výhody registrácie

1. list Timoteovi

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Tim 3, 1-16

1 Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo. 2 Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť, 3 nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz, 4 ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou. 5 Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o cirkev Božiu?! 6 Nie novák, aby nadujúc sa neupadol v odsúdenie diablovo. 7 Ale musí mať aj dobré svedoctvo od tých vonku, aby neupadnul do pohanenia a do smečky diablovej. 8 Tak podobne aj diakoni musia byť počestní, nie dvojjazyční, nie oddaní mnohému vínu, nie žiadostiví mrzkého zisku, 9 ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí, 10 a nech sú aj oni najprv zkúšaní, až potom nech konajú službu diakona súc bez úhony. 11 Tak podobne musia byť počestné aj ženy, nie pomluvačné, triezve, verné vo všetkom. 12 Diakoni nech sú mužovia jednej ženy, ktorí dobre spravujú deti i svoje vlastné domy. 13 Lebo tí, ktorí dobre vykonali službu diakona, nadobúdajú si dobrý stupeň a mnoho smelosti vo viere, vo viere v Kristu Ježišovi. 14 Toto ti píšem v nádeji, že naskore prijdem k tebe; 15 ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy. 16 A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.

1Tim 3, 1-16

Verš 2
Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť,
Tít 1:6 - že ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má deti veriace, nie také, na ktoré žalujú, že sú prostopašné alebo nepoddajné.
2Tim 2:24 - A sluha Pánov sa nemá vadiť, ale má byť prívetivý ku všetkým, schopný učiť a zniesť i zlé,

Verš 8
Tak podobne aj diakoni musia byť počestní, nie dvojjazyční, nie oddaní mnohému vínu, nie žiadostiví mrzkého zisku,
Sk 6:3 - A tak obzrite sa, bratia, po siedmich dobropovestných mužoch zpomedzi seba, plných Svätého Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme k tejto práci,

Verš 9
ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí,
1Tim 1:19 - majúc vieru a dobré svedomie, ktoré odstrčiac niektorí od seba stroskotali čo do viery,

Verš 13
Lebo tí, ktorí dobre vykonali službu diakona, nadobúdajú si dobrý stupeň a mnoho smelosti vo viere, vo viere v Kristu Ježišovi.
Mt 25:21 - A jeho pán mu povedal: Dobre sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána!

Verš 15
ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy.
2Tim 2:20 - A vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a strieborné, ale aj drevené a hlinené, a to jedny na česť a jedny na nečesť.

Verš 16
A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.
Jn 1:14 - A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.
Ef 3:5 - ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené Duchom jeho svätým apoštolom a prorokom,
Mk 16:19 - A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, a sadol si po pravici Božej.
Lk 9:51 - A keď sa už doplňovaly dni, aby bol vzatý hore do neba, pevne obrátil svoju tvár, že pojde do Jeruzalema
Sk 1:2 - až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď už bol dal skrze Svätého Ducha prikázania apoštolom, ktorých si vyvolil,

1Tim 3,1 - "Biskupstvo" (episkopé) tu ešte neznamená biskupský úrad v dnešnom význame. "Biskupi" čiže strážcovia, dozorcovia, mali vedúcu funkciu v miestnej cirkvi, ale nie je nám dostatočne známe, čím sa líšili od "starších," t. j. presbyterov. Presné rozlíšenie medzi biskupmi, staršími (presbytermi) a diakonmi nastalo až neskôr.

1Tim 3,2 - Je možné, že Pavol žiada, aby biskupom bol muž, ktorý bol iba raz ženatý, čiže po smrti manželky má zostať vdovcom. Nie je však vylúčené, že výraz "muž jednej ženy", podobne ako výraz "manželka jedného muža", ktoré sa nachádzajú v židovských a pohanských nápisoch z tých čias, označujú zvlášť vrúcnu manželskú lásku.

1Tim 3,7 - "Čo sú mimo", čiže nekresťania.

1Tim 3,8 - Diakoni sa venovali najmä chudobným a chorým.

1Tim 3,11 - Buď ide o manželky diakonov, alebo, a to je pravdepodobnejšie, o diakonky (porov. Rim 16, 1 n.), ktorým sa v Cirkvi zverovali určité služby bez toho, že by prijali sviatostnú vysviacku.

1Tim 3,16 - Je to fragment starokresťanského hymnu na oslavu Krista. Vo výraze "ospravedlnený v Duchu" je narážka na Kristovo zmŕtvychvstanie (porov. Rim 1, 4).