výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mt 8, 1-34

1 Keď zišiel z vrchu, nasledovali Ho veľké zástupy. 2 A hľa, prišiel malomocný, klaňal sa Mu a povedal: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. 3 (Ježiš) vystrel ruku, dotkol sa ho a riekol: Chcem, buď čistý! A hneď bol očistený od malomocenstva. 4 Povedal mu Ježiš: Nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom a obetuj dar, ktorý prikázal Mojžiš, im na svedectvo. 5 Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k Nemu stotník a prosil Ho: 6 Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi. 7 Povedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. 8 Ale stotník odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz len slovo a ozdravie môj sluha. 9 Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto: Choď! - ide, a druhému: Poď sem! - príde, a svojmu otrokovi: Urob toto! - urobí. 10 Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí Ho nasledovali: Vpravde hovorím vám: U nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery. 11 Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom, 12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. 13 A stotníkovi Ježiš povedal: Choď a staň sa ti, ako si uveril! I ozdravel mu sluha v tú hodinu. 14 Potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl jeho testinú ležať v horúčke. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala; i vstala a posluhovala Mu. 16 Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démonmi posadnutých; i vyháňal duchov slovom a uzdravoval všetkých chorých. 17 Aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí: On vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci. 18 Keď Ježiš videl okolo seba zástup, prikázal prejsť na druhú stranu. 19 I prišiel jeden zákonník a povedal Mu: Majstre, pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel. 20 Odpovedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. 21 Zas iný z učeníkov Mu povedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. 22 Ale Ježiš mu riekol: Nasleduj ma! A mŕtvi nech si pochovávajú svojich mŕtvych. 23 Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. 24 A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď, a On spal. 25 I pristúpili, zobudili Ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! 26 Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. 27 A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vetry aj more poslúchajú? 28 Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, postavili sa Mu do cesty dvaja posadnutí, ktorí práve vyšli z hrobov a boli náramne zúriví, takže sa nikto neodvážil chodiť tou cestou. 29 A hľa, zvrieskli: Čo Ťa do nás, Synu Boží? Prišiel si sem, aby si nás pred časne mučil? 30 Neďaleko nich pásla sa veľká črieda svíň. 31 I prosili Ho oní démoni: Keď nás už vyháňaš, pošli nás do tamtej čriedy svíň! 32 Povedal im: Choďte! A oni vyšli a vošli do svíň, a hľa, celá črieda rútila sa svahom do mora a zahynula vo vode. 33 Pastieri utiekli, prišli do mesta a vyrozprávali všetko, aj o posadnutých démonmi. 34 A hľa, celé mesto vyšlo naproti Ježišovi, a keď Ho uvideli, prosili Ho, aby odišiel z ich končín.

Mt 8, 1-34

Verš 2
A hľa, prišiel malomocný, klaňal sa Mu a povedal: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť.
Mk 1:40 - Tu prišiel k Nemu malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť.
Lk 5:12 - Keď bol v ktoromsi meste, ajhľa, bol tam muž, úplne malomocný, a keď uvidel Ježiša, padol na tvár a prosil Ho: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť.

Verš 4
Povedal mu Ježiš: Nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom a obetuj dar, ktorý prikázal Mojžiš, im na svedectvo.
Lk 5:14 - I rozkázal mu Ježiš: Nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom na svedectvo obetuj za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš.
Lv 13:2 - Ak niekomu vznikne na koži opuchlina, vyrážka alebo škvrna, a môže sa mu zmeniť na koži na chorobný znak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov - kňazov;
Lv 14:2 - Toto bude zákon o malomocnom, určený na deň jeho očisťovania: Nech ho privedú ku kňazovi

Verš 5
Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k Nemu stotník a prosil Ho:
Lk 7:1 - Keď (Ježiš) skončil všetky svoje slová v prítomnosti ľudu, ktorý Ho počúval, vošiel do Kafarnaumu.

Verš 8
Ale stotník odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz len slovo a ozdravie môj sluha.
Ž 107:20 - On poslal svoje slovo a uzdravil ich, z hrobových jám ich vyslobodil.

Verš 11
Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom,
Lk 13:29 - a prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú stolovať v kráľovstve Božom.

