výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

Mt 23, 1-39

1 Antunchi O Jesus phendia le narodoske ai peske disiplonge, 2 "Le Gramnoturia ai le Farizeanuria thodepe ando than le Mosesosko. 3 Keren so mothon ai sikaven tumen: numa na keren sar lende, ke won sikaven tumen numa chi keren so sikaven. 4 Thon pharipe pel dume le manushenge, numa won chi mangen te vazden ek nai. 5 Ai won so godi keren keren kashte te dikhen le manush pe lende. Phiraven E Vorba le Devleski pe pengo shero ai pengo vas, ai lunzharen le chukuria ka penge tsalia! 6 Ai drago lenge te beshen ka shero la skafidiako kal pachiva, ai le mai lashe skamina ande synagogue. 7 Ai drago lenge te den le dies lasho pel vulitsi, ai te mothon lenge le manush, "Rabbi" 8 "Na roden te akharen tume "Rabbi" ke iek si tumaro gazda, "O Kristo" ai tume san sa phral. 9 Na phenen kanikaske pe phuv "Murho Dat". Ke iek ferdi si tumaro Dat kodo kai si ando rhaio. 10 Na roden te akharen tume "Baro", ke iek si tumaro "Baro", "O Kristo". 11 "O mai baro mashkar tumende trobul te avel tumari sluga. 12 Kon godi bariarelape si te avel teliardo, ai kon godi mekelape tele si te avel vazdino. 13 "Nasul tumenge, Gramnoturia ai Farizeanuria! Tume manush kai ankerdion so chi san! Ke tume phandaven le manushenge, e amperetsia le rhaioski, tume chi zhan andre, ai chi meken te zhan andre kodola kai mangen te zhan andre! 14 Nasul tumenge, Gramnoturia ai Farizeanuria Tume manush kai ankerdion so chi san! Ke tume xan le phivliange khera, ai rhugin tume lungo rhugimos, te miazol ke lashe san! Anda kodia si te pherel mai phari kris pe tumende! 15 Nasul tumenge, Gramnoturia ai Farizeanuria! Tume manush kai ankerdion so chi san! Tume phiren pe swako rig la phuviake ai pe maria te nirin ai te parhuven iekes manushes; antunchi, keren anda leste duvar mai but shav iadosko sar tume! 16 "Nasul tumenge, tume korhe kai ningeren le korhen! Tume phenen, "Kon godi solaxala pe tamplo, kodia nai khanchi; numa kon godi solaxala po sumnakai kai si ande tamplo, kodo phanglo lo ka peske solax!" 17 Tume prosti ai korhe manush! So si mai baro, o sumnakai vai e tamplo kai swuntsol o sumnakai? 18 Ai kon godi solaxala po altari, kodia nai khanchi, numa kon godi solaxala pe soste si shinado po altari, phanglo lo ka peske solax. 19 Tume prosti ai korhe manush! So si mai baro, so si shinado po altari vai o altari kai swuntsol so si shinado po altari? 20 Kon godi solaxal po altari, solaxal po altari ai pe soste godi si po altari. 21 Ai kodo kai solaxal pe tamplo, solaxal vi pe tamplo ai po Del kai si ande tamplo. 