výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mt 26, 1-75

1 Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom: 2 Viete, že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka je vydaný, aby bol ukrižovaný. 3 Vtedy sa zišli veľkňazi [zákonníci] a starší ľudu vo dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kaifáš, 4 a uzniesli sa, že Ježiša ľstivo chytia a zabijú. 5 Ale povedali: Nie vo sviatok, aby nevznikla vzbura medzi ľudom. 6 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného, 7 prišla k Nemu žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti a vyliala Mu ju na hlavu, keď sedel za stolom. 8 Keď to videli učeníci, namrzeli sa a povedali si: Načo táto strata? 9 Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným! 10 Keď to spozoroval Ježiš, riekol im: Čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok; 11 lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nemáte vždy. 12 Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, urobila mi to na pohreb. 13 Veru vám hovorím: kdekoľvek po šírom svete bude sa kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila. 14 Nato jeden z dvanástich, Judáš Iškariotský, odišiel k veľkňazom 15 a spýtal sa: Čo mi chcete dať, a ja vám Ho zradím? A vyplatili mu tridsať strieborných. 16 Odvtedy hľadal vhodnú príležitosť, aby Ho zradil. 17 V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali: Kde chceš, aby sme Ti pripravili hod veľkonočného baránka? 18 Odpovedal: Choďte do mesta k tomu a tomu a povedzte mu: Majster odkazuje: Čas môj je blízko, u teba zasvätím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. 19 Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili hod baránka. 20 Keď sa zvečerilo, sadol si za stôl s dvanástimi učeníkmi. 21 A keď jedli, riekol: Veru vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. 22 Zarmútili sa veľmi a začali sa Ho rad-radom spytovať. Či som to ja, Pane? 23 Odpovedal: Kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. 24 Syn človeka ide, ako je napísané o Ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka; lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. 25 Aj Judáš, ktorý Ho zrádzal, povedal: Či som to ja, Majstre? Odvetil mu: Ty si povedal. 26 Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte! Toto je moje telo. 27 Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Pite všetci z neho! 28 Lebo toto je moja krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. 29 Hovorím vám, že oddnes nebudem piť z tohto vínneho plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. 30 Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový. 31 Vtedy im povedal Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Budem biť pastiera a rozpŕchnu sa ovce stáda. 32 Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley. 33 Odpovedal Mu Peter: Ak sa všetci pohoršia na Tebe, ja sa nikdy nepohorším. 34 Ježiš mu riekol: Veru, ti hovorím, že tejto noci, skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. 35 Odpovedal Mu Peter: A čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci učeníci. 36 Potom prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa volalo Getsemane, a riekol učeníkom: Sadnite si tuto, kým odídem a pomodlím sa tamto. 37 Vzal so sebou Petra a oboch synov Zebedeových, začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. 38 I riekol im: Veľmi smutná je mi duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou! 39 Nato poodišiel trochu, padol na tvár a modlil sa takto: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty. 40 Príduc k učeníkom, našiel ich spať; i riekol Petrovi: Či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? 41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé. 42 A zase odišiel a druhý raz modlil sa takto: Otče môj, ak ma toto nemôže minúť, a musím ho vypiť, nech sa stane Tvoja vôľa. 43 A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené. 44 Nechal ich teda, opäť odišiel a modlil sa tretí raz tými istými slovami. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: A vy len spíte a odpočívate? Ajhľa, priblížila sa hodina! Syn človeka je vydaný hriešnikom do rúk. 46 Vstaňte, poďme! Ajhľa, priblížil sa môj zradca! 47 Ešte hovoril, a hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup od veľkňazov a starších ľudu s mečmi a kyjmi. 48 Jeho zradca dal im znamenie a povedal: Ktorého pobozkám, ten je; toho chyťte! 49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, Majstre! A pobozkal Ho. 50 Ježiš mu riekol: Priateľ môj, čo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali Ho. 51 A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 52 Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. 53 Či sa nazdáš, že by som nemohol prosiť Otca, a postavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov anjelov? 54 Ale ako by sa potom naplnili Písma, že sa to musí tak stať? 55 V tú hodinu riekol Ježiš zástupom: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kyjmi, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával v chráme a učil, a nezlapali ste ma. 56 Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké Písma. Vtedy Ho všetci učeníci opustili a utiekli. 57 Tí však, čo zlapali Ježiša, odviedli Ho ku veľkňazovi Kaifášovi, kde boli zhromaždení zákonníci a starší. 58 Peter Ho nasledoval zďaleka až po dvor veľkňazov, vošiel dnu a sadol si medzi sluhov, aby videl koniec. 59 Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako Ho usmrtiť. 60 Ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Konečne prišli dvaja 61 a povedali: Tento riekol: Môžem zboriť chrám Boží a za tri dni ho vybudovať. 62 Tu vstal veľkňaz a povedal Mu: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti Tebe? 63 Ale Ježiš mlčal. Povedal Mu veľkňaz: Zaprisahávam Ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Ty Kristus, Syn Boží. 64 Ježiš mu odvetil: Ty si to povedal! Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. 65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa! Či potrebujeme ešte svedkov? Ajhľa, teraz ste počuli Jeho rúhanie! 66 Čo o tom súdite? Odpovedali: Hoden je smrti. 67 Potom Mu pľuvali do tváre, bili Ho po hlave, niektorí Ho palicovali 68 hovoriac: Prorokuj nám, Kriste, kto Ťa udrel! 69 Peter však sedel von na dvore; i prišla k nemu služobná dievka a povedala: I ty si bol s Ježišom Galilejským! 70 On však zaprel pred všetkými a odpovedal: Neviem, čo hovoríš. 71 Keď vychádzal bránou, uzrela ho iná a povedala tým, čo tam boli: Tento bol s Ježišom Nazaretským! 72 A zase zaprel s prísahou: Nepoznám toho človeka! 73 Onedlho pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: Veru, aj ty si z nich, veď i tvoje nárečie ťa prezrádza. 74 Vtedy začal sa zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka! A hneď kohút zaspieval. 75 Tu sa Peter rozpomenul, čo mu povedal Ježiš: Skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal.

