výhody registrácie

1. list Timoteovi

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Tim 6, 1-21

1 Všetci, ktorí sú otrokmi pod jarmom, nech považujú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby meno Božie a (kresťanské) učenie nebolo vystavené rúhaniu; 2 tí však, čo majú veriacich za pánov, nech ich neznevažujú preto, lebo sú bratmi, ale nech tým ochotnejšie slúžia, pretože sú veriaci a milovaní (Boží), ktorí sú horliví v dobročinnosti. Toto uč a prikazuj. 3 Ak niekto iné učí a nepristupuje k zdravým rečiam o našom Pánovi Ježišovi Kristovi a k učeniu, ktoré zodpovedá pobožnosti, 4 je nadutý, i keď nič nerozumie, trpí na hašterivosť a slovné hádky, z ktorých vznikajú závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, 5 trenice ľudí, porušených na mysli a zbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je ziskom. 6 A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom; 7 lebo nič sme nepriniesli na svet [a nepochybné je], ani nič odniesť nemôžeme. 8 Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. 9 Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia. 10 Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. 11 Ty však, človeče Boží, pred takýmito vecami utekaj a snaž sa o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, krotkosť. 12 Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie. 13 Pred Bohom, ktorý dáva všetkému život, a pred Kristom Ježišom, ktorý vyznal pred Pontským Pilátom dobré vyznanie, 14 prikazujem ti, aby si zachovával toto prikázanie nepoškvrnené, bez úhony, až do zjavenia nášho Pána Ježiša Krista, 15 ktoré nám v určenom čase ukáže ten blahoslavený a jediný Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich. 16 On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktoré nikto z ľudí nevidel, ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen. 17 Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie, 18 a aby konali dobré, boli bohatí na dobré skutky, štedrí, zdielni, 19 a tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosiahli skutočný život. 20 Zachovávaj, Timoteos, čo ti je zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a námietkam nepravého poznania, 21 ku ktorému sa niektorí priznali a zblúdili od viery. Milosť s vami. Amen.

1Tim 6, 1-21

Verš 1
Všetci, ktorí sú otrokmi pod jarmom, nech považujú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby meno Božie a (kresťanské) učenie nebolo vystavené rúhaniu;
Ef 6:5 - Otroci, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a chvením v úprimnosti srdca ako Krista.
Kol 3:22 - Otroci, vo všetkom poslúchajte telesných pánov a neslúžte len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale v úprimnosti srdca a v bázni pred Pánom.
Tít 2:9 - Otroci nech sú svojim pánom vo všetkom poddaní, milí, nech im neodvrávajú,
1Pt 2:18 - Sluhovia, poddaní buďte s úplnou bázňou svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj nevľúdnym.

Verš 4
je nadutý, i keď nič nerozumie, trpí na hašterivosť a slovné hádky, z ktorých vznikajú závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania,
1Tim 1:4 - a nepridŕžať sa bájok ani nekonečných rodokmeňov, ktoré napomáhajú skôr hádky ako Božie spravovanie spásy z viery,
2Tim 2:23 - Naničhodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú (len) zvady.
Tít 3:9 - Daromným sporným otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákone sa vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne.

Verš 5
trenice ľudí, porušených na mysli a zbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je ziskom.
1Kor 11:16 - Ak by sa však niekto chcel hádať, my to nemáme v obyčaji, ani cirkevné zbory Božie.

Verš 6
A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom;
Prís 15:16 - Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad, a s ním nepokoj.
Heb 13:5 - Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;

Verš 7
lebo nič sme nepriniesli na svet [a nepochybné je], ani nič odniesť nemôžeme.
Jób 1:21 - a povedal: Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim; Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.
Jób 27:19 - Boháč si raz ľahne, ale viac to nespraví, otvorí oči, a už ho niet.
Ž 49:17 - Neboj sa, keď niekto zbohatne, keď rozmnoží sa sláva jeho domu.

Verš 8
Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme.
Prís 27:26 - budeš mať barance na odev a kozlov na kúpnu cenu za pole,
Ž 55:22 - Jeho ústa sú hladšie ako maslo, no srdce jeho samý boj; jeho slová sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev?
1Pt 5:7 - Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.

Verš 9
Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia.
Prís 11:28 - Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie.
Mt 13:22 - A ktoré bolo zasiate do tŕnia, to je ten, čo počúva slovo, ale starosti sveta a klam bohatstva udusia to slovo, takže zostáva bez úžitku.
Jak 5:1 - A vy, boháči, plačte, bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás!

