výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 84, 1-13

1 Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm synů Korachových. 2 Hospodine zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku! 3 Má duše dychtí, toužebně vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. Mé srdce i tělo volají živému Bohu vstříc! 4 Vždyť i ten vrabec domov má, hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u tvých oltářů, Hospodine zástupů, Králi můj a Bože můj! 5 Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat tě budou navěky! séla 6 Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází - v srdci je připraven na cestu vyrazit! 7 Vyprahlým údolím když poutníci kráčejí, proměňují je v studnici a první déšť je požehnáním zahalí. 8 Od síly k síle putují - před Bohem na Sionu se všichni ukáží! 9 Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla 10 Štíte náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí! 11 Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů. 12 Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným. 13 Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru!

Ž 84, 1-13

Verš 2
Hospodine zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku!
Ž 42:1 - Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Korachových.
Ž 63:1 - Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.

Verš 12
Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným.
Ž 2:12 - Líbejte "syna"! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají.
Ž 34:8 - Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil.

Z 84 - Žalmista je mimo hraníc vlasti, ďaleko od svätostánku.

Z 84,7 - Pútnici nepoznajú ťažkosti cesty, vedie ich túžba po Bohu a jeho svätyni. "Až pôjdu vyprahnutým údolím" (hebr. báká'), kde niet vody, ktorá by osviežila a prinavrátila stratenú silu, aj toto údolie je pre pútnikov požehnaným krajom, akoby ho zavlažil ranný dážď. "Ranný dážď" - je jesenný dážď v čase siatia. Tento dážď je veľmi užitočný, tvrdú zem mení na kyprú pôdu a dáva možnosť vzrastu bujnej vegetácii.

Z 84,10 - Pútnici, keď došli do chrámu, modlievali sa aj za "pomazaného", za kráľa.