Mt 26, 1-75

Verš 2
Viete, že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka je vydaný, aby bol ukrižovaný.
Mk 14:1 - O dva dni mal byť hod veľkonočného baránka a slávnosti nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali, ako by Ho ľstivo zlapali a zabili.
Lk 22:1 - I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou.
Jn 13:1 - Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku.

Verš 3
Vtedy sa zišli veľkňazi [zákonníci] a starší ľudu vo dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kaifáš,
Ž 2:2 - Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému:
Jn 11:47 - Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli: Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia.
Sk 4:27 - Naozaj, proti Tvojmu svätému Služobníkovi, ktorého si pomazal, spolčili sa v tomto meste Herodes a Pontský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom,

Verš 7
prišla k Nemu žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti a vyliala Mu ju na hlavu, keď sedel za stolom.
Mk 14:3 - Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti z pravej nardy. Rozbila alabastrovú nádobu a masť Mu vyliala na hlavu.
Lk 7:37 - A hľa, v meste bola žena-hriešnica; keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti,
Jn 11:2 - Bola to Mária, ktorá pomazala Pána masťou a svojimi vlasmi Mu utierala nohy; jej brat Lazár bol chorý.
Jn 12:3 - Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala Mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti.

Verš 11
lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nemáte vždy.
Dt 15:11 - Keďže nebudete bez chudobných v krajine, preto ti prikazujem: Ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine!
Mk 14:7 - Lebo chudobných vždy máte so sebou, a keď budete chcieť, budete im môcť dobre činiť; ale mňa nemáte vždy.
Jn 12:8 - Veď chudobných vždy máte medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.

Verš 14
Nato jeden z dvanástich, Judáš Iškariotský, odišiel k veľkňazom
Mk 14:10 - Nato Judáš, jeden z dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im Ho zradil.
Lk 22:4 - ten odišiel, dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im Ho vydá.

Verš 15
a spýtal sa: Čo mi chcete dať, a ja vám Ho zradím? A vyplatili mu tridsať strieborných.
Za 11:12 - Povedal som im: Ak sa vám pozdáva, dajte mi moju mzdu tridsať strieborných.

Verš 17
V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali: Kde chceš, aby sme Ti pripravili hod veľkonočného baránka?
Mk 14:12 - V prvý deň nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali Mu učeníci: Kde chceš, aby sme Ti šli pripraviť hod veľkonočného baránka?
Lk 22:7 - I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok.
Ex 12:17 - Zachovávajte sviatok nekvasených chlebov, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše voje z Egypta. Zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie.

Verš 20
Keď sa zvečerilo, sadol si za stôl s dvanástimi učeníkmi.
Mk 14:17 - Keď sa zvečerilo, prišiel s dvanástimi.
Lk 22:14 - Keď prišla hodina, posadil sa a [dvanásti] apoštolovia s Ním.
Jn 13:21 - Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a osvedčil toto: Veru, veru vám hovorím: Jeden z vás ma zradí.

Verš 21
A keď jedli, riekol: Veru vám hovorím, že jeden z vás ma zradí.
Sk 1:17 - Lebo patril do nášho počtu a mal podiel na tejto službe.

