výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 62, 1-13

1 Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. 2 Jen v Bohu má duše odpočívá, od něj přichází má záchrana. 3 Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad! 4 Jak dlouho budete v útoku pokračovat? To chcete všichni srazit člověka, který je sám jak zídka nahnutá, jak plot, který se rozpadá? 5 Jen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla 6 Jen v Bohu, duše má, odpočívej, od něj přichází moje naděje. 7 Jen on je má skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! 8 V Bohu je má spása, moje sláva; má pevná skála, v Bohu je skrýše má. 9 V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla 10 Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic! 11 Nespoléhejte na bezpráví, nedoufejte marně v krádeže, a kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejte! 12 Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. 13 Tobě náleží také láska, Pane, ty přece každému jeho skutky odplatíš!

Ž 62, 1-13

Verš 12
Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží.
Jób 34:11 - Každému ovšem jeho skutky odplácí, chová se k lidem, jak si kdo zaslouží.
Prís 24:12 - Copak chceš říci: "My jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá srdce, vše jasné je! Strážce tvé duše o všem ví, každému jeho skutky odplatí!
Jer 32:19 - Jsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho jednání, tak jak si za své skutky zaslouží.
Ez 7:27 - Králi nezbude než truchlení, kníže zahalí se zděšením a ruce prostých lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi naložím; odsoudím je tak, jak sami soudili, a poznají, že já jsem Hospodin."
Ez 33:20 - Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Budu vás soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání!"
Mt 16:27 - Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.
Rim 2:6 - On "odplatí každému podle jeho skutků" -
2Kor 5:10 - Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé.
Ef 6:8 - Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný.
Kol 3:25 - Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.
1Pt 1:17 - Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě.
Zjv 22:12 - "Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.

Z 62 - žalmu.- Autorom žalmu je Dávid a obsah žalmu prezrádza, čo cítil a odkiaľ čerpal silu v ťažkých časoch Absolónovho prenasledovania (2 Sam 17).

Z 62,12 - Tu Žalmista chce zdôrazniť dve veci, teda prvé číslo umenšuje: "Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje". Teda: "raz… dvoje" značí toľko, ako že počul dvoje a pevne sa drží obidvoch vecí (porov. Prís 6,16-19; 30,15; Am 1,3).