výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Ž 84, 1-13

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Na nápev: Gitťanka. Synov Kórachových. Žalm. 2 Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine Zástupov! 3 Práhne, i hynie moja duša túžbou po sieňach Hospodinových. Moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému Bohu živému. 4 Ešte len aj vrabec najde dom a lastovička sebe hniezdo, v ktorom složí svoje mláďatá, tvoje oltáre, Hospodine Zástupov, môj Kráľu a môj Bože! 5 Blahoslavení sú tí, ktorí bývajú v tvojom dome; tí ťa budú večne chváliť. Sélah. 6 Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe; blahoslavení, v ktorých srdci sú urovnané cesty. 7 Tí, ktorí idú dolinou Plaču, pokládajú si ju za prameň, i včasný dážď ju pokrýva rôznym požehnaním. 8 Idú od sily k sile a ukazujú sa pred Bohom na Sione. 9 Hospodine, Bože Zástupov, čuj moju modlitbu, pozoruj, Bože Jakobov! Sélah. 10 Ty, náš štítu, vidz, ó, Bože, a pohliadni na tvár svojho pomazaného! 11 Lebo lepší je deň v tvojich dvoroch než inde tisíc. Radšej volím sedieť na prahu v dome svojho Boha než bývať v stánoch bezbožnosti. 12 Lebo Hospodin Bôh je slncom a štítom. Ľúbeznosť a slávu udieľa Hospodin. Neodoprie ničoho dobrého tým, ktorí chodia v úprimnosti. 13 Hospodine Zástupov, blahoslavený človek, ktorý sa nadeje na teba!

Ž 84, 1-13

Verš 2
Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine Zástupov!
Ž 42:1 - Náčelníkovi speváckeho sboru. Vyučujúci žalm synov Kórachových.
Ž 63:1 - Žalm Dávidov, keď bol na Judskej púšti.

Verš 12
Lebo Hospodin Bôh je slncom a štítom. Ľúbeznosť a slávu udieľa Hospodin. Neodoprie ničoho dobrého tým, ktorí chodia v úprimnosti.
Ž 2:12 - Ľúbajte syna, aby sa nerozhneval, a pohynuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapáli jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu.
Ž 34:8 - Cheth. Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhuje ich.

Z 84 - Žalmista je mimo hraníc vlasti, ďaleko od svätostánku.

Z 84,7 - Pútnici nepoznajú ťažkosti cesty, vedie ich túžba po Bohu a jeho svätyni. "Až pôjdu vyprahnutým údolím" (hebr. báká'), kde niet vody, ktorá by osviežila a prinavrátila stratenú silu, aj toto údolie je pre pútnikov požehnaným krajom, akoby ho zavlažil ranný dážď. "Ranný dážď" - je jesenný dážď v čase siatia. Tento dážď je veľmi užitočný, tvrdú zem mení na kyprú pôdu a dáva možnosť vzrastu bujnej vegetácii.

Z 84,10 - Pútnici, keď došli do chrámu, modlievali sa aj za "pomazaného", za kráľa.