výhody registrácie

1. list Timoteovi

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Tim 3, 1-16

1 Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele. 2 Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, 3 nie pijan, nie bitkár [ani nie žiadostivý nečistého zisku], ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. 4 Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. 5 Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu? 6 Nech to nie je nováčik vo viere, aby sa nenadúval a neprepadol diablovmu súdu. 7 A musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo (cirkvi), aby sa nedostal do rečí a neprepadol osídlu diablovmu. 8 Podobne diakoni (nech sú) čestní, nie dvojtvárni v reči, ani nie príliš oddaní vínu, ani nie žiadostiví nečistého zisku. 9 Tajomstvo viery nech zachovávajú v čistom svedomí. 10 Ale aj oni sa majú najprv osvedčiť a (len) potom konať diakonskú službu, ak sú bez úhony. 11 Podobne ich ženy (nech sú) čestné, nie ohováračné; striezlivé a vo všetkom verné. 12 Diakoni nech sú mužmi jednej ženy a nech sa dobre starajú o deti a domácnosť. 13 Tí totiž, ktorí dobre konali diakonskú službu, nadobudnú si dobré meno a veľkú dúfanlivosť vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 14 Keď dúfam, že čoskoro prídem k tebe, píšem ti, 15 aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, (tento) stĺp a základ pravdy. 16 Vpravde veľkým tajomstvom pobožnosti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu.

1Tim 3, 1-16

Verš 2
Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať,
Tít 1:6 - ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú obviňované z roztopašnosti a neposlušnosti.
2Tim 2:24 - A Pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy.

Verš 8
Podobne diakoni (nech sú) čestní, nie dvojtvárni v reči, ani nie príliš oddaní vínu, ani nie žiadostiví nečistého zisku.
Sk 6:3 - Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu;

Verš 9
Tajomstvo viery nech zachovávajú v čistom svedomí.
1Tim 1:19 - majúc vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a stroskotali vo viere.

Verš 13
Tí totiž, ktorí dobre konali diakonskú službu, nadobudnú si dobré meno a veľkú dúfanlivosť vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
Mt 25:21 - Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána!

Verš 15
aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, (tento) stĺp a základ pravdy.
2Tim 2:20 - Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na čestnú, iné na všednú potrebu.

Verš 16
Vpravde veľkým tajomstvom pobožnosti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu.
Jn 1:14 - A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.
Ef 3:5 - ktoré v iných pokoleniach nebolo známe synom ľudským tak, ako to Duch teraz zjavil Jeho svätým apoštolom a prorokom,
Mk 16:19 - Keď im to Pán Ježiš dopovedal, bol vzatý do neba a posadil sa po pravici Božej.
Lk 9:51 - Keď sa približovali dni Jeho povýšenia, obrátil sa tvárou k Jeruzalemu, že pôjde tam.
Sk 1:2 - až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skrze Ducha Svätého dal poverenie apoštolom, ktorých si vyvolil,

1Tim 3,1 - "Biskupstvo" (episkopé) tu ešte neznamená biskupský úrad v dnešnom význame. "Biskupi" čiže strážcovia, dozorcovia, mali vedúcu funkciu v miestnej cirkvi, ale nie je nám dostatočne známe, čím sa líšili od "starších," t. j. presbyterov. Presné rozlíšenie medzi biskupmi, staršími (presbytermi) a diakonmi nastalo až neskôr.

1Tim 3,2 - Je možné, že Pavol žiada, aby biskupom bol muž, ktorý bol iba raz ženatý, čiže po smrti manželky má zostať vdovcom. Nie je však vylúčené, že výraz "muž jednej ženy", podobne ako výraz "manželka jedného muža", ktoré sa nachádzajú v židovských a pohanských nápisoch z tých čias, označujú zvlášť vrúcnu manželskú lásku.

1Tim 3,7 - "Čo sú mimo", čiže nekresťania.

1Tim 3,8 - Diakoni sa venovali najmä chudobným a chorým.

1Tim 3,11 - Buď ide o manželky diakonov, alebo, a to je pravdepodobnejšie, o diakonky (porov. Rim 16, 1 n.), ktorým sa v Cirkvi zverovali určité služby bez toho, že by prijali sviatostnú vysviacku.

1Tim 3,16 - Je to fragment starokresťanského hymnu na oslavu Krista. Vo výraze "ospravedlnený v Duchu" je narážka na Kristovo zmŕtvychvstanie (porov. Rim 1, 4).