22 Ai kodo kai solaxal po rhaio, solaxal vi po skamin le Devlesko ai po Del kai beshel pe leste. 23 "Nasul tumenge, Gramnoturia ai Farizeanuria! Tume manush kai ankerdion so chi san! Ke tume den desh anda iek shel e partia kai trobun te den andai mai tsinorhi diela, Mint, Dill, ai Cummin, numa chi keren so si mai baro ando zakono. So si vorta, Mila; ai Pachamos. 24 Tume korhe kai sikaven kavren! Tume arakhen tume kaste te na nakhaven tsintsari, numa e gemula nakhavel! 25 "Nasul tumenge, tume Gramnoturia ai Farizeanuria! Tume manush kai ankerdion so chi san! Ke tume vuzharen avrial e kuchi ai o tiari, numa andral san pherde chorimos, atsaimos ai keren so si tumenge mishto. 26 Tume korhe Farizeanuria! Vuzharen andral mai anglal e kuchi ai o tiari, kashte te avel vuzho vi avrial! 27 "Nasul tumenge, Gramnoturia ai Farizeanuria! Tume manush kai ankerdion so chi san! Tume san sar greposhevuria vusharade, ai kerde te miazon shukar avrial, numa andral pherde mule manushenge kokala ai so godi nai vuzho. 28 Sakadia vi tume avrial miazon vorta le manushenge, numa andral bezexale san ai chi san so keren te miazon. 29 "Nasul tumenge, Gramnoturia ai Farizeanuria! Tume manush kai ankerdion so chi san! Ke tume thon le murmunturia le profetonge, ai shukaren le greposhevuria manushenge kai sas chache; 30 ai phenen, "Te traiisardiamas andel diesa amare dadenge ai paponge, nas te mudaras le profeton sar kerde won. 31 Ke mothon kadia san marturis tumenge ke san shave kodolenge kai mudarde le profeton! 32 Tume geton so tumare dada thodepe de anda gor te keren! 33 Tume sap, tume vitsa sapenge! Sar skepina e kris kai tradela tume ando iado? 34 "Anda kodia tradav tumenge profeturia ai manush kai haliaren ai le manush kai sikaven; uni anda lende mudaren ai thona po trushul, avren si te maren bichonsa ande tumare synagoguria, ai chinuina le foro forestar. 35 Kadia si te perel e dosh pe tumende pala sa o rat shordo ande lumia chache manushengo, de katar o rat le Abelosko o chacho, zhi ka rat le Zachariahosko, o shav le Barachiasesko, kai tume mudardian mashkar e tamplo ai o altari. 36 O chachimos me mothav tumenge, sa e dosh si te perel pe kadia vitsa!" 37 "Jerusalem! Jerusalem! Kai mudaren le profeton ai kai shuden baxensa ande kodola kai si tumenge tradine! Sodivar manglem te chidav che shaven, sar ek kaini kai chidel peske puion tela peske paka numa chi manglian. 38 Eta so ashshilo tume tumari tamplo pusto. 39 Me mothav tumenge, chi mai dikhena ma zhi pon chi mothona, Raduime kodo kai avel ando anav le Devlesko."