Verš 23
Odpovedal: Kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí.
Ž 41:9 - Zhubná choroba sa vyliala naňho, a ten, čo leží, viac nevstane.
Lk 22:21 - Ale, hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole.
Jn 13:18 - Nehovorím o všetkých vás, ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, čo jedol môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne.

Verš 26
Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte! Toto je moje telo.
Mk 14:22 - Keď jedli, vzal (Ježiš) chlieb, po žehnal, lámal a dával im hovoriac: Vezmite [jedzte]: Toto je moje telo.
Lk 22:19 - Nato vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás; to čiňte na moju pamiatku.
1Kor 11:23 - Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb,

Verš 28
Lebo toto je moja krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
Ex 24:8 - Potom Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Hospodin uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov.

Verš 30
Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový.
Mk 14:26 - Potom zaspievali (pieseň) a vyšli na Olivový vrch.
Lk 22:39 - Potom vyšiel a poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch; nasledovali Ho aj učeníci.
Jn 18:1 - Keď to Ježiš povedal, vyšiel s učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada; vošiel do nej On aj Jeho učeníci.

Verš 31
Vtedy im povedal Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Budem biť pastiera a rozpŕchnu sa ovce stáda.
Za 13:7 - Prebuď sa, meč, proti môjmu pastierovi a proti mužovi mne blízkemu - znie výrok Hospodina mocností. Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce, a potom obrátim ruku proti malým.
Jn 16:32 - Ajhľa, prichádza hodina a (už) prišla, že sa rozpŕchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou.

Verš 32
Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley.
Mk 14:28 - Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley.
Mk 16:7 - Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal.

Verš 33
Odpovedal Mu Peter: Ak sa všetci pohoršia na Tebe, ja sa nikdy nepohorším.
Lk 22:33 - On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj na smrť.

Verš 34
Ježiš mu riekol: Veru, ti hovorím, že tejto noci, skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.
Jn 13:38 - Odpovedal mu Ježiš: Život položíš za mňa? Veru, veru ti hovorím: Kohút ešte ani nezaspieva, a trikrát ma zaprieš.

Verš 36
Potom prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa volalo Getsemane, a riekol učeníkom: Sadnite si tuto, kým odídem a pomodlím sa tamto.
Mk 14:32 - Potom prišli na miesto, ktoré sa volalo Getsemane. A povedal svojim učeníkom: Sadnite si tuto, kým sa pomodlím.
Lk 22:39 - Potom vyšiel a poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch; nasledovali Ho aj učeníci.
Jn 18:1 - Keď to Ježiš povedal, vyšiel s učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada; vošiel do nej On aj Jeho učeníci.

Verš 38
I riekol im: Veľmi smutná je mi duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou!
Jn 12:27 - Teraz je moja duša vzrušená, a čo povedať: Otče, zbav ma tejto hodiny? Ale veď som na to prišiel k tejto hodine.

Verš 39
Nato poodišiel trochu, padol na tvár a modlil sa takto: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.
Lk 22:41 - Sám sa však vzdialil od nich tak ďaleko, ako dohodí človek kameňom, padol na kolená a takto sa modlil:
Mt 20:22 - Ježiš odpovedal: Neviete, o čo prosíte. Či môžete piť z kalicha, z ktorého ja mám piť [a byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený]? Odpovedali Mu: Môžeme.
Jn 6:38 - veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal,

Verš 41
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé.
Gal 5:17 - Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.

Verš 47
Ešte hovoril, a hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup od veľkňazov a starších ľudu s mečmi a kyjmi.
Mk 14:43 - Hneď nato, keď ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním zástup od veľkňazov, zákonníkov a starších s mečmi a kyjmi.
Lk 22:47 - Ešte hovoril, a hľa, (prichádzal) zástup, a jeden z dvanástich, menom Judáš, išiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby Ho pobozkal.
Jn 18:3 - Vzal teda Judáš so sebou prápor (vojska), sluhov od veľkňazov a farizejov a šiel tam s fakľami, lampášmi a so zbraňou.

Verš 49
A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, Majstre! A pobozkal Ho.
2Sam 20:9 - Jóáb povedal Amásovi: Ako sa máš, brat môj! Pritom Jóáb pravou rukou chytil Amásu za bradu, akoby ho chcel pobozkať.

Verš 52
Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú.
Gn 9:6 - Ak niekto prelieva ľudskú krv, tomu nech človek preleje jeho krv, lebo Boh učinil človeka na Boží obraz.
Zjv 13:10 - Kto iných väzní, sám bude väznený; kto mečom zabíja, mečom zahynie! V tom je trpezlivosť a viera svätých.

