výhody registrácie

2. list Timoteovi

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Tim 1, 1-18

1 Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa zasľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi - 2 Timoteovi, milovanému synovi. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána. 3 Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajach predkov, keď sa neprestajne rozpomínam na teba v modlitbách, vo dne aj v noci - 4 a pripomínajúc si tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou, 5 pripomínajúc si tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Loide a v tvojej matke Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe. 6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba. 7 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. 8 Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium. 9 On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi, 10 a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 11 Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ [pohanov]. 12 Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. 13 Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 14 Svoje dobré poverenie chráň si skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás. 15 Vieš, že sa odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázii. Z nich je Fygelos a Hermogenes. 16 Domu Oneziforovmu nech Pán udelí milosrdenstvo, lebo ma často obživil a nehanbil sa za moje okovy, 17 ale keď prišiel do Ríma, horlivo ma hľadal aj našiel. 18 Nech mu Pán dá nájsť milosrdenstvo v onen deň u Pána; a koľko sa mi naposluhoval v Efeze, sám najlepšie vieš.

2Tim 1, 1-18

Verš 2
Timoteovi, milovanému synovi. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.
Gal 1:3 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista,
1Tim 1:2 - Timoteovi, svojmu pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.
1Pt 1:2 - a ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami!

Verš 3
Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajach predkov, keď sa neprestajne rozpomínam na teba v modlitbách, vo dne aj v noci -
Sk 22:3 - Som Žid, narodený v Tarze, v Cilícii, vychovaný však v tomto meste pri nohách Gamalielových, vyučený dôkladne otcovskému zákonu. A bol som, ako ste vy všetci dnes, horlivcom Božím;
Rim 1:9 - Veď Boh, ktorému slúžim svojím duchom zvesťou evanjelia Jeho Syna, je mi svedkom, ako neprestajne spomínam na vás
1Sol 1:2 - Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách,
1Sol 3:10 - Vo dne v noci snažne prosíme, aby sme vás videli tvárou v tvár a napravili nedostatky vašej viery.

Verš 6
Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba.
Sk 6:6 - Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky kládli na nich.
Sk 8:17 - Kládli teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého.
Sk 13:3 - Nato sa postili a modlili; potom kládli ruky na nich a prepustili ich.
Sk 19:6 - Ako Pavel položil ruky na nich, zostúpil na nich Duch Svätý, i hovorili jazykmi a prorokovali.
1Tim 4:14 - Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný prorockým slovom, keď zbor starších kládol ruky na teba.
1Tim 5:22 - Unáhlene na nikoho neklaď ruky, nepodieľaj sa na hriechoch iných ľudí. Zachovávaj sa čistý.

Verš 7
Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.
Rim 8:15 - Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!

Verš 8
Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium.
Rim 1:16 - Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.
Sk 21:33 - Nato sa veliteľ priblížil k nim, chytil ho a dajúc ho zviazať dvoma reťazami, vypytoval sa, kto je a čo urobil.
Ef 3:1 - Preto (som) ja Pavel väzňom Krista Ježiša pre vás (bývalých) pohanov;
Ef 4:1 - Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní,
Kol 4:18 - Tu je môj, Pavlov vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje putá. Milosť s vami! [Amen.]
Flm 1:1 - Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteos milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi,
Flm 1:9 - pre lásku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Krista Ježiša,
Flm 1:13 - Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi miesto teba posluhoval, keď som v putách pre evanjelium,

Verš 9
On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi,
Ef 1:3 - Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním.
Tít 3:4 - Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom,

Verš 10
a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.
Rim 16:25 - Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, od večných časov zamlčaného,
Ef 1:9 - zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom
Ef 3:9 - a vysvetlil, aká je správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko;
Kol 1:26 - tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým,
Tít 1:2 - na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi
1Pt 1:20 - ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám,
Iz 25:8 - Pohltená bude smrť naveky a Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu; lebo to Hospodin povedal.
Heb 2:14 - A pretože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla,

Verš 11
Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ [pohanov].
Sk 9:15 - Riekol mu Pán: Len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanov, aj pred kráľov a pred synov izraelských.
Sk 13:2 - Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej som ich povolal.
Sk 22:21 - Ale On mi povedal: Choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov.
Gal 1:15 - Ale keď Tomu, ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo povolal,
Gal 2:8 - veď Ten, ktorý pomáhal Petrovi v apoštolskej práci medzi obrezanými, pomáhal aj mne medzi pohanmi -
Ef 3:8 - Mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, dostalo sa milosti, aby som evanjelium o nepochopiteľnom bohatstve Kristovom zvestoval pohanom
1Tim 2:7 - Nato som bol ustanovený ja ako zvestovateľ a apoštol - pravdu hovorím a neklamem - učiteľ pohanov vo viere a pravde.

Verš 13
Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
1Tim 3:14 - Keď dúfam, že čoskoro prídem k tebe, píšem ti,

Verš 15
Vieš, že sa odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázii. Z nich je Fygelos a Hermogenes.
Sk 19:10 - To trvalo dva roky, takže počuli slovo Pánovo všetci, ktorí bývali v Ázii, Židia a Gréci.

Verš 16
Domu Oneziforovmu nech Pán udelí milosrdenstvo, lebo ma často obživil a nehanbil sa za moje okovy,
2Tim 4:19 - Pozdrav Prisku a Akvilu i dom Oneziforov.

2Tim 1,6 - Porov. 1 Tim 4, 14.

2Tim 1,8 - Pavol píše tento list počas druhého väznenia v Ríme.

2Tim 1,9-10 - Ide o základné prvky kresťanskej katechézy.

2Tim 1,12 - O tom, čo mu bolo "zverené" (depósitum), porov. poznámku k 1 Tim 6, 20. "Onen deň" je deň slávneho Kristovho príchodu, deň súdu.

2Tim 1,15 - Nejde o zanechanie viery, ale o nedostatok odvahy vytrvať pri ňom a vydávať svedectvo.

2Tim 1,16 - Niektorí z tohto vyjadrenia usudzujú, že Oneziforos medzitým zomrel.