výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

Mt 8, 1-33

1 Kana O Jesus avilo tele pai plaiing, but narodo lias pe pala leste. 2 Ai antunchi avilo ek naswalo kai sas les leprosi, thodiape ande changende angla leste ai phendia leske, "Gazda, tu te mangesa sai vuzhares ma." 3 O Jesus anzardias o vas, thodia o vas pe leste, ai phendia, "Mangav, av vuzho!" Ai strazo vuzhilo andai leprosi. 4 Porme O Jesus phendia leske, "Arakh tu! Te na phenes kanikaske, numa zha sikadio kal rasha; ai de e podarka kai phendia o Moses te den, kashte te zhanen." 5 Sar avilo O Jesus ando Capernaum, ek kapitano andal Romanuria avilo leste ai manglia lesko zhutimos: ai phendia, "Gazda, murho sluga pashliol khere, bandilo ai chinuil zurales. 7 O Jesus phendia leske, "Avav te sastiarav les." 8 Numa o kapitano phendias leske, "Gazda, chi sim dosta de lasho te aves ande murho kher. Numa phen e vorba, ai murho sluga avela sasto. 9 Ke vi me si aver bare pe mande, ai telal murho vas si ketani. Phenav iekeske 'Zha! ai zhal; phenav avreske 'Aidi!' ai avel; ai phenav murha slugake, 'Ker kacha!' ai kerel." 10 Kana O Jesus ashundia, chudisailo, ai phendia kodolenge kai lenaspe pala leste. "O chachimos phenav tumenge, chi arakhlem kanikaste ande Israel kasavo pachamos. 11 Phenav tumenge, ke but avena anda Easto ai anda Westo, ai beshena kai skafidi le Abrahamoski, le Isakoski ai le Jakovoski ande amperetsia le rhaioski. 12 Numa le shave la amperetsiake avena shudine avri ando tuniariko, kotse kai roven ai kai chiden dandendar. 13 Porme O Jesus phendia le kapitanoske, "Zha, ke kerdiol tuke sar pachaian." Ai kodo chaso o sluga sastilo. 14 Kana O Jesus gelo ka Petri ando kher, dikhlia leska sakra pashliolas, ke phabolas. 15 Azbadia lako vas, ai o zharo meklia la; wushtili ai podaisardia les. 16 Kana peli e riat, andine ka Jesus buten kai sas beng ande lende. Wo gonisardia anda lende duxuria la vorbasa, ai sastiardia sa le naswalen. 17 Kashte te pherdiol so sas phendo katar o profeto, o Esaia, "Wo lia amare nasulimata, ai lias pe peste amare naswalimata." 18 Kana O Jesus dikhlia le narodos pe swako rig pestar, phendia te nakhen inchal pe kolaver rig le paieske. 19 Iek Gramnoto avilo leste, ai phendia leske, "Gazda, zhav pala tute kai godi zhasa." 20 O Jesus phendia leske, "Le foxes (miazol le ruv) si le gropi, ai le chiriklia si le kuiburia, numa O Shav le Manushesko nai les than te thol pesko shero." 21 Aver iek anda leske disipluria phendia leske, "Gazda, mek zhav mai anglal te gropov murhe dades." 22 O Jesus phendia leske, "Av tu pala mande, ai mek le mulen, te gropon penge mulen." 23 Antunchi O Jesus anklisto ando chuno, ai leske disipluria lesa. 24 Bari barval avili pe maria, ta le talazuria vusharavenas o chuno. Numa O Jesus sovelas. 25 Leske disipluria gele leste, wushtiade les ai phende leske, "Gazda, skepisar amen, ke xaiimaske sam!" 26 O Jesus phendia lenge, "Che xantsi pachamos si tume! Sostar daran kadia zurales?" Wushtilo ai dia mui pe barval ai pe maria, ai kerdili bari hodina. 27 Savorhe chudisaile ai phende, "Che fielo manush kado, vi e barval ai e maria pachan lesko mui! 28 Kana O Jesus areslo pe kaver rig le paieske ando them kai bushol Gadarenes, dui manush kai sas but beng ande lende ankliste avri andal kaplitsi, ai avile karing leste. Kodola manush sas kadia de nasul te khonik nashti nakhenas pa kodo drom. 29 Denas mui, "So manges amendar, Jesus, Shav le Devlesko? So avilian katse te chinuis ame mai anglal sar e vriama?" 30 Nas dur lendar but bale kai xanas. 31 Le beng rhugisaile ka Jesus, phende, "Te gonisa ame avri, trade ame andel bale. 32 O Jesus phendia lenge, 'Zhan'. Ankliste avri ai gele andel bale. Ai sa le bale shudepe pai xar ande maria ai tasule ando pai. 33 Le manush kai lenas sama katar le bale nashle, gele ando foro, ai phende sa so kerdilia le bengailensa. 34 Antunchi sa o narodo anda foro avile ka Jesus; kana dikhle les, rhugisaile leste te zhaltar anda lengo them.

