výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ž 118, 1-29

1 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃ 2 יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו׃ 3 יאמרו נא בית אהרן כי לעולם חסדו׃ 4 יאמרו נא יראי יהוה כי לעולם חסדו׃ 5 מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה׃ 6 יהוה לי לא אירא מה יעשה לי אדם׃ 7 יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי׃ 8 טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃ 9 טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃ 10 כל גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃ 11 סבוני גם סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃ 12 סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם׃ 13 דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני׃ 14 עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה׃ 15 קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל׃ 16 ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל׃ 17 לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה׃ 18 יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃ 19 פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה׃ 20 זה השער ליהוה צדיקים יבאו בו׃ 21 אודך כי עניתני ותהי לי לישועה׃ 22 אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃ 23 מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃ 24 זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃ 25 אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא׃ 26 ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה׃ 27 אל יהוה ויאר לנו אסרו חג בעבתים עד קרנות המזבח׃ 28 אלי אתה ואודך אלהי ארוממך׃ 29 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Ž 118, 1-29

Verš 8
טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃
Ž 62:8 - בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃
Ž 146:3 - אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃
Jer 17:5 - כה אמר יהוה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן יהוה יסור לבו׃
Jer 17:7 - ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו׃

Verš 16
ימין יהוה רוממה ימין יהוה עשה חיל׃
Lk 1:51 - גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃

Verš 22
אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃
Iz 8:14 - והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל לפח ולמוקש ליושב ירושלם׃
Iz 28:16 - לכן כה אמר אדני יהוה הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש׃
Mt 21:42 - ויאמר ישוע אליהם הכי קרא לא קראתם בכתובים אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃
Mk 12:10 - הלא קראתם את הכתוב הזה אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃
Lk 20:17 - ויבט בם ויאמר ומה הוא זה הכתוב אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃
Sk 4:11 - והוא האבן אשר מאסתם אתם הבונים ותהי לראש פנה׃
Rim 9:33 - ככתוב הנני יסד בציון אבן נגף וצור מכשול וכל המאמין בו לא יבוש׃
Ef 2:20 - בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃
1Pt 2:4 - אשר נגשתם אליו אל אבן חיה אשר מאסו בה בני האדם והיא נבחרה ויקרה לאלהים׃
1Pt 2:7 - לכן לכם המאמינים היקר אבל לסוררים האבן אשר מאסו הבונים היתה לראש פנה ולאבן נגף ולצור מכשל׃

Verš 6
יהוה לי לא אירא מה יעשה לי אדם׃
Rim 8:31 - ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃

Z 118 - Žalm je mesiášsky, Ježiš Kristus cituje 22. a 23. verš tohto žalmu o sebe (Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17) a aj sv. Peter so sv. Pavlom svedčia, že sa spomenuté verše splnili na Ježišovi (Sk 4,11; Rim 9,32; 1 Pt 2,7). Keď Ježiš na Kvetnú nedeľu slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia mu privolávali slová 25. a 26. verša tohto žalmu (Mt 21,9).

Z 118,1 - Porov. Ž 106,1; 107,1; 136,1; Jer 33,11.

Z 118,2-4 - Porov. Ž 115,9-11; 135,19 n.

Z 118,5-18 - Zdá sa, že žalmista hovorí za celý národ.

Z 118,19-20 - Slávnostný sprievod dochádza k chrámu. Prichádzajúci prosia o vstup do chrámu. Aspoň dva chóry si navzájom odpovedajú. V odpovediach sa zračí poďakovanie za oslobodenie Izraela. Ľud sa chce poďakovať Pánovi. - Na prosbu ľudu odpovedajú kňazi. Do Pánovho chrámu, do nádvoria Izraelitov môžu vstúpiť len "spravodliví", t. j. príslušníci vyvoleného národa a tí, čo už žijú podľa Pánovho zákona. Pohania nesmeli vstúpiť do nádvoria Izraelitov (Ž 15,2; 24,4).

Z 118,22 - "Kameň, čo stavitelia zavrhli" atď., príslovie, ktorým sa chce povedať, že Pán si vyvolil tento malý a slabý národ, ktorým všetci opovrhujú a šliapu po ňom, a urobil z neho "uholný kameň", základný kameň svojho kráľovstva na zemi. Na ňom bude spočívať aj stavba mesiášskeho kráľovstva, ktoré sa rozšíri po celom svete. A Izrael bude v ňom najdôležitejším činiteľom (Ž 87,1; Iz 2,3; 14,1; 45,14 atď.; Jer 51,26), z neho sa narodí Mesiáš. Ježiš Kristus použil tieto slová o sebe samom (Mt 21,42-44 a paral.; porov. tiež Sk 4,11; Ef 2,20 n.; 1 Pt 2,7) proti vtedajšiemu židovskému pokoleniu.

Z 118,27 - "Boh, Pán, je naším svetlom" (Nm 6,25; Ž 6,7).