Mt 23, 1-39





Verš 2
"Le Gramnoturia ai le Farizeanuria thodepe ando than le Mosesosko.
Neh 8:4 -

Verš 3
Keren so mothon ai sikaven tumen: numa na keren sar lende, ke won sikaven tumen numa chi keren so sikaven.
Dt 17:19 -
Mal 2:6 -
Rim 2:19 - tu gindis ke sai sikaves o drom le korhenge, ai sai aves iek vediara kodolenge kai si ando tuniariko,

Verš 4
Thon pharipe pel dume le manushenge, numa won chi mangen te vazden ek nai.
Iz 10:1 -
Lk 11:46 - Ai O Jesus phendia, "Nasul tumenge ablakaturia! Ke thon but chino po narodo te ankeren tume chi tumare naiesa chi ankeren.
Sk 15:10 - Akana sostar zumaven le Devles, te thon ek pharimos pe le disiplon, kai chi amare dada ai chi ame nashti rhevdisardiam.

Verš 5
Ai won so godi keren keren kashte te dikhen le manush pe lende. Phiraven E Vorba le Devleski pe pengo shero ai pengo vas, ai lunzharen le chukuria ka penge tsalia!
Mt 6:5 - "Kana rhugin tume, na aven sar kodola manush kai ankerdion so nai ke lengedrago te rhuginpe ande punrhende andel synagoguuria, ai andel koltsuria le dromenge, kashte te dikhen le le manush. Me phenav tumenge chachimasa! Vuzhe line pengo mishtimos.
Dt 6:8 -
Dt 22:12 -

Verš 6
Ai drago lenge te beshen ka shero la skafidiako kal pachiva, ai le mai lashe skamina ande synagogue.
Mk 12:38 - Sar O Jesus sicharelas le, phendia lenge, "Arakhen tume katar le Gramnoturia, ke lenge drago te phiravenpe andel raxamia lunzhi, ai mangen savorhe te den le lasho dies pel wulitsi.
Lk 11:43 - "Nasul tumenge, Farizeanuria! Ke drago tumenge te beshen anglal pel skamina ande synagoguria, ai te phenen droboi tu le manushenge ande bazari.
Lk 20:46 - Arakhen tume katar le Gramnoturia, kai si lenge drago te phiravenpe andel rhochi lunzhe, ai den le manush lasho dies pel droma, ai roden la mai lashe skamina ande synagogue, ai drago lenge te beshen ka shero la skafidiako kal pachiva.

Verš 7
Ai drago lenge te den le dies lasho pel vulitsi, ai te mothon lenge le manush, "Rabbi"
Jak 3:1 - Murhe phral, chi trobul te avel but narodo mashkar tumende kai sicharel, ke zhanen ke ame kai sicharas avasa dine pe kris mai zurales ke sar le kolaver.

Verš 9
Na phenen kanikaske pe phuv "Murho Dat". Ke iek ferdi si tumaro Dat kodo kai si ando rhaio.
Mal 1:6 -

Verš 11
"O mai baro mashkar tumende trobul te avel tumari sluga.
Mt 20:26 - Nai kadia mashkar tumende, numa savo godi mangel te avel baro mashkar tumende, avela tumaro podaitori.

Verš 12
Kon godi bariarelape si te avel teliardo, ai kon godi mekelape tele si te avel vazdino.
Jób 22:29 -
Prís 29:23 -
Lk 14:11 - Ke kon godi vazdelpe avela meklo tele; ai kon godi mekelape tele avela vazdino opre."
Lk 18:14 - Phenav tumenge, "Kado manush gelo peste khere iertime mai sigo ke sar o kolaver; ke kon godi vazdelape avela meklo tele; ai kodo kai mekelape tele avela vazdino."
Jak 4:6 - Numa O Del del ame iek mai baro lashimos, ke E Vorba le Devleski mothol, "Ke le Devleske nai drago le manush kai si barimatange, numa drago leske le manush kai nai barimatange."
Jak 4:10 - Meken tume tele angla Kristo, ai wo vazdela tume opre.
1Pt 5:5 - Ai tume le mai terne, keren so mothon tumenge le mai phure. Ai akana phenav savorhenge te aven milosa te zhutin iek kavres, ke E Vorba le Devleski mothol, "Ke O Del chi zhutil le manushen kai si barimatange, numa zhutil kodolen kai nai barimatange."

Verš 13
"Nasul tumenge, Gramnoturia ai Farizeanuria! Tume manush kai ankerdion so chi san! Ke tume phandaven le manushenge, e amperetsia le rhaioski, tume chi zhan andre, ai chi meken te zhan andre kodola kai mangen te zhan andre!
Lk 11:52 - "Nasul tumenge ablakaturia! Ke lian e chaia kai phutrelas o vudar la gojako; chi dian andre tume, ai aterdiardian kodolen kai mangenas."

Verš 14
Nasul tumenge, Gramnoturia ai Farizeanuria Tume manush kai ankerdion so chi san! Ke tume xan le phivliange khera, ai rhugin tume lungo rhugimos, te miazol ke lashe san! Anda kodia si te pherel mai phari kris pe tumende!
Mk 12:40 - Ai won len khera le phivlia, ai te na dichol lenge nasulimos but, pe lende avela kris mai bari.
Lk 20:47 - Ke tume xan le phivliange khera, ai rhugin tume lungo rhugimos te miazol ke lashe san: anda kodia si te perel mai phari kris pe tumende."
2Tim 3:6 - Ai uni anda lende den andel khera, ai thon zor pel zhuvlia le kovlia le bezexalia kai si le andel ginduria dieli bi malade,
Tít 1:11 - Trobul te phanaven lenge muia, ke won rimon bute familian, ai sicharen so chi trobul, te nirin love le chorimasa.

