výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Pt 1, 1-25

1 Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspore v Ponte, Galácii, Kapadókii, Ázii, Bitýnii 2 a ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami! 3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej: 4 k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, 5 ktorých moc Božia zachováva vieru na spasenie pripravené zjaviť sa v poslednom čase. 6 Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, 7 aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. 8 Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, 9 dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší. 10 Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 11 Pátrali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich. 12 A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo teraz vaši zvestovatelia evanjelia oznamujú vám v moci Ducha Svätého, poslaného z neba, na čo túžia hľadieť anjeli. 13 Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. 14 A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias nevedomosti, 15 ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý! 17 A ak vzývate Otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v bázni, kým ste tu na zemi. 18 Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, 19 ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista, 20 ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám, 21 veriacim skrze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu. 22 Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte, 23 veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. 24 Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet, 25 ale slovo Pánovo zostáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako evanjelium.

1Pt 1, 1-25

Verš 1
Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspore v Ponte, Galácii, Kapadókii, Ázii, Bitýnii
Jak 1:1 - Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista: pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore.

Verš 2
a ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami!
Heb 12:24 - k Prostredníkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.
Rim 1:7 - Všetkým od Boha milovaným, povolaným svätým v Ríme: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
1Kor 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Gal 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista,
Ef 1:2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
2Pt 1:2 - Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!
Júd 1:2 - Milosrdenstvo vám a pokoj a láska nech sa rozhojňuje!

Verš 3
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej:
2Kor 1:3 - Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia,
Ef 1:3 - Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním.
Rim 6:23 - Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.
Jak 1:18 - Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení. Vedzte, bratia moji milovaní:
1Kor 15:20 - Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých.

Verš 4
k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám,
Kol 1:5 - pre nádej, pripravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove pravdy evanjelia,
2Tim 1:12 - Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.

Verš 6
Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania,
Rim 5:3 - No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti,
Jak 1:2 - Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania,
Heb 10:37 - Lebo ešte máličko, a príde Ten, ktorý má prísť, a nebude meškať.
1Pt 5:10 - Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ!

Verš 7
aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.
Iz 48:10 - Ajhľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy.
1Kor 3:13 - každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je.
Jak 1:3 - vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.
1Pt 4:12 - Milovaní, nedivte sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné.

Verš 8
Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy,
Jn 20:29 - A Ježiš mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.

Verš 10
Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej.
Gn 49:10 - Nevzdiali sa berla od Júdu ani veliteľské žezlo od jeho nôh, dokiaľ mu nepríde panovník, ktorého národy budú poslúchať.
Dan 2:44 - Ale za čias tých kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie, a to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať naveky;
Ag 2:7 - Zatrasiem i všetkými národmi, a prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin mocností.
Za 6:12 - Povedz mu: Takto vraví Hospodin mocností: Tu hľa, je muž - Výhonok je jeho meno; vyrástol na svojom mieste a postaví chrám Hospodinov.

Verš 11
Pátrali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich.
Dan 9:24 - Sedemdesiat týždňov je určených pre Tvoj ľud a pre Tvoje sväté mesto na ukončenie priestupku, na skoncovanie s hriechom a na zmierenie viny, na privedenie večnej spravodlivosti, na zapečatenie videnia i proroka a na pomazanie veľsvätyne.
Ž 22:6 - K Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení.
Iz 53:3 - Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho.

Verš 12
A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo teraz vaši zvestovatelia evanjelia oznamujú vám v moci Ducha Svätého, poslaného z neba, na čo túžia hľadieť anjeli.
Sk 2:4 - a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Ef 3:10 - aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola cirkvou rozmanitá múdrosť Božia

Verš 13
Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista.
Lk 12:35 - Majte bedrá opásané a sviece horiace
Ef 6:14 - Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

Verš 15
ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.
Lk 1:75 - v svätosti a v spravodlivosti pred Jeho tvárou po všetky dni života.

Verš 16
Veď je napísané: Buďte svätí, lebo aj ja som svätý!
Lv 11:44 - Lebo ja som Hospodin, váš Boh; posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý, a neznečisťujte sa nijakou drobnou zverou, ktorá sa hemží na zemi.
Lv 19:2 - Hovor s celým zborom Izraelcov: Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.
Lv 20:7 - Posväťte sa teda a buďte svätí, lebo ja som Hospodin, váš Boh.