Verš 54
Ale ako by sa potom naplnili Písma, že sa to musí tak stať?
Ž 22:6 - K Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení.
Ž 69:1 - Pre hudobný prednes na nápev: Ľalie. Dávidov.
Ž 69:9 - Svojim bratom stal som sa cudzím, synom svojej matky cudzincom.
Lk 24:25 - On im povedal: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci!

Verš 56
Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké Písma. Vtedy Ho všetci učeníci opustili a utiekli.
Jób 19:13 - Vzdialil odo mňa mojich bratov a moji známi sa mi odcudzili.
Ž 88:9 - Oddialil si odo mňa mojich známych, zošklivil si ma pred nimi. Zavretý som a nemôžem vyjsť.

Verš 57
Tí však, čo zlapali Ježiša, odviedli Ho ku veľkňazovi Kaifášovi, kde boli zhromaždení zákonníci a starší.
Mk 14:53 - Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zišli všetci veľkňazi, starší a zákonníci.
Lk 22:54 - A keď Ho chytili, viedli a voviedli Ho do veľkňazovho domu. Aj Peter Ho nasledoval zďaleka,
Jn 18:12 - Vtedy prápor vojska, veliteľ a židovskí sluhovia zlapali Ježiša, poviazali Ho

Verš 59
Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako Ho usmrtiť.
Mk 14:55 - Veľkňazi a celá rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby Ho usmrtili, ale nič nenašli.
Sk 6:13 - Tu postavili falošných svedkov, ktorí svedčili: Tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slová oproti tomuto svätému miestu a proti zákonu.

Verš 61
a povedali: Tento riekol: Môžem zboriť chrám Boží a za tri dni ho vybudovať.
Jn 2:19 - Odpovedal im: Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.

Verš 62
Tu vstal veľkňaz a povedal Mu: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti Tebe?
Mk 14:60 - Potom si zastal veľkňaz uprostred a spýtal sa Ježiša: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti Tebe?

Verš 63
Ale Ježiš mlčal. Povedal Mu veľkňaz: Zaprisahávam Ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Ty Kristus, Syn Boží.
Iz 53:7 - Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi.
Mt 27:12 - A keď veľkňazi a starší žalovali na Neho, nič neodpovedal.
Mt 27:14 - Ale (Ježiš) mu neodpovedal ani na jedno slovo, takže sa vladár veľmi divil.

Verš 64
Ježiš mu odvetil: Ty si to povedal! Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.
Ž 110:1 - Dávidov. Žalm.To výrok Hospodinov môjmu Pánovi: Seď mi po pravici, kým nepoložím Tvojich nepriateľov za podnož Tvojim nohám.
Dan 7:13 - V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal niekto ako Syn človeka. Dostal sa k Vekom starému a priviedli ho pred Neho.
Mt 16:27 - Syn človeka zaiste príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Mt 24:30 - A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.
Mk 14:62 - Ježiš povedal: Som, a uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.
Lk 22:69 - Ale od tejto chvíle Syn človeka bude sedieť na pravici moci Božej.
Sk 1:11 - hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.
Rim 14:10 - Prečo teda súdiš brata? Alebo ty zase, prečo pohŕdaš bratom? Veď všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božiu,
1Sol 4:16 - lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi,
Zjv 1:7 - Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!

Verš 66
Čo o tom súdite? Odpovedali: Hoden je smrti.
Lv 24:16 - Kto by sa rúhal menu Hospodinovmu, má byť vydaný na smrť: nech ho celý zbor ukameňuje. Nech je vydaný na smrť cudzinec i domorodec, ak sa rúha menu Božiemu.

Verš 67
Potom Mu pľuvali do tváre, bili Ho po hlave, niektorí Ho palicovali
Iz 50:6 - Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou.
Jób 16:10 - Roztvorili ústa proti mne, postupne ma bili po líci; všetci sa spoločne spájajú proti mne.
Jn 19:3 - a prichádzajúc k Nemu hovorili: Buď pozdravený, kráľ židovský! a bili Ho po tvári.

Verš 68
hovoriac: Prorokuj nám, Kriste, kto Ťa udrel!
Lk 22:64 - zakrývali Ho a spytovali sa Ho: Uhádni, kto Ťa udrel!

