výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 45, 1-18

1 Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný žalm synů Korachových. Píseň o lásce. 2 Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své jazykem hbitým jak pero písaře: 3 Ze všech lidí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěky! 4 Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž se v lesku a slávě své, 5 v té slávě vítězně vyjeď do boje za pravdy a pokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci úžasné! 6 Tvé šípy, králi, ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce tvých soků zasáhnou! 7 Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. 8 Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé! 9 Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z paláců slonoviny se těšíš harfami. 10 Dcery králů jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí manželka ofirským zlatem oděná. 11 Poslyš, dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň, 12 vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán. 13 I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před tebou pokoří! 14 Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat má zlatem protkaný. 15 V barevném rouchu ji vedou ke králi, za ní jdou panny, družičky - k tobě přichází! 16 Radostný jásot je provází, do králova paláce vstupují. 17 Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! 18 Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení, ať tě na věky věků chválí národy!

Ž 45, 1-18

Verš 12
vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň, on je tvůj pán.
Ž 72:10 - Ať mu králové z ostrovů i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby ať mu dary přinesou.

Verš 6
Tvé šípy, králi, ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce tvých soků zasáhnou!
Heb 1:8 - ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.

Z 45 - "Pieseň lásky", tieto slová označujú námet básne, lenže v tom najsvätejšom zmysle. Veď báseň prorocky ospevuje svadbu veľkého kráľa, Mesiáša, s nevšednou nevestou, Cirkvou. Básnikovo vnútro je očarované vidinou budúceho Kráľa a teraz by chcel celou schopnosťou omilosteného pisateľa opísať a vyjaviť všetko, čo vidí a vie. Nádherný obraz možno vyjadriť len "krásnymi" slovami. Jeho slová musia byť najkrajšie, veď ide spievať hymnus "Kráľovi" - Mesiášovi.

Z 45,7 - Mesiáš nie je pozemský kráľ, je to Kráľ božský, a jeho trón je večný. Žalmista ho volá "Bohom", čo dokazuje najbližší kontext. V hebrejskej reči možno nazvať bohom aj pozemského kráľa, sudcu, kňaza, ktorí predstavovali Božiu autoritu na zemi (Ex 22,8; 1 Sam 2,25 atď.). Ale tu sa tento zmysel vylučuje, lebo trón Mesiáša "trvá naveky", žezlo jeho kráľovstva je "žezlo spravodlivosti". To potvrdzuje aj autor Listu Hebrejom, ktorý uvádza 7. verš, aby dokázal božstvo Ježiša Krista (Hebr 1,8).

Z 45,10 - V nasledujúcich veršoch sa opisuje stretnutie ženícha-Mesiáša so snúbenicou-Cirkvou.

Z 45,13 - Mystická snúbenica, Cirkev, svojou láskou a úctou ku Kráľovi získa si jeho priazeň, takže bude môcť orodovať aj za iných.

Z 45,14 - "Zlaté tkanivá" sú rozličné čnosti.

Z 45,17 - V posledných dvoch veršoch sa žalmista opäť prihovára Kráľovi-Mesiášovi.