výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Mt 4, 1-25

1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. 2 Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! 4 On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. 5 Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu 6 a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. 7 Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 8 A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. 10 Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! 11 Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu. 12 Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odišiel do Galiley. 13 Opustil Nazaret a prešiel bývať do Kafarnaumu, prímorského mesta v krajoch zebulonských a neftalimských, 14 aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša: 15 Kraj zebulonský a neftalimský na ceste k moru, za Jordánom, pohanská Galilea, 16 ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo. 17 Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. 18 Keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári, 19 a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí! 20 A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho. 21 A keď poodišiel odtiaľ, uzrel iných dvoch bratov: Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána, ako si s otcom Zebedeom opravujú na lodi siete. Povolal ich. 22 A oni hneď zanechali loď aj otca a nasledovali Ho. 23 Potom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všelijaké choroby v ľude. 24 I rozniesla sa povesť o Ňom po celej Sýrii a prinášali k Nemu všetkých chorých na rozličné neduhy, trápených prudkými bolesťami, posadnutých démonmi, trpiacich na padúcnicu a ochrnutých; a uzdravoval ich. 25 Nasledovali Ho veľké zástupy z Galiley, Desaťmestia, Jeruzalema, Judska a Zajordánska.

Mt 4, 1-25

Verš 1
Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal.
Mk 1:12 - A hneď vypudil Ho Duch na púšť.
Lk 4:1 - Ježiš, plný Ducha Svätého, vrátil sa od Jordánu a Duch vodil Ho po púšti štyridsať dní,

Verš 4
On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.
Dt 8:3 - Pokoril ťa a dopustil na teba hlad a sýtil ťa mannou, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových.

Verš 6
a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň.
Ž 91:11 - Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Verš 7
Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!
Dt 6:16 - Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha, ako ste Ho pokúšali v Masse.

Verš 10
Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!
Dt 6:13 - Hospodina, svojho Boha, sa boj, Jemu slúž a na Jeho meno prisahaj!
Dt 10:20 - Hospodina, Boha svojho, sa boj, Jemu slúž, Jeho sa pridŕžaj a na Jeho meno prisahaj,

Verš 12
Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odišiel do Galiley.
Mk 1:14 - Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie
Lk 4:14 - V moci Ducha vrátil sa Ježiš do Galiley a zvesť o Ňom sa rozniesla po celom okolí.
Lk 4:16 - Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal.
Lk 4:31 - Potom zostúpil do galilejského mesta Kafarnaumu a učil ich v dni sobotné.
Jn 4:43 - Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley.

Verš 15
Kraj zebulonský a neftalimský na ceste k moru, za Jordánom, pohanská Galilea,
Iz 9:1 - Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Verš 17
Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.
Mk 1:15 - a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!

Verš 18
Keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári,
Mk 1:16 - Keď šiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, brata Šimonovho, spúšťať sieť do mora, lebo boli rybári.

Mt 4,1-11 - Mk 1, 12–13; Lk 4, 1–13.

Mt 4,1 - "Duch", t. j. ten, ktorý zostúpil na neho po krste. Je to Duch Svätý. – Pustatina, kde sa Ježiš postil, je – podľa tradície – Kvarantánia, severozápadne od Jericha. Divoké skaliská boli útočišťom divej zveri (Mk 1, 13). – Ježiš dovolil toto pokúšanie na naše poučenie.

Mt 4,4 - Dt 8, 3.

Mt 4,5 - "Sväté mesto" – Jeruzalem.

Mt 4,6 - Ž 91, 11–12.

Mt 4,7 - Dt 6, 16.

Mt 4,10 - Dt 6, 13.

Mt 4,12-17 - Mk 1, 14–15; Lk 4, 14.

Mt 4,12 - "Odobral sa do Galiley" – z Judey (porov. Jn 4, 3).

Mt 4,15 - Iz 8, 23; 9, 1. "Galilea pohanov" je severná Galilea pri Fenícii a Sýrii; volá sa pohanskou, lebo v nej bývali väčšinou pohania.

Mt 4,18-22 - Mk 1, 16–20; Lk 5, 1–11.

Mt 4,25 - "Dekapol" (desaťmestie) je zväz desiatich, väčšinou helénskych miest, t. j. pohanských miest južne a juhovýchodne od Genezaretského jazera.