výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 118, 1-29

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť! 2 Nech povie Izrael: Naveky trvá Jeho milosť! 3 Nech povie Áronov dom: Naveky trvá Jeho milosť! 4 Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina: Naveky trvá Jeho milosť! 5 V tiesni som vzýval Hospodina; Hospodin ma vypočul a vyslobodil ma. 6 Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?! 7 Hospodin je pri mne, je medzi mojimi pomocníkmi, a ja sa zahľadím na tých, čo ma nenávidia. 8 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka. 9 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v kniežatá. 10 Obkľúčili ma všetky národy; ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. 11 Obkľúčili ma, áno, obkľúčili; ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. 12 Obkľúčili ma ako včely, zhasnú však ako oheň z tŕnia; ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. 13 Silno ma posotili, aby som padol; Hospodin mi však pomohol. 14 Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. 15 Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu! 16 Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! 17 Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove. 18 Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. 19 Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi. 20 Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. 21 Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. 22 Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. 23 Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. 24 Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom! 25 Ó Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru! 26 Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Požehnávame vás z domu Hospodinovho. 27 Hospodin je Boh, On nás osvietil. Priviažte obeť povrazmi o rohy oltára! 28 Ty si môj Boh, Tebe ďakujem; Bože môj, chcem Ťa vyvyšovať. 29 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť!

Ž 118, 1-29

Verš 8
Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka.
Ž 62:8 - Na Bohu spočíva moja spása, moja česť; i skala mojej sily, moje útočisko je v Bohu.
Ž 146:3 - Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci.
Jer 17:5 - Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina.
Jer 17:7 - Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin.

Verš 16
Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu!
Lk 1:51 - Dokázal moc svojím ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca;

Verš 22
Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným.
Iz 8:14 - On bude svätyňou, kameňom úrazu a skalou na potknutie pre oba domy Izraela, pascou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema.
Iz 28:16 - Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený!
Mt 21:42 - Riekol im Ježiš: Či ste nikdy nečítali v Písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom; Pán to urobil a je to divné v našich očiach!
Mk 12:10 - Či ste nečítali Písmo: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa kameňom uholným;
Lk 20:17 - Ale On pozrel na nich a povedal: Čo znamená teda, čo je napísané, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom?
Sk 4:11 - Toto je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom.
Rim 9:33 - ako je napísané: Ajhľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.
Ef 2:20 - vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus,
1Pt 2:4 - Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu,
1Pt 2:7 - Tak vám, veriacim, je chválou, nevercom však je kameňom, ktorý zavrhli stavitelia, ale ktorý sa stal uholným kameňom,

Verš 6
Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?!
Rim 8:31 - Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám?

Z 118 - Žalm je mesiášsky, Ježiš Kristus cituje 22. a 23. verš tohto žalmu o sebe (Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17) a aj sv. Peter so sv. Pavlom svedčia, že sa spomenuté verše splnili na Ježišovi (Sk 4,11; Rim 9,32; 1 Pt 2,7). Keď Ježiš na Kvetnú nedeľu slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia mu privolávali slová 25. a 26. verša tohto žalmu (Mt 21,9).

Z 118,1 - Porov. Ž 106,1; 107,1; 136,1; Jer 33,11.

Z 118,2-4 - Porov. Ž 115,9-11; 135,19 n.

Z 118,5-18 - Zdá sa, že žalmista hovorí za celý národ.

Z 118,19-20 - Slávnostný sprievod dochádza k chrámu. Prichádzajúci prosia o vstup do chrámu. Aspoň dva chóry si navzájom odpovedajú. V odpovediach sa zračí poďakovanie za oslobodenie Izraela. Ľud sa chce poďakovať Pánovi. - Na prosbu ľudu odpovedajú kňazi. Do Pánovho chrámu, do nádvoria Izraelitov môžu vstúpiť len "spravodliví", t. j. príslušníci vyvoleného národa a tí, čo už žijú podľa Pánovho zákona. Pohania nesmeli vstúpiť do nádvoria Izraelitov (Ž 15,2; 24,4).

Z 118,22 - "Kameň, čo stavitelia zavrhli" atď., príslovie, ktorým sa chce povedať, že Pán si vyvolil tento malý a slabý národ, ktorým všetci opovrhujú a šliapu po ňom, a urobil z neho "uholný kameň", základný kameň svojho kráľovstva na zemi. Na ňom bude spočívať aj stavba mesiášskeho kráľovstva, ktoré sa rozšíri po celom svete. A Izrael bude v ňom najdôležitejším činiteľom (Ž 87,1; Iz 2,3; 14,1; 45,14 atď.; Jer 51,26), z neho sa narodí Mesiáš. Ježiš Kristus použil tieto slová o sebe samom (Mt 21,42-44 a paral.; porov. tiež Sk 4,11; Ef 2,20 n.; 1 Pt 2,7) proti vtedajšiemu židovskému pokoleniu.

Z 118,27 - "Boh, Pán, je naším svetlom" (Nm 6,25; Ž 6,7).