Verš 19
Tume prosti ai korhe manush! So si mai baro, so si shinado po altari vai o altari kai swuntsol so si shinado po altari?
Ex 29:37 -

Verš 21
Ai kodo kai solaxal pe tamplo, solaxal vi pe tamplo ai po Del kai si ande tamplo.
1Kr 8:13 -
2Krn 6:1 -

Verš 22
Ai kodo kai solaxal po rhaio, solaxal vi po skamin le Devlesko ai po Del kai beshel pe leste.
2Krn 6:33 -
Iz 66:1 -
Mt 5:34 - Numa me phenav tumenge: te na solaxan vov si, chi po rhaio, ke kotse si o skamin le Devlesko;
Sk 7:49 - O rhaio si murhi amperetsia ai e phuv si kai phirav savestar kher kerena mange? Mothol O Del. Vai kai avela o than kai hodiniva?

Verš 23
"Nasul tumenge, Gramnoturia ai Farizeanuria! Tume manush kai ankerdion so chi san! Ke tume den desh anda iek shel e partia kai trobun te den andai mai tsinorhi diela, Mint, Dill, ai Cummin, numa chi keren so si mai baro ando zakono. So si vorta, Mila; ai Pachamos.
Lk 11:42 - "Nasul tumenge, Farizeanuria! Ke tume den ka Del desh anda ek shel e partia kai trobun te den andai mai tsinorhi dieli Mint, Rue, ai Herb, numa chi keren so si mai baro ando zakono, so si vorta, mila ai pachamos.
1Sam 15:22 -
Oz 6:6 -
Mi 6:8 -
Mt 9:13 - Zhan ai sichon te haliaren, me mangav mila te den iekavres, ai na sakrifis, ke chi avilem te akharav kodolen kai gindinpe vorta angla Del, numa le bezexalen."
Mt 12:7 - Numa te haliardianas so si o divano, 'Mila me mangav te den, ai na sakrifis.' Antunchi chi doshardianas kodolen kai nai doshale.

Verš 25
"Nasul tumenge, tume Gramnoturia ai Farizeanuria! Tume manush kai ankerdion so chi san! Ke tume vuzharen avrial e kuchi ai o tiari, numa andral san pherde chorimos, atsaimos ai keren so si tumenge mishto.
Lk 11:39 - Numa o Devla phendia leske, "Tume Farizeanuria xalaven e kuchi ai o tiari avrial, numa andral tume san pherdo nasulimasko ai chorimasko.

Verš 26
Tume korhe Farizeanuria! Vuzharen andral mai anglal e kuchi ai o tiari, kashte te avel vuzho vi avrial!
Tít 1:15 - Swako fielo vuzho le manushenge kai si vuzhe; numa kanchi nai vuzho kodolenge kai nai vuzhe ai kai chi pachanpe, ke lenge goji ai lenge ginduria nai vuzhe.

Verš 27
"Nasul tumenge, Gramnoturia ai Farizeanuria! Tume manush kai ankerdion so chi san! Tume san sar greposhevuria vusharade, ai kerde te miazon shukar avrial, numa andral pherde mule manushenge kokala ai so godi nai vuzho.
Sk 23:3 - Antunchi o Pavlo phendia leske, "O Del marela tu, tu baro zido parniardo! Tu beshes tele katse te des ma pe kris pala zakono, numa tu chi keres sar si o zakono ke des ordina te maren ma?"

