výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mt 8, 1-34

1 Když pak sestupoval z hory, šly za ním veliké zástupy. 2 Vtom přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš mě očistit." 3 On vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: "Já to chci. Buď čistý!" A jeho malomocenství bylo ihned očištěno. 4 Potom mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na svědectví pro ně." 5 Když vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho: 6 "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." 7 Ježíš mu řekl: "Já přijdu a uzdravím ho." 8 Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. 9 Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknu ‚Jdi,' jde; když řeknu jinému ‚Přijď,' přijde; když řeknu svému otroku ‚Udělej to,' udělá to." 10 Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel! 11 Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království, 12 ale synové království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů." 13 Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. Ať se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven. 14 Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. 15 Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho obsluhovat. 16 Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. 17 Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." 18 Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, ať se přeplaví na druhý břeh. 19 Tehdy k němu přistoupil jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš." 20 Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." 21 Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." 22 Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé." 23 Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. 24 Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. 25 Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!" 26 "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid. 27 Učedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!" 28 Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. 29 Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?" 30 Opodál se páslo veliké stádo prasat. 31 Démoni ho tedy prosili: "Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat." 32 "Jděte!" řekl jim, a tak vyšli, vstoupili do toho stáda prasat a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. 33 Pasáci prasat tehdy utekli, a když přišli do města, všechno to o těch posedlých vyprávěli. 34 Celé město hned vyšlo Ježíšovi naproti, a jakmile ho uviděli, žádali ho, ať opustí jejich kraj.

Mt 8, 1-34

Verš 2
Vtom přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš mě očistit."
Mk 1:40 - Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit!"
Lk 5:12 - Jednou byl v jednom městě a hle, byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit."

Verš 4
Potom mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na svědectví pro ně."
Lk 5:14 - Potom mu nařídil: "Nikomu to neříkej, ale na svědectví pro ně se jdi ukázat knězi a obětuj za své očištění, jak přikázal Mojžíš."
Lv 13:2 - "Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu jevící se jako rána malomocenství, ať je přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží.
Lv 14:2 - "Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi.

Verš 5
Když vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho:
Lk 7:1 - Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaum.

Verš 8
Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven.
Ž 107:20 - Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby.

Verš 11
Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království,
Lk 13:29 - Mnozí přijdou od východu i od západu, od severu i od jihu a budou stolovat v Božím království.

Verš 12
ale synové království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů."
Mt 21:43 - Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce.
Mt 13:42 - a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Mt 22:13 - Král pak řekl služebníkům: ‚Svažte mu nohy a ruce a vyhoďte do té venkovní tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.'
Mt 24:51 - odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů."
Lk 13:28 - Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.

Verš 34
Celé město hned vyšlo Ježíšovi naproti, a jakmile ho uviděli, žádali ho, ať opustí jejich kraj.
Sk 16:39 - a šli je prosit za odpuštění. Vyvedli je ven a prosili je, ať opustí město.

Verš 14
Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou.
Mk 1:29 - Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi.
Lk 4:38 - Potom vstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vysokou horečkou, a tak ho za ni poprosili.

Verš 17
Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl."
Iz 53:4 - Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen.
1Pt 2:24 - On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily!

Verš 19
Tehdy k němu přistoupil jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš."
Lk 9:57 - Cestou mu někdo řekl: "Budu tě následovat, kamkoli půjdeš."

Verš 22
Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé."
1Tim 5:6 - Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa.

Verš 23
Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním.
Mk 4:35 - Večer onoho dne jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu."
Lk 8:22 - Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavme se přes jezero." Odrazili od břehu

Verš 26
"Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid.
Jób 26:12 - On svojí mocí moře utišil, netvora rozdrtil svou moudrostí.
Ž 107:29 - Proměnil onu bouři v šepot, mořské vlny se zklidnily.
Iz 51:10 - Nebyls to ty, kdo moře vysušil, ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu skrz mořské hlubiny, aby je vykoupení mohli překročit?

Verš 28
Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit.
Mk 5:1 - Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského kraje.
Lk 8:26 - Takto se přeplavili do gerasenského kraje, který leží naproti Galileji.

Mt 8,1-4 - Mk 1, 40–45; Lk 5, 12–14.

Mt 8,4 - Lv 14, 2–32.Ježiš na začiatku svojej činnosti nechce, aby sa zvesť o jeho zázračných činoch priveľmi šírila. Ľud sa mal postupne presvedčiť o jeho božskom poslaní a mal zmeniť aj svoje nesprávne pozemské náhľady na mesiášske kráľovstvo.

Mt 8,5-13 - Lk 7,1–10; 13,28–29.

Mt 8,12 - "Synovia kráľovstva" sú členovia vyvolené- ho národa, ktorí svojou zaťatosťou, nepoddajnosťou a odporom proti Ježišovi stratili prednostné právo (Lk 13,28–29). Radosti neba znázorňuje Kristus obrazom hostiny, ktorá bývala večer v osvetlenej miestnosti.

Mt 8,14-17 - Mk 1,29–32. 34; Lk 4,38–40.

Mt 8,17 - Iz 53,4.

Mt 8,18-22 - Lk 9,57–60.

Mt 8,20 - "Syn človeka" je mesiášsky názov, ktorým Ježiš u Mt 33-krát označuje sám seba. Neznamená len toľko, že Ježiš je pravý človek, ale podľa Daniela (7, 13) týmto názvom sa vyjadruje aj Ježišov nebeský pôvod, ako aj jeho večná sláva a vláda.

Mt 8,23-27 - Mk 4,35–41; Lk 8,22–25.

Mt 8,28-34 - Mk 5,1–20; Lk 8,26–39.

Mt 8,28 - Kraj Gadary (alebo Gerazy) treba hľadať v Dekapole na východnom pobreží Genezaretského jazera. Obyvatelia boli pohania a tí mohli chovať svine.

Mt 8,29 - "Predčasne," – t. j. ešte pred posledným súdom, keď budú definitívne vrhnutí do pekla.