výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

Mt 2, 1-23

1 O Jesus arakhadilo ando Bethlehem ande Judea. Pe kodia vriama o Herod sas o amperato. 2 Antunchi le manush kai jinenas le chererhaia avile anda Easto, ai aresle ande Jerusalem. Ai phushle, "Kai kodo kai arakhadilo o Amperato le Zhidovongo? Ame dikhliam leski cherarhai ando Easto, ai aviliam te preznais ai te luvudis les." 3 Kana o amperato Herod ashundya pa kadia, darailo zurales, ai chi le manush kai sas ando Jerusalem lesa. 4 Chidia andek than sa le bare rasha, ai le manush kai ramon o zakono, ai phushlia le, "Kai trobulas te arakhadilo o Kristo?" Won phende leske, 5 "Ando Bethlehem ande Judea. Ke kadia si so ramosardia o profeto, 6 Ai tu Bethlehem, phuv anda Judea, chi san e mai tsigni andal gazdi andai Judea; ke tutar avela iek gazda kai avela o pastuxo murho narodoske Israel.'" 7 Porme o Herod chordanes akhardia le manushen kai jinenas le chererhaia, ai phushlia lendar e vorta vriama kai sikadili e chererhai. 8 Wo tradia len ande Bethlehem ai phendia lenge, "Zhan ai roden mishto la glata; ai kana arakhena les, phenena i mange, te zhav vi me te preznaiv ai te luvudiv les." 9 Kana ashunde ka o amperato, geletar. Ai e chererhai kai dikhlesas ando Easto, zhalas anglal lende, zhi pon aresle po than kai sas e glata. 10 Kana dikhle e chererhai, raduisaile zurales. 11 Kana aresle ando kher, dikhle la glata peska dasa e Maria. Thode pe ande changende ai preznaisarde ai luvudisarde les, porme phuterde penge gone, ai dine les podarki: sumnakai, frankincense ai mirrh. 12 O Del phendia lenge ando suno te na zhan palpale ka Herod; anda kodia gele pa kaver drom te zhan palpale ande pengo them. 13 Kana geletar le manush kai jinenas le chererhaia, iek angelo le Devlesko avisailo ka Josef ando suno, ai phendia leske, "Wushti opre, le la glata ai leska da, ai zhatar ande Egypt, besh kotse zhi kai phenava tuke te aves palpale, ke o Herod si te rodel la glata te mudarel les." 14 O Josef wushtilo, lia la glata ai leska da, ai geletar e riate ande Egypt. 15 Beshle kotse zhi kai mulo o Herod. Te kerdiol so phendiasas o Del katar o profeto. "Akhardem murhe Shaves avri andai Egypt." 16 Kana o Herod haliardia ke le manush kai jinenas le chererhaia athade les, xolialo zurales. Ai tradia te mudaren sa le shavorhen kai sas ando Bethlehem ai vi avrial kai sas dui bershenge ai mai terne, pala e vriama kai sichilosas katar le manush kai jinen le chrerhaia. 17 Antunchi pherdilo so phendiasas o profeto Jeremiah. 18 "Iek glaso ashundilo ande Rama, roimos ai huhuimos. E Rachel rovelas peske shaven; ai chi manglias te pochin la, ke lake glate na mas. 19 Kana o Herod mulo, ek angelo le Devlesko avisailo ando suno ka Josef ande Egypt, 20 ai phendia leske, "Wushti opre, le la glata ai leska da, ai zha palpale ande Israel, ke kodola kai rodenas te mudaren la glata mule." 21 O Josef wushtilo, lia la glata ai leska da ai gele ande Israel. 22 Numa kana ashundias ke o Archelaus ashilo amperato ande Juda ando than pesko dadesko o Herod, darailo te zhal kotse. Ai ke phendosas leske ando suno katar o Del gelo ande Galilee; 23 Gelo te beshel ando foro Nazareth, te pherdiol so sas phendo katar le profeturia,, ke si te akharen les Nazarene.

Mt 2, 1-23

Verš 1
O Jesus arakhadilo ando Bethlehem ande Judea. Pe kodia vriama o Herod sas o amperato.
Lk 2:4 - O Josef gelotar anda kado foro Nazareth kai sas ande Galilee te zhal ande Judea, andek foro kai busholas Bethlehem, kai kerdilo o amperato David. Ke wo sas andai vitsa le Davidoski.

Verš 18
"Iek glaso ashundilo ande Rama, roimos ai huhuimos. E Rachel rovelas peske shaven; ai chi manglias te pochin la, ke lake glate na mas.
Jer 31:15 -

Verš 23
Gelo te beshel ando foro Nazareth, te pherdiol so sas phendo katar le profeturia,, ke si te akharen les Nazarene.
Iz 11:1 -
Iz 60:21 -
Za 6:12 -

Verš 6
Ai tu Bethlehem, phuv anda Judea, chi san e mai tsigni andal gazdi andai Judea; ke tutar avela iek gazda kai avela o pastuxo murho narodoske Israel.'"
Mi 5:2 -
Jn 7:42 - Pate o ramomos chi phendia, ke O Kristo si te avel ande vitsa le Davidoski, ai anda foro kai bushol Bethlehem, kai beshlo o David?"

Verš 15
Beshle kotse zhi kai mulo o Herod. Te kerdiol so phendiasas o Del katar o profeto. "Akhardem murhe Shaves avri andai Egypt."
Oz 11:1 -

Mt 2,1 - Náš kresťanský letopočet (aera Dionysia) kladie Ježišovo narodenie o niekoľko rokov neskôr, ako sa Ježiš skutočne narodil. Narodil sa totiž ešte za kráľa Herodesa Veľkého a ten kraľoval nad Judeou, Idumeou a Samáriou od roku 37 do roku 4 pred Kr. Zomrel krátko pred Veľkou nocou (začiatkom apríla) roku 4 pred Kr. v Jerichu, kde strávil zimu ťažko chorý. Ježiš sa teda narodil ešte pred rokom 6 alebo 7 pred kresťanským letopočtom. Chybu v počítaní urobil mních Dionýzius v 6. storočí.

Mt 2,2 - Mudrci sa v gréckom texte volajú »mágoi« (mágovia). Pomenovanie označuje perzských kňazov, ktorí pre svoju učenosť boli aj kráľovskými poradcami. Zaoberali sa prírodovedou, najmä hvezdárstvom a veštením z polohy hviezd. Božia prozreteľnosť ich zjavom nezvyčajnej hviezdy priviedla k nohám novonarodeného Kráľa a Spasiteľa. Nevedno, koľko ich bolo. Z počtu darov sa usudzuje, že boli traja.

Mt 2,6 - Mich 5, 1.

Mt 2,15 - Oz 11, 1.

Mt 2,18 - Jer 31, 15.Ráchel mala iba dvoch synov: Jozefa a Benjamína. Tu akoby zastupovala matky vyvoleného národa, ktoré žalostne nariekajú, keď ich synov odvádzali do krutého zajatia. Tomuto náreku boli podobné výkriky betlehemských matiek, keď im vraždili ich synov. Ráchel bola pochovaná vedľa cesty vedúcej do Betlehema.

Mt 2,23 - Toto upozornenie na prorocké slovo sa zakladá pravdepodobne na podobnosti slov Nazaret (i Nazara) a »nezer«. »Nezer« sa vyskytuje u proroka Izaiáša (11, 1) a znamená ratolesť, ktorá vyrastie z koreňa rodu Jesseho. Tento »výhonok« alebo »ratolesť« označuje Mesiáša. Aj meno Nazaret pochádza z toho istého koreňa.