Verš 29
"Nasul tumenge, Gramnoturia ai Farizeanuria! Tume manush kai ankerdion so chi san! Ke tume thon le murmunturia le profetonge, ai shukaren le greposhevuria manushenge kai sas chache;
Lk 11:47 - Nasul tumenge! Ke tume thon le mumunturia le profetonge, kai tumare dada mudarde.

Verš 31
Ke mothon kadia san marturis tumenge ke san shave kodolenge kai mudarde le profeton!
Sk 7:51 - Tume manushale kai chi pachan o mui ai kai tumaro ilo ai tumare khan phandade le ka glaso le Devlesko, ai chi meken O Swunto Duxo te del ande tumaro ilo, vi tume sar tumare dadasa.
1Sol 2:15 - Won kai mudarde le Jesus Kristos ai le profeton, ai kai chinuisarde amen, won chi traiin sar mangel O Del ai won si duzhmaia sa le manushenge.

Verš 33
Tume sap, tume vitsa sapenge! Sar skepina e kris kai tradela tume ando iado?
Mt 3:7 - Kana o Iovano dikhlia ke but Farizeanuria ai Saduseanuria avile leste te bolenpe, phendia lenge, "Tume vitsa sapeski, kon phendias tumenge ke sai skepin katar e xoli le Devleski kai si te avel?

Verš 34
"Anda kodia tradav tumenge profeturia ai manush kai haliaren ai le manush kai sikaven; uni anda lende mudaren ai thona po trushul, avren si te maren bichonsa ande tumare synagoguria, ai chinuina le foro forestar.
Lk 11:49 - "Anda kodia, e goji le Devleski phendia, 'Tradava lenge profeturia ai Apostles, ai mudarena unen ai chinuin avren.'
Mt 10:16 - Dikhen! Me tradav tume sar bakriorhe mashkar le ruv. Aven gojaver ai arakhen tume sar le sap, ai aven domolo sar le gulumburia.
Lk 10:3 - Zhan! Tradav tume sar bakriorhe mashkar le ruv.
Jn 16:2 - Won shudena tume avri andal Synagoguria: ai vi avela e vriama, kai kon godi mudarela tume gindila ke kerel vorta angla Del.
Sk 7:52 - Savo andal profeturia si kai tumare dada chinuisarde le ai marde le? Mudarde kodolen kai mothonas mai anglal ke si te avel O Swunto kodo kai bichindian les ai mudardian les;
Mt 10:17 - Arakhen tume katar le manush, ke angerena tumen pe kris, ai marena tumen bichonsa ande penge synagoguria.
Sk 5:40 - Ai vi won haliarde sar leste; ai akharde le apostluria, ai marde le, ai phende lenge te na mai den duma ando anav le Jesusosko, ai porme mekle le.

Verš 35
Kadia si te perel e dosh pe tumende pala sa o rat shordo ande lumia chache manushengo, de katar o rat le Abelosko o chacho, zhi ka rat le Zachariahosko, o shav le Barachiasesko, kai tume mudardian mashkar e tamplo ai o altari.
Gn 4:8 -
Heb 11:4 - Pala pachamos o Abel kerdia vorta angla Del ai andia ek podarka, ek sakrifis ka Del kai sas mai mishto sar le Cainosko. Plachaiales O Del. O Del premisardia o Abel ai premisardia leski podarki. O Abel mulo, numa pala lesko pachamos wo del duma amende vi adies.
2Krn 24:21 -

Verš 37
"Jerusalem! Jerusalem! Kai mudaren le profeton ai kai shuden baxensa ande kodola kai si tumenge tradine! Sodivar manglem te chidav che shaven, sar ek kaini kai chidel peske puion tela peske paka numa chi manglian.
Lk 13:34 - Jerusalem! Jerusalem! Kai mudaren le profeton, ai kai shuden baxensa kodola kai si tumenge tradine! Sodivar manglem te chidav che shaven, sar ek kaini kai chidel peske puion tela peske phaka. Numa tume chi manglian.
Mt 21:35 - Numa kudula kai bariarenas pe rez line leske slugen ai marde iekes, iekes mudarde, ai ande iek shude baxensa. Magdata tradia avre slugen, kadia data tradias mai but ai kerde lenge sakadia.
Ž 17:8 -
Ž 91:4 -