Verš 12
ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.
Mt 21:43 - Preto vám hovorím, že odníme sa vám kráľovstvo Božie a dá sa národu, ktorý bude prinášať jeho ovocie.
Mt 13:42 - a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.
Mt 22:13 - Vtedy povedal kráľ sluhom: Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.
Mt 24:51 - rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel; tam bude plač a škrípanie zubov.
Lk 13:28 - Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abrahám a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom, a vy ste vyhodení von;

Verš 34
A hľa, celé mesto vyšlo naproti Ježišovi, a keď Ho uvideli, prosili Ho, aby odišiel z ich končín.
Sk 16:39 - A prišli, odprosovali ich, potom ich vyviedli a prosili, aby odišli z mesta.

Verš 14
Potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl jeho testinú ležať v horúčke.
Mk 1:29 - Len čo vyšli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho.
Lk 4:38 - Potom odobral sa zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. Šimonovu testinú trápila veľká horúčka. I prosili Ho, aby jej pomohol.

Verš 17
Aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí: On vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci.
Iz 53:4 - Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený.
1Pt 2:24 - na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili.

Verš 19
I prišiel jeden zákonník a povedal Mu: Majstre, pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel.
Lk 9:57 - Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel.

Verš 22
Ale Ježiš mu riekol: Nasleduj ma! A mŕtvi nech si pochovávajú svojich mŕtvych.
1Tim 5:6 - ale rozkošnica je zaživa mŕtva.

Verš 23
Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci.
Mk 4:35 - V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu!
Lk 8:22 - Jedného dňa vstúpil na loď On i učeníci a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. A odrazili sa.

Verš 26
Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie.
Jób 26:12 - Svojou mocou utíšil more a svojím dôvtipom roztrieskal Rahabu.
Ž 107:29 - Víchricu premenil na tichý vánok a zmĺkli vlny mora.
Iz 51:10 - Či si ty nevysušilo more, vody veľkej prahlbiny, a nezmenilo hĺbku mora na cestu, aby prešli vykúpení?

Verš 28
Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, postavili sa Mu do cesty dvaja posadnutí, ktorí práve vyšli z hrobov a boli náramne zúriví, takže sa nikto neodvážil chodiť tou cestou.
Mk 5:1 - Potom prišli na druhú stranu mora, do kraja Gerazénov.
Lk 8:26 - Potom sa preplavili do kraja Gerazénov, ktorý je naproti Galilei.

Mt 8,1-4 - Mk 1, 40–45; Lk 5, 12–14.

Mt 8,4 - Lv 14, 2–32.Ježiš na začiatku svojej činnosti nechce, aby sa zvesť o jeho zázračných činoch priveľmi šírila. Ľud sa mal postupne presvedčiť o jeho božskom poslaní a mal zmeniť aj svoje nesprávne pozemské náhľady na mesiášske kráľovstvo.

Mt 8,5-13 - Lk 7,1–10; 13,28–29.

Mt 8,12 - "Synovia kráľovstva" sú členovia vyvolené- ho národa, ktorí svojou zaťatosťou, nepoddajnosťou a odporom proti Ježišovi stratili prednostné právo (Lk 13,28–29). Radosti neba znázorňuje Kristus obrazom hostiny, ktorá bývala večer v osvetlenej miestnosti.

Mt 8,14-17 - Mk 1,29–32. 34; Lk 4,38–40.

Mt 8,17 - Iz 53,4.

Mt 8,18-22 - Lk 9,57–60.

Mt 8,20 - "Syn človeka" je mesiášsky názov, ktorým Ježiš u Mt 33-krát označuje sám seba. Neznamená len toľko, že Ježiš je pravý človek, ale podľa Daniela (7, 13) týmto názvom sa vyjadruje aj Ježišov nebeský pôvod, ako aj jeho večná sláva a vláda.

Mt 8,23-27 - Mk 4,35–41; Lk 8,22–25.

Mt 8,28-34 - Mk 5,1–20; Lk 8,26–39.

Mt 8,28 - Kraj Gadary (alebo Gerazy) treba hľadať v Dekapole na východnom pobreží Genezaretského jazera. Obyvatelia boli pohania a tí mohli chovať svine.

Mt 8,29 - "Predčasne," – t. j. ešte pred posledným súdom, keď budú definitívne vrhnutí do pekla.