Mt 8, 1-33

Verš 2
Ai antunchi avilo ek naswalo kai sas les leprosi, thodiape ande changende angla leste ai phendia leske, "Gazda, tu te mangesa sai vuzhares ma."
Mk 1:40 - Iek lepra avilo ka Jesus, thodiape ande changende angla leste, ai phendia leske, "Tu te mangesa, sai vuzhares ma."
Lk 5:12 - Kana O Jesus sas andek foro avilo iek manush kai sas pherdo lepra, kana dikhlia O Jesus shudiape angla leste le mosa pe phuv, ai rhugisailo leste ai phendia, "Gazda, te mangesa sai sastiares ma!"

Verš 4
Porme O Jesus phendia leske, "Arakh tu! Te na phenes kanikaske, numa zha sikadio kal rasha; ai de e podarka kai phendia o Moses te den, kashte te zhanen."
Lk 5:14 - O Jesus dia les trad "Na phen kanikaste so kerdem tuke, numa zhas sikav le rashange sar san, ai mudar la bakrorha kai o Moses dia sas ordina te sikaves savorhenge ke san sasto.
Lv 13:2 -
Lv 14:2 -

Verš 5
Sar avilo O Jesus ando Capernaum, ek kapitano andal Romanuria avilo leste ai manglia lesko zhutimos: ai phendia, "Gazda, murho sluga pashliol khere, bandilo ai chinuil zurales.
Lk 7:1 - Kana O Jesus getosardia sa pesko divano angla narodo, gelo ando Capernaum.

Verš 8
Numa o kapitano phendias leske, "Gazda, chi sim dosta de lasho te aves ande murho kher. Numa phen e vorba, ai murho sluga avela sasto.
Ž 107:20 -

Verš 11
Phenav tumenge, ke but avena anda Easto ai anda Westo, ai beshena kai skafidi le Abrahamoski, le Isakoski ai le Jakovoski ande amperetsia le rhaioski.
Lk 13:29 - Avena andai Easto, ai andai Westo, ai andai Norto, ai andai Southo ai thonpe kai skafidi ande amperetsia le Devleski.

Verš 12
Numa le shave la amperetsiake avena shudine avri ando tuniariko, kotse kai roven ai kai chiden dandendar.
Mt 21:43 - Anda kodia phenav tumenge, "E amperetsia le Devleski avela lini tumendar, ai avela dini kai iek them kai avela laki fruta lendar.
Mt 13:42 - Shudena le ando bov kai si dino iag, kotse rovena ai chidena dandendar.
Mt 22:13 - Antunchi o amperato phendias le slugenge, "Phanden leske vas ai leske punrhe, ai shuden les avri ando tuniariko. Kotse kai rovena ai chiden dandendar."
Mt 24:51 - Si te shinel les kotora, ai thol les kodolensa kai ankerdion so nai. Kotse le manush si te roven ai te chiden dandendar."
Lk 13:28 - Kotse kai roven ai kai chiden dandendar, kana dikhen la Abramos, ai o Isaak, ai o Iakov, ai sa le profeton, ande amperetsia le Devleski, ai tume avena shudine avri.

Verš 34
Antunchi sa o narodo anda foro avile ka Jesus; kana dikhle les, rhugisaile leste te zhaltar anda lengo them.
Sk 16:39 - Gele lende, ai mangle lendar te iertin le, ai mekle le, ai phende lenge te zhantar anda kado foro.