Verš 38
Eta so ashshilo tume tumari tamplo pusto.
Ž 69:25 -
Iz 1:7 -
Jer 7:34 -
Mi 3:12 -
Sk 1:20 - Ke te si ramome andel Psalms, te kerdiol lesko kher sar iek pusta, ai "Te na beshel khonik ande kodo kher; ai aver manush te lel lesko than te kerel buchi."

Verš 39
Me mothav tumenge, chi mai dikhena ma zhi pon chi mothona, Raduime kodo kai avel ando anav le Devlesko."
Ž 118:26 -

Mt 23,1-12 - Mk 12, 38–40; Lk 20, 45–47.

Mt 23,4 - Židovskí zákonníci patrili väčšinou do strany farizejov. Keďže sa vydávali za opatrovníkov ústneho podania (porov. Mt 15, 2), vymýšľali rozličné predpisy, ktoré sa vzťahovali na všetky životné situácie až do najmenších podrobností. Množstvo podrobných predpisov znamenalo temer neznesiteľné a nesplniteľné bremeno, ktoré ustavične prekážalo ľuďom povzniesť sa k Bohu.

Mt 23,5 - Modlitebné remienky (tefillín, gr. fylaktéria) mali na konci pripevnené malé kožené schránky v tvare kocky, v ktorých boli pergamenové prúžky, popísané výrokmi Písma. Pri rannej modlitbe viazali si ich na čelo a na ľavé rameno naproti srdcu, čo malo naznačovať, že pamätajú na Zákon, a preto srdce i myseľ majú obrátené k Bohu (Ex 13, 9. 16; Dt 6, 4–9; 11, 13–21). Zákonníci a farizeji nosili veľmi široké modlitebné remienky, aby každému bolo na prvý pohľad zrejmé, že práve oni si veľmi vážia Zákon.Podľa iného predpisu (Nm 15, 38–39 a Dt 22, 12) zasa nosili strapce na štyroch rohoch plášťa, aby si pri pohľade na ne spomenuli, že sú príslušníkmi vyvoleného národa, ktorý dostal od Boha Zákon. Všetko to farizeji a zákonníci využívali, aby dali svetu najavo svoju veľkú horlivosť za Zákon.

Mt 23,13-36 - Lk 11, 39–52.

Mt 23,14 - Tento verš je interpolácia z Mk 12, 40 a Lk 20, 47. V niektorých rukopisoch sa nachádza v tomto znení: "Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd." Neovulgáta ho vynecháva.

Mt 23,23 - Zákon žiadal dávať desiatky len z obilia, vína a ovocia (Lv 27, 30; Dt 14, 22). Oni však dávali aj z iných rastlín, aby sa zdali zbožnejšími.

Mt 23,25 - Všetko, čím napĺňajú svoje misy, nadobudli väčšinou svojou hrabivosťou, ba aj lúpežou.

Mt 23,27 - Podľa Nm 19, 16 uvalil na seba poškvrnu, kto sa dotkol hrobu alebo mŕtvoly. Aby teda boli hroby každému zjavné, bielili ich vápnom pred veľkonočnými sviatkami.

Mt 23,37-39 - Lk 13, 34–35.Židia odmietli Ježiša a jeho učenie, preto neujdú trestu. Ich hlavné mesto, ktoré bolo oporou ich pýchy a namyslenosti, bude kruto zničené. Ani Ježiš sa im viac neukáže. Príde, až keď sa Židia obrátia (Rim 11, 25–32) a budú ho vítať slovami: "Požehnaný…" (Ž 118, 26).