výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 1, 1-6

1 Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, 2 ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. 3 Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí. 4 Nie tak bezbožníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. 5 A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6 Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

Ž 1, 1-6

Verš 1
Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí,
Ž 26:4 - Nesedával som s falošníkmi, neschádzal som sa s pokrytcami.
Prís 1:10 - Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj!
Prís 1:15 - syn môj, nevydaj sa s nimi na cestu, zdrž svoje nohy od ich chodníkov!
Prís 4:14 - Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých.
1Kor 15:33 - Nedajte sa klamať! Zlé reči kazia dobré mravy.
Ef 5:11 - a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte.

Verš 2
ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.
Dt 6:6 - Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci.
Dt 17:19 - Nech ho má pri sebe a nech ho číta po celý svoj život, aby sa naučil báť Hospodina, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto zákona aj tieto ustanovenia a plniť ich,
Joz 1:8 - Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.
Ž 119:1 - Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony; ktorí chodia v zákone Hospodinovom!

Verš 3
Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.
Jer 17:8 - Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava; lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.

Verš 4
Nie tak bezbožníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva.
Jób 21:18 - takže sú ako slama vo vetre, ako pleva, ktorú víchrica odnáša?
Ž 35:5 - Nech sú sťa pleva vo vetre a anjel Hospodinov nech ich odbíja.
Iz 17:13 - Národy burácajú ako hukot mnohých vôd. Ale On ich pokarhá a ujdú ďaleko, zahnaní budú ako pleva z vrchov pred vetrom, ako kolesá z bodľačia pred povíchricou!
Iz 29:5 - Množstvo tvojich nepriateľov bude ako rozvírený prach a množstvo ukrutníkov ako lietajúca pleva. V okamihu, náhle sa ti stane,
Oz 13:3 - Preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá včas ráno mizne, ako pleva odviata z humna a ako dym z komína.

Z 1 - Tento žalm je anonymný. Je v ňom narážka na proroka Jeremiáša (17,5-8) a Ezechiela (47,12). Ako to vystihli sv. Bazil a sv. Hieronym, svojím obsahom je ako stvorený za úvod do celého Žaltára. Ozajstné šťastie človeka spočíva v spojení človeka s Bohom a v zachovávaní Božieho zákona.