Verš 10
Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.
Ex 23:8 - Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí, a prevracia reči spravodlivých.
Dt 16:19 - Neprevracaj právo, neuprednostňuj nikoho, neprijímaj úplatok, lebo úplatok múdrym zaslepuje oči a spravodlivým prevracia reči.
Prís 15:16 - Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad, a s ním nepokoj.

Verš 11
Ty však, človeče Boží, pred takýmito vecami utekaj a snaž sa o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, krotkosť.
2Tim 2:22 - Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.

Verš 12
Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie.
1Tim 1:18 - Toto ti prikazujem, syn môj Timoteos, na základe predošlých proroctiev o tebe, aby si podľa nich bojoval výborný boj,

Verš 13
Pred Bohom, ktorý dáva všetkému život, a pred Kristom Ježišom, ktorý vyznal pred Pontským Pilátom dobré vyznanie,
1Tim 5:21 - Zaprisahávam ťa pred Bohom a pred Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si to zachovával bez predsudku a nič nerobil z náklonnosti voči niekomu.
Dt 32:39 - Pozrite teraz, že ja, len ja som, a nieto Boha okrem mňa; ja usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a nikto z mojej ruky nevyslobodí.
1Sam 2:6 - Hospodin usmrcuje i oživuje, do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ.
Mt 27:11 - Ježiša však postavili pred vladára. I spýtal sa Ho vladár: Či si Ty kráľ židovský? Ježiš mu povedal: Ty hovoríš.
Jn 18:37 - Spýtal sa Ho teda Pilát: Tak predsa si kráľ? Odpovedal Ježiš: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.

Verš 15
ktoré nám v určenom čase ukáže ten blahoslavený a jediný Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich.
1Tim 1:17 - Jemu, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému [múdremu] Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen.
Zjv 17:14 - Budú bojovať proti Baránkovi, ale Baránok zvíťazí nad nimi, lebo je Pánom pánov a Kráľom kráľov, a s ním budú tí, ktorí sú povolaní, vyvolení a verní.
Zjv 19:16 - Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.

Verš 16
On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktoré nikto z ľudí nevidel, ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.
Ex 33:20 - Potom riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.
Dt 4:12 - A Hospodin hovoril k vám z ohňa; zvuk slov ste počuli, ale postavu ste neuvideli; len hlas zaznel.
1Jn 4:12 - Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá.

Verš 17
Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie,
Mk 4:18 - A iné, do tŕnia zasiate, sú tí, čo počúvajú slovo,
Lk 8:14 - Ktoré však padlo medzi tŕnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo a rozkoš života, a nedozrejú.

Verš 19
a tak si zhromažďovali dobrý základ do budúcnosti a dosiahli skutočný život.
Mt 6:20 - Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú.
Lk 12:33 - Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú; nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži, ani moľ nekazí;
Lk 16:9 - Aj vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.

Verš 20
Zachovávaj, Timoteos, čo ti je zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a námietkam nepravého poznania,
1Tim 1:4 - a nepridŕžať sa bájok ani nekonečných rodokmeňov, ktoré napomáhajú skôr hádky ako Božie spravovanie spásy z viery,
1Tim 4:7 - Svetské a babské bájky zavrhuj, ale cvič sa v pobožnosti;
2Tim 2:16 - Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bezbožnosti,
Tít 1:14 - a nepridržiavali sa židovských bájok a príkazov ľudí odvrátených od pravdy.
Tít 3:9 - Daromným sporným otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákone sa vyhýbaj, lebo sú neužitočné a márne.

1Tim 6,1-2 - Pavol tu nerieši sociálny problém otroctva, ale hovorí o povinnostiach kresťanských otrokov v rámci ich sociálneho postavenia. Pavol sa často zaoberal problémom otrokov (1 Kor 7, 21–24; Gal 3, 28; Ef 6, 5–9; Kol 3, 22–25; Tít 2, 9–10; Flm 10–17; porov. 1 Pt 2, 18–20). Kresťanstvo neprinieslo násilné a náhle odstránenie otroctva, ale hlásaním prikázania lásky znútra vytváralo takého ducha, ktorý postupne umožňoval zrušiť ho.

1Tim 6,6 - "Spokojnosť" (gr. autarchéia) tu znamená uspokojenie sa s tým, čo človek má.

1Tim 6,12 - Pravdepodobne ide o vyznanie viery, ktoré zložil Timotej pri krste.

1Tim 6,13 - Timotejovo vyznanie viery má príklad vo svedectve, ktoré vydal Kristus pred Pilátom (Jn 18, 36–37).

1Tim 6,15-16 - Ide o liturgickú doxológiu alebo o fragment liturgického hymnu.

1Tim 6,20 - Timotejovi bolo zverené evanjelium, svätá náuka viery. Falošná veda (gr. gnósis) je tu asi prejav neskoršieho gnostického bludu.