Verš 14
Kana O Jesus gelo ka Petri ando kher, dikhlia leska sakra pashliolas, ke phabolas.
Mk 1:29 - Won geletar andai synagogue and strazo avile ando kher le Simonosko ai Andresko, o Iakov ai o Iovano gele lensa.
Lk 4:38 - O Jesus gelotar andai synagogue ai gelo ka Simon leste khere. E sakra le Simonoski sas la e baro zharo, ai mangle katar O Jesus te sastiarel la.

Verš 17
Kashte te pherdiol so sas phendo katar o profeto, o Esaia, "Wo lia amare nasulimata, ai lias pe peste amare naswalimata."
Iz 53:4 -
1Pt 2:24 - Ai O Kristo lia ande pesko stato amare bezexa po trushul, saxke te meras le bezexeske, ai te traiisaras iek traio vorta; ai ande leske rhini sastilian.

Verš 19
Iek Gramnoto avilo leste, ai phendia leske, "Gazda, zhav pala tute kai godi zhasa."
Lk 9:57 - Ai gele ando aver foro. Sar zhanas po drom, iek manush phendia ka Jesus, "Devla, lav pala tute kai godi zhasa."

Verš 22
O Jesus phendia leske, "Av tu pala mande, ai mek le mulen, te gropon penge mulen."
1Tim 5:6 - Numa e zhuvli e phivli kai traiil la lumiake, vunzhe muli la, marka ke traiil.

Verš 23
Antunchi O Jesus anklisto ando chuno, ai leske disipluria lesa.
Mk 4:35 - Ai wo saikfielo dies, kana e riat avili, phendia lenge, "Aven pe kaver rig le paieske."
Lk 8:22 - Andek dies O Jesus anklisto ando pharaxoditsi peska disiplonsa ai phende lenge, "Aven pe kolaver rik le paieske," ai gele.

Verš 26
O Jesus phendia lenge, "Che xantsi pachamos si tume! Sostar daran kadia zurales?" Wushtilo ai dia mui pe barval ai pe maria, ai kerdili bari hodina.
Jób 26:12 -
Ž 107:29 -
Iz 51:10 -

Verš 28
Kana O Jesus areslo pe kaver rig le paieske ando them kai bushol Gadarenes, dui manush kai sas but beng ande lende ankliste avri andal kaplitsi, ai avile karing leste. Kodola manush sas kadia de nasul te khonik nashti nakhenas pa kodo drom.
Mk 5:1 - Ai aresle pe kaver rig le paieske, ando them kai bushol Gadarenes.
Lk 8:26 - Aresle ando them le manushengo kai bushon Gadarenes, kai si inchal e Galilee.

Mt 8,1-4 - Mk 1, 40–45; Lk 5, 12–14.

Mt 8,4 - Lv 14, 2–32.Ježiš na začiatku svojej činnosti nechce, aby sa zvesť o jeho zázračných činoch priveľmi šírila. Ľud sa mal postupne presvedčiť o jeho božskom poslaní a mal zmeniť aj svoje nesprávne pozemské náhľady na mesiášske kráľovstvo.

Mt 8,5-13 - Lk 7,1–10; 13,28–29.

Mt 8,12 - "Synovia kráľovstva" sú členovia vyvolené- ho národa, ktorí svojou zaťatosťou, nepoddajnosťou a odporom proti Ježišovi stratili prednostné právo (Lk 13,28–29). Radosti neba znázorňuje Kristus obrazom hostiny, ktorá bývala večer v osvetlenej miestnosti.

Mt 8,14-17 - Mk 1,29–32. 34; Lk 4,38–40.

Mt 8,17 - Iz 53,4.

Mt 8,18-22 - Lk 9,57–60.

Mt 8,20 - "Syn človeka" je mesiášsky názov, ktorým Ježiš u Mt 33-krát označuje sám seba. Neznamená len toľko, že Ježiš je pravý človek, ale podľa Daniela (7, 13) týmto názvom sa vyjadruje aj Ježišov nebeský pôvod, ako aj jeho večná sláva a vláda.

Mt 8,23-27 - Mk 4,35–41; Lk 8,22–25.

Mt 8,28-34 - Mk 5,1–20; Lk 8,26–39.

Mt 8,28 - Kraj Gadary (alebo Gerazy) treba hľadať v Dekapole na východnom pobreží Genezaretského jazera. Obyvatelia boli pohania a tí mohli chovať svine.

Mt 8,29 - "Predčasne," – t. j. ešte pred posledným súdom, keď budú definitívne vrhnutí do pekla.