Verš 69
Peter však sedel von na dvore; i prišla k nemu služobná dievka a povedala: I ty si bol s Ježišom Galilejským!
Mk 14:66 - Keď bol Peter dolu vo dvore, prišla jedna zo služobných dievok veľkňazových
Lk 22:55 - a keď si prostred dvora nakládli ohňa a posadili sa, sadol si Peter medzi nich.
Jn 18:16 - ale Peter zostal von pri dverách. Potom vyšiel ten druhý učeník, ktorý bol známy veľkňazovi, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra.
Jn 18:25 - A Šimon Peter stál a zohrieval sa. I povedali mu: Či nie si aj ty z Jeho učeníkov? On zaprel a povedal: Nie som!

Verš 75
Tu sa Peter rozpomenul, čo mu povedal Ježiš: Skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal.
Mt 26:34 - Ježiš mu riekol: Veru, ti hovorím, že tejto noci, skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.
Mk 14:30 - Ježiš mu povedal: Veru ti hovorím, že dnes, tejto noci, skôr, ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš.
Lk 22:61 - Vtedy obrátil sa Pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na slová, ktoré mu Pán povedal: Skôr, ako kohút dnes zaspieva, tri razy ma zaprieš.
Jn 13:38 - Odpovedal mu Ježiš: Život položíš za mňa? Veru, veru ti hovorím: Kohút ešte ani nezaspieva, a trikrát ma zaprieš.

Mt 26,1-5 - Mk 14, 1–2; Lk 22, 1–2; Jn 11, 47–53.

Mt 26,6-13 - Mk 14, 3–9; Jn 12, 1–8.

Mt 26,6 - Táto udalosť sa odohrala ešte v sobotu (porov. Jn 12, 1. 12). Sem ju vložili evanjelisti Mt a Mk len asi z tematických a obsahových príčin: spomína Kristov "pohreb" (v. 12).

Mt 26,14-16 - Mk 14, 10–11; Lk 22, 3–8; Jn 13, 27–30.

Mt 26,15 - "Tridsať strieborných" mincí (asi týrskych šekelov). Denár bola rímska strieborná minca. Jeden denár bola priemerná mzda za celodennú nádennícku prácu. Drachma bola grécka minca o niečo hodnotnejšia ako denár. V Rímskej ríši okrem rímskych (cisárskych) mincí boli v obehu aj mince miestne alebo oblastné, akým bol týrsky šekel (štyri drachmy). – Tridsať strieborných bola cena otroka (Ex 21, 32; Zach 11, 12–13). Iba Jozefa, syna Jaku-bovho, predali za dvadsať strieborných mincí (Gn 37, 28).

Mt 26,17-25 - Mk 14, 12–21; Lk 22, 7–14. 21–23; Jn 13, 21–30.

Mt 26,17 - Slávnosť Veľkej noci u Židov trvala osem dní, od 14. do 21. nisana (jarný mesiac, asi druhá polovica marca a prvá polovica apríla). Cez tento čas jedli nekvasený chlieb (azyma, u nás známy ako maces), preto sa u Židov veľkonočné sviatky volajú aj sviatkami Nekvasených chlebov.

Mt 26,26-29 - Mk 14, 22–25; Lk 22, 19–20; 1 Kor 11, 23–25.

Mt 26,26-28 - Týmito slovami Spasiteľ ustanovil Eucharistiu.

Mt 26,29 - Tieto Ježišove slová sa nevzťahujú na eucharistický kalich, ale na ďalší kalich, ktorý patril ešte k veľkonočnej večeri. Nimi vyhlasuje, že na zemi už nebude sláviť veľkonočnú hostinu. Akoby povedal: Terajšia veľkonočná hostina je predobrazom blaženého života v nebi.

Mt 26,30-35 - Mk 14, 26–31; Lk 22, 31–34; Jn 13, 36–38.

Mt 26,30 - Veľkonočná večera sa skončila spievaním žalmov 114–118, 23 a 136.

Mt 26,31 - Zach 13, 7. Odpadnúť znamená pohoršiť sa. Apoštoli si nevedia predstaviť, že Ježiš, ako Boží Syn, sa vydá do rúk nepriateľov.

Mt 26,36-46 - Mk 14, 32–42; Lk 22, 39–46.

Mt 26,47-56 - Mk 14, 43–52; Lk 22, 47–53; Jn 8, 2–11.

Mt 26,57-68 - Mk 14, 53–65; Lk 22, 54–55. 63–71; Jn 18, 12–24.

Mt 26,64 - Dan 7, 13."Sedieť po pravici Moci" znamená vládnuť s Bohom Otcom nad svetom. "Prichádzať na nebeských oblakoch" znamená prichádzať ako sudca. Teda akoby povedal: Moje božstvo je teraz skryté, ale čoskoro zažiari v plnej sláve a velebe.

Mt 26,69-75 - Mk 14, 66–72; Lk 22, 54–62; Jn 18, 17–18. 25–27.