Verš 17
A ak vzývate Otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v bázni, kým ste tu na zemi.
Dt 10:17 - Lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky;
2Krn 19:7 - Nech teda príde na vás bázeň pred Hospodinom. Dajte si pozor, čo robíte, lebo u Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti, ani uprednostňovania osôb, ani úplatkárstva.
Jób 34:19 - Toho, ktorý nenadŕža kniežatám, a vznešenému nedáva prednosť pred núdznym, lebo oni všetci sú dielom Jeho rúk?
Sk 10:34 - Nato Peter otvoril ústa a hovoril: Naozaj, teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje,
Rim 2:11 - Lebo Boh neuprednostňuje nikoho.
Gal 2:6 - Ale tí, ktorých pokladajú za niečo - nezáleží mi, akí boli kedysi, veď Boh nikoho neuprednostňuje - oni, vedúci, nenaložili mi nič iné,
Ef 6:9 - A vy, páni, zaobchádzajte s nimi práve tak; nevyhrážajte sa; veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebesiach a On nikoho neuprednostňuje!
Kol 3:25 - Kto však pácha neprávosť, prijme odplatu neprávosti, lebo nieto uprednostňovania osôb.

Verš 18
Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom,
1Kor 6:20 - Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom [i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu].
1Kor 7:23 - Veľmi draho ste boli kúpení! Nebuďte otrokmi ľudí!

Verš 19
ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista,
Sk 20:28 - Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.
Heb 9:12 - ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné vykúpenie.
Zjv 1:5 - a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov

Verš 20
ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám,
Rim 16:25 - Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, od večných časov zamlčaného,
Ef 1:9 - zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom
Ef 3:9 - a vysvetlil, aká je správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko;
Kol 1:26 - tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým,
2Tim 1:9 - On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi,
Tít 1:2 - na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi

Verš 21
veriacim skrze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu.
Sk 2:33 - Keď ho teda pravica Božia povýšila a prijal od Otca zasľúbenie o Duchu Svätom, vylial ho, a vy to (teraz) vidíte a počujete.
Flp 2:9 - Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno,

Verš 22
Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte,
Rim 12:10 - Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti,
Ef 4:3 - a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja.
Heb 13:1 - Bratská láska nech trvá!
1Pt 2:17 - Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!

Verš 23
veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.
Jak 1:18 - Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení. Vedzte, bratia moji milovaní:
1Jn 3:9 - Ktokoľvek sa z Boha narodil, nepácha hriech, lebo Jeho semeno zostáva v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.

Verš 24
Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet,
Iz 40:6 - Čuj, ktosi vraví: Volaj! I povedal som: Čo mám volať?
1Kor 7:31 - a tí, čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo spôsoby tohto sveta hynú.
Jak 1:10 - a bohatý svojou poníženosťou, pretože sa pominie ako kvet trávy.
Jak 4:14 - veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne;
1Jn 2:17 - Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.

1Pt 1,1 - List je určený maloázijským cirkvám, ktoré pozakladal najmä apoštol Pavol na prvej a druhej misijnej ceste. Názov "v diaspóre" nemá tu ten istý význam ako u Jakuba, kde ide o kresťanov zo židovstva. Tu sa rozumejú kresťania roztrúsení vo svete (porov. 2, 11) a väčšina z nich pravdepodobne pochádzala z pohanstva.

1Pt 1,3 - Naša spása sa zakladá na večnom rozhodnutí Boha Otca, v čase sa však uskutočňuje milosťou Ducha Svätého, ktorý je nám daný zásluhou vykupiteľského diela Ježiša Krista.

1Pt 1,3-12 - Vo vzletnom rytmickom chválospeve apoštol velebí trojjediného Boha za milosť vykúpenia a spásy. Vyzdvihuje silu a dôležitosť kresťanskej viery a nádeje i to, ako sa k večnej spáse musíme boriť cez mnohé ťažkosti a trápenia. Napriek utrpeniu majú veriaci od Kristovho vzkriesenia všetky dôvody na radosť, lebo a) Kristus je blízko, b) spása je najcennejšia hodnota, c) je zaručená, d) proroci ju vopred predpovedali pre kresťanskú budúcnosť.

1Pt 1,7 - Zjavenie Ježiša Krista je jeho príchod na konci čias.

1Pt 1,10 - Starozákonní proroci predpovedali naše vykúpenie, ktoré uskutočnil Boh v dejinách.

1Pt 1,16 - Porov. Lv 11, 44.

1Pt 1,17 - Náš pozemský život je len dočasným pobytom v cudzine, je púťou do nebeskej vlasti.

1Pt 1,24 - Porov. Iz 40, 6 n. (pozri aj Jak 1, 10).