakov sas o dat le Judasko ai leske phralengo;
Gn 21:2 -
Gn 25:26 -
Gn 29:35 -

Verš 3
O Judah sas o dat le Pharesko ai le Zarahosko (lenge dei sas e Thamar); O Phares sas o dat le Esromosko; O Esrom sas o dat le Aramosko;
Gn 38:27 -
Gn 38:29 -
Rút 4:18 -
1Krn 2:5 -
Rút 4:19 -
1Krn 2:9 -

Verš 6
O Jesse sas o dat le Davidosko, o amperato;
Rút 4:22 -
1Sam 16:1 -
1Sam 17:12 -
1Krn 2:15 -
1Krn 12:18 -

Verš 7
O David sas o dat le Solomonosko (leski dei sas e rhomni le Uriaseski); O Solomon sas o dat le Roboamosko; O Roboam sas o dat le Abiahosko; O Abia sas o dat le Asahosko;
1Kr 11:43 -
1Krn 3:10 -

Verš 11
O Josias sas o dat le Jechoniasko ai leske phralengo, pe vriama kai ningerde la narodos Israel ande Babylon.
1Krn 3:16 -

Verš 12
Kana sas ande Babylon, O Jechonias sas o dat le Salathielosko; O Salathiel sas o dat le Zorobabelosko;
1Krn 3:17 -
Ezd 3:2 -

Verš 18
Eta sar arakhadilo o Jesus Kristo. E Maria leski dei sas tomnime ka Josef, numa mai anglal sar te traiin andek than, ashili phari katar e putiera le Swuntone Duxoski.
Lk 1:27 - Kai iek shei bari kai trobulas te ansurilpe ieke manushesa kai bushol Josef, wo sas andai vitsa le amperatoski o David, o anav kodola zhuvliako kay sas shei bari busholas Maria.
Lk 1:34 - E Maria phendia le angeloske, "Sar sai kerdiola so mothos mange, ke shei bari sim?"

Verš 21
Arakhadiola lake Shav, ai desa les o anav Jesus, ke wo si kai skepila peska manushen katar lenge bezexa.'
Lk 1:31 - Si te aves phari ai avela tu iek shav kai desa les o anav Jesus.
Sk 4:12 - Nai skepimos ande chi iek aver; ke nai ando cheri chi iek aver anav kai sas dino mashkar le manush, kai ame sai avas skepime.

Verš 23
'E shei e bari ashela phari ai arakhadilia lake iek Shav, ai akharena lesko anav Emmanuel,' (Kodia si 'O Del amensa').
Iz 7:14 -

Verš 25
Numa chi traiisarde andek than zhi kai chi arakhadilo o Shav, ai dia les o anav Jesus.
Lk 2:21 - Ek kurko pala kodia, kana e vriama avili te shinen lesko boriko, ai dine les o anav kai si Jesus, o anav kai phendiasas lenge o angelo te thon leske mai anglal sar te avel e Maria phari.

Mt 1,1-17 - Lk 3, 23–38.Rodokmeň Ježiša Krista ukazuje, že Pán Ježiš pochádza skutočne z Abrahámových potomkov (Gn 12, 3) a z Dávidovho rodu (2 Sam 7, 12–16) podľa prisľúbení daných Abrahámovi a Dávidovi.

Mt 1,1 - "Syn Dávidov" je obľúbené pomenovanie Mesiáša u prorokov; tento názov používali na označenie Mesiáša aj Židia. "Kristus" je grécke slovo; je to preklad hebrejského slova "Mesiáš", po slovensky "Pomazaný". Pomazaním olejom sa v Starom zákone ustanovovali a uvádzali do úradu králi, kňazi a proroci. Kristus je Kráľ, Veľkňaz a Prorok. Kristus, ako potomok Abrahámov a Dávidov, vystupuje v dejinách ako stredobod všetkého, čo Boh urobil pre spásu ľudského pokolenia. Až po Ježiša trvá príprava na spásu. Ježiš spásu uskutočňuje a s ním prichádza na svet prisľúbené Božie kráľovstvo.

Mt 1,2 - Tento rodokmeň symetricky vyjadruje tri obdobia dejín spásy a dejín vyvoleného národa: od Abraháma po Dávida, od Dávida po babylonské zajatie a od babylonského zajatia po Krista. Každé obdobie je zastúpené symetricky 14 rodmi, hoci ich v skutočnosti bolo oveľa viac. Preto »mal syna« tu nemusí znamenať vždy bezprostredného otca. V rodokmeni sa uvádzajú aj štyri ženy, z toho tri cudzinky, ktoré počali v nezákonitej situácii. Tým sa naznačuje, že Ježiš prišiel spasiť všetkých ľudí, Židov i pohanov.

Mt 1,11 - Odvádzanie Židov do babylonského zajatia sa začalo za Joakima (roku 605 pred Kristom) a bolo dokončené roku 587.

Mt 1,16 - Jozef sa nazýva manželom Márie, lebo podľa Božej vôle uzavrel s ňou manželský zväzok. Pravda, v manželstve zachovávali obaja ustavičné panenstvo, žili ako brat a sestra. Pretože medzi Jozefom a Máriou bolo uzavreté riadne manželstvo, Ježiš patril manželským právom nielen Panne Márii, ale aj Jozefovi. A to je dôvod, prečo rodokmeň, ktorý je vlastne Jozefovým rodokmeňom, mohol byť označený ako rodokmeň Ježiša Krista.

Mt 1,18 - Zasnúbenie u Židov bolo už pravým manželstvom. Len ešte "spolu nebývali" a až asi po roku manžel – snúbenec "prijal manželku" do svojho domu.

Mt 1,19 - Manžel u Židov mohol manželku prepustiť, ale musel jej dať priepustný list, v ktorom bola uvedená aj príčina prepustenia. Jozef nepomýšľal na takéto úradné prepustenie. Bol presvedčený o Máriinej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo.

Mt 1,23 - Iz 7, 14.

Mt 1,25 - Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala matkou Božieho Syna; preto neporušil jej panenstvo ani pred narodením ani po narodení Božieho Syna. To je učenie viery, o ktorom nemožno pochybovať. Výraz "ale nepoznal ju, kým neporodila syna," je hebraizmus a doslovný preklad latinského textu, ktorý podľa zmyslu treba chápať: A bez toho, že by s ňou nažíval, porodila syna. Ostatné časti evanjelia, ako aj tradícia Cirkvi predpokladajú ustavičné panenstvo Panny Márie. Hebraizmus »kým (až) neporodila« bol zaužívaný výraz východného človeka; vidno to aj z 2 Sam 6, 23: "Saulovej dcére Michol sa nenarodil syn až do dňa jej smrti." Spojka "až" ("kým") tu nepoukazuje na to, čo bude, ale na fakt, ktorý sa stal, alebo nestal.