výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 118, 1-29

1 Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. 2 Nože nech povie Izrael, že jeho milosť trvá na veky. 3 Nech povedia, dom Áronov, že jeho milosť trvá na veky. 4 Nech povedia tí, ktorí sa boja Hospodina, že jeho milosť trvá na veky. 5 Z úzkosti som volal na Hospodina, a vyslyšal ma; Hospodin ma postavil na priestranstvo. 6 Hospodin je so mnou; nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?! 7 Hospodin je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi, a ja sa podívam na tých, ktorí ma nenávidia. 8 Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dúfať v človeka. 9 Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dúfať v kniežatá. 10 Obkľúčily ma všetky národy, ale v mene Hospodinovom ich posekám. 11 Obkľúčili ma zôkol-vôkol, ale v mene Hospodinovom ich posekám. 12 Obkľúčili ma jako včely, ale vyhasnú jako oheň z tŕnia, lebo v mene Hospodinovom ich posekám. 13 Sotiť si ma mocne sotil, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. 14 Mojou silou a piesňou je Hospodin a stal sa mi spasením. 15 Hlas plesania a spasenia je v stánoch spravedlivých. Pravica Hospodinova dokazuje silu. 16 Pravica Hospodinova vyvyšuje; pravica Hospodinova dokazuje silu. 17 Nezomriem, ale budem žiť a budem rozprávať skutky Hospodinove. 18 Potrestať bol ma potrestal Hospodin, ale ma nevydal smrti. 19 Otvorte mi brány spravedlivosti, aby som vošiel nimi a oslavoval Hospodina! 20 To je tá brána Hospodinova, ktorou vchádzajú spravedliví. 21 Oslavovať ťa budem, lebo si ma vyslyšal a bol si mi spasením. 22 Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavou uhla. 23 Od Hospodina sa to stalo a je to divné v našich očiach. 24 Toto je deň, ktorý učinil Hospodin; plesajme a radujme sa v ňom! 25 Prosím, Hospodine, spas! Prosím, Hospodine, daj zdaru! 26 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Hospodinovom. Dobrorečíme vám, ktorí ste z domu Hospodinovho. 27 Hospodin je Bôh a svieti nám. Viažte sviatočné obeti povrazmi a doveďte až k rohom oltára. 28 Ty si môj silný Bôh, preto ťa budem oslavovať; môj Bože, budem ťa vyvyšovať. 29 Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť na veky!

Ž 118, 1-29

Verš 8
Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dúfať v človeka.
Ž 62:8 - Na Bohu je založená moja spása, a od neho je moja sláva; skala mojej sily, moje útočište je v Bohu.
Ž 146:3 - Nenadejte sa na kniežatá, na syna človeka, ktorý nemá spasenia.
Jer 17:5 - Takto hovorí Hospodin: Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno, a jeho srdce odstupuje od Hospodina!
Jer 17:7 - Požehnaný muž, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin!

Verš 16
Pravica Hospodinova vyvyšuje; pravica Hospodinova dokazuje silu.
Lk 1:51 - Dokázal silu svojím ramenom, rozptýlil pyšných mysľou ich srdca,

Verš 22
Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavou uhla.
Iz 8:14 - A bude svätyňou, ale kameňom úrazu a skalou klesnutia obom domom Izraelovým, smečkou a osídlom obyvateľom Jeruzalema.
Iz 28:16 - preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, zakladám na Sione kameň, zkúsený kameň, uholný, drahý, základ, pevne založený; kto verí voň, nebude náhliť.
Mt 21:42 - Ježiš im povedal: Či ste nikdy nečítali v písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou. Od Pána sa to stalo a je to divné v našich očiach?
Mk 12:10 - Či ste ani toho písma nečítali: Práve ten kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholnou hlavou.
Lk 20:17 - Ale on pozrel na nich a povedal: A čože je tedy to, čo je napísané, že kameň, ktorí zavrhli stavitelia, učinený je hlavou uhla?
Sk 4:11 - To je ten kameň, opovrhnutý vami staviteľmi, ktorý sa stal hlavou uhla.
Rim 9:33 - jako je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia, a nikto, kto verí naň, nebude zahanbený.
Ef 2:20 - vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus,
1Pt 2:4 - ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí, jako čo by bol nesúci, zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému,
1Pt 2:7 - Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia,

Verš 6
Hospodin je so mnou; nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?!
Rim 8:31 - Čo tedy povieme na to? Ak je Bôh za nás, kto proti nám?!

Z 118 - Žalm je mesiášsky, Ježiš Kristus cituje 22. a 23. verš tohto žalmu o sebe (Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17) a aj sv. Peter so sv. Pavlom svedčia, že sa spomenuté verše splnili na Ježišovi (Sk 4,11; Rim 9,32; 1 Pt 2,7). Keď Ježiš na Kvetnú nedeľu slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia mu privolávali slová 25. a 26. verša tohto žalmu (Mt 21,9).

Z 118,1 - Porov. Ž 106,1; 107,1; 136,1; Jer 33,11.

Z 118,2-4 - Porov. Ž 115,9-11; 135,19 n.

Z 118,5-18 - Zdá sa, že žalmista hovorí za celý národ.

Z 118,19-20 - Slávnostný sprievod dochádza k chrámu. Prichádzajúci prosia o vstup do chrámu. Aspoň dva chóry si navzájom odpovedajú. V odpovediach sa zračí poďakovanie za oslobodenie Izraela. Ľud sa chce poďakovať Pánovi. - Na prosbu ľudu odpovedajú kňazi. Do Pánovho chrámu, do nádvoria Izraelitov môžu vstúpiť len "spravodliví", t. j. príslušníci vyvoleného národa a tí, čo už žijú podľa Pánovho zákona. Pohania nesmeli vstúpiť do nádvoria Izraelitov (Ž 15,2; 24,4).

Z 118,22 - "Kameň, čo stavitelia zavrhli" atď., príslovie, ktorým sa chce povedať, že Pán si vyvolil tento malý a slabý národ, ktorým všetci opovrhujú a šliapu po ňom, a urobil z neho "uholný kameň", základný kameň svojho kráľovstva na zemi. Na ňom bude spočívať aj stavba mesiášskeho kráľovstva, ktoré sa rozšíri po celom svete. A Izrael bude v ňom najdôležitejším činiteľom (Ž 87,1; Iz 2,3; 14,1; 45,14 atď.; Jer 51,26), z neho sa narodí Mesiáš. Ježiš Kristus použil tieto slová o sebe samom (Mt 21,42-44 a paral.; porov. tiež Sk 4,11; Ef 2,20 n.; 1 Pt 2,7) proti vtedajšiemu židovskému pokoleniu.

Z 118,27 - "Boh, Pán, je naším svetlom" (Nm 6,25; Ž 6,7).