výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Ž 118, 1-29

1 Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky trvá milosrdenství jeho. 2 Rciž nyní, Izraeli, že na věky milosrdenství jeho. 3 Rciž nyní, dome Aronův, že na věky milosrdenství jeho. 4 Rcetež nyní bojící se Hospodina, že na věky milosrdenství jeho. 5 V úzkosti vzýval jsem Hospodina, a vyslyšev, uprostrannil mi Hospodin. 6 Hospodin se mnou, nebudu se báti. Co mi může učiniti člověk? 7 Hospodin se mnou jest mezi pomocníky mými, pročež já podívám se těm, kteříž mne mají v nenávisti. 8 Lépe jest doufati v Hospodina, než naději skládati v člověku. 9 Lépe jest doufati v Hospodina, nežli naději skládati v knížatech. 10 Všickni národové obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je. 11 Mnohokrát obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je. 12 Ssuli se na mne jako včely, však zhasli jako oheň z trní: nebo ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je. 13 Velmi jsi ztuha na mne dotíral, abych padl, ale Hospodin spomohl mi. 14 Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel. 15 Hlas prokřikování a spasení v staních spravedlivých. Pravice Hospodinova dokázala síly, 16 Pravice Hospodinova vyvýšila se, pravice Hospodinova dokázala síly. 17 Neumruť, ale živ budu, abych vypravoval skutky Hospodinovy. 18 Trestaltě mne přísně Hospodin, ale smrti mne nevydal. 19 Otevřetež mi brány spravedlnosti,a vejda do nich, oslavovati budu Hospodina. 20 Tať jest brána Hospodinova, kterouž spravedliví vcházejí. 21 Tuť já tě oslavovati budu, nebo jsi mne vyslyšel, a byls můj vysvoboditel. 22 Kámen, kterýž zavrhli stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní. 23 Od Hospodina stalo se to, a jest divné před očima našima. 24 Tentoť jest den, kterýž učinil Hospodin, a protož radujme se a veselme se v něm. 25 Prosím, Hospodine, zachovávejž již; prosím, Hospodine, dávej již šťastný prospěch. 26 Požehnaný, jenž se béře ve jménu Hospodinovu; dobrořečíme vám z domu Hospodinova. 27 Bůh silný Hospodin, onť se zasvítil nám, važte beránky až k rohům oltáře. 28 Bůh silný můj ty jsi, protož slaviti tě budu, Bože můj, vyvyšovati tě budu. 29 Oslavujtež Hospodina, neboť jest dobrý, nebo na věky milosrdenství jeho.

Ž 118, 1-29

Verš 8
Lépe jest doufati v Hospodina, než naději skládati v člověku.
Ž 62:8 - V Bohu jest spasení mé a sláva má; skála síly mé, doufání mé v Bohu jest.
Ž 146:3 - Nedoufejtež v knížatech, v synech lidských, v nichž není vysvobození.
Jer 17:5 - Takto praví Hospodin: Zlořečený ten muž, kterýž doufá v člověka, a kterýž klade tělo za rámě své, od Hospodina pak odstupuje srdce jeho.
Jer 17:7 - Požehnaný ten muž, kterýž doufá v Hospodina, a jehož naděje jest Hospodin.

Verš 16
Pravice Hospodinova vyvýšila se, pravice Hospodinova dokázala síly.
Lk 1:51 - Dokázal moci ramenem svým, rozptýlil pyšné myšlením srdce jejich.

Verš 22
Kámen, kterýž zavrhli stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní.
Iz 8:14 - A budeť vám i svatyní, kamenem pak urážky a skalou pádu oběma domům Izraelským, osídlem a léčkou i obyvatelům Jeruzalémským.
Iz 28:16 - Z té příčiny takto praví Panovník Hospodin: Aj, já zakládám na Sionu kámen, kámen zkušený, úhelný drahý, základ pevný; kdo věří, nebudeť kvapiti.
Mt 21:42 - Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli v Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? Ode Pána stalo se toto, a jest divné před očima našima.
Mk 12:10 - Zdaliž jste písma toho nečtli? Kámen, kterýž zavrhli dělníci, ten učiněn jest hlavou úhlovou.
Lk 20:17 - A on pohleděv na ně, řekl: Co jest pak to, což napsáno jest: Kámen, kterýmž pohrdli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhelní.
Sk 4:11 - Toť jest ten kámen za nic položený od vás dělníků, kterýž učiněn jest v hlavu úhelní.
Rim 9:33 - Jakož psáno jest: Aj, kladu na Sionu kámen urážky a skálu pohoršení, a každý, kdož uvěří v něj, nebude zahanben.
Ef 2:20 - Vzdělaní na základ apoštolský a prorocký, kdežto jest gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus,
1Pt 2:4 - K kterémužto přistupujíce, jakožto k kameni živému, od lidí zajisté zavrženému, ale od Boha vyvolenému a drahému,
1Pt 2:7 - Vám tedy věřícím jest drahý, ale nepovolným kámen, kterýž zavrhli ti, jenž stavěli, tenť jest učiněn v hlavu úhelní, a kámen úrazu, a skála pohoršení,

Verš 6
Hospodin se mnou, nebudu se báti. Co mi může učiniti člověk?
Rim 8:31 - Což tedy díme k tomu? Kdyžť jest Bůh s námi, i kdo proti nám?

Z 118 - Žalm je mesiášsky, Ježiš Kristus cituje 22. a 23. verš tohto žalmu o sebe (Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17) a aj sv. Peter so sv. Pavlom svedčia, že sa spomenuté verše splnili na Ježišovi (Sk 4,11; Rim 9,32; 1 Pt 2,7). Keď Ježiš na Kvetnú nedeľu slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia mu privolávali slová 25. a 26. verša tohto žalmu (Mt 21,9).

Z 118,1 - Porov. Ž 106,1; 107,1; 136,1; Jer 33,11.

Z 118,2-4 - Porov. Ž 115,9-11; 135,19 n.

Z 118,5-18 - Zdá sa, že žalmista hovorí za celý národ.

Z 118,19-20 - Slávnostný sprievod dochádza k chrámu. Prichádzajúci prosia o vstup do chrámu. Aspoň dva chóry si navzájom odpovedajú. V odpovediach sa zračí poďakovanie za oslobodenie Izraela. Ľud sa chce poďakovať Pánovi. - Na prosbu ľudu odpovedajú kňazi. Do Pánovho chrámu, do nádvoria Izraelitov môžu vstúpiť len "spravodliví", t. j. príslušníci vyvoleného národa a tí, čo už žijú podľa Pánovho zákona. Pohania nesmeli vstúpiť do nádvoria Izraelitov (Ž 15,2; 24,4).

Z 118,22 - "Kameň, čo stavitelia zavrhli" atď., príslovie, ktorým sa chce povedať, že Pán si vyvolil tento malý a slabý národ, ktorým všetci opovrhujú a šliapu po ňom, a urobil z neho "uholný kameň", základný kameň svojho kráľovstva na zemi. Na ňom bude spočívať aj stavba mesiášskeho kráľovstva, ktoré sa rozšíri po celom svete. A Izrael bude v ňom najdôležitejším činiteľom (Ž 87,1; Iz 2,3; 14,1; 45,14 atď.; Jer 51,26), z neho sa narodí Mesiáš. Ježiš Kristus použil tieto slová o sebe samom (Mt 21,42-44 a paral.; porov. tiež Sk 4,11; Ef 2,20 n.; 1 Pt 2,7) proti vtedajšiemu židovskému pokoleniu.

Z 118,27 - "Boh, Pán, je naším svetlom" (Nm 6,